آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 ساوه انگلستان 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 184,746 208,339,853,286 Rls. 5,703,894 $
2 11 1396 ساوه انگلستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 27,715 163,499,000,000 Rls. 4,472,818 $
3 11 1396 ساوه انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 32,389 55,225,744,437 Rls. 1,503,928 $
4 10 1396 ساوه انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 22,595 48,937,758,990 Rls. 1,348,556 $
5 11 1396 ساوه انگلستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 32,832 25,081,931,375 Rls. 686,161 $
6 9 1396 ساوه انگلستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 7,706 9,656,743,224 Rls. 274,737 $
7 10 1396 ساوه انگلستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,205 1,581,219,899 Rls. 44,218 $
8 7 1396 ساوه انگلستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 789 989,933,395 Rls. 29,524 $
9 2 1396 ساوه انگلستان 34039910 روانکكننده سيليكوني 401 521,409,440 Rls. 16,069 $
10 5 1396 ساوه انگلستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 800 436,290,680 Rls. 13,406 $
11 3 1396 ساوه انگلستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 800 435,275,400 Rls. 13,414 $
12 1 1396 ساوه انگلستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 800 416,378,760 Rls. 12,843 $
13 2 1396 ساوه انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 401 88,468,535 Rls. 2,726 $
14 2 1396 ساوه انگلستان 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 401 83,516,701 Rls. 2,574 $
مجموع کل
515,293,524,122 ريال
مجموع کل
14,124,868 دلار