آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 173,449,887 2,296,201,776,431 Rls. 70,773,383 $
2 5 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 264,549,409 2,146,025,000,000 Rls. 65,701,843 $
3 12 1396 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 122,686,572 2,082,237,804,755 Rls. 55,963,437 $
4 4 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 269,863,374 2,032,979,804,000 Rls. 62,655,641 $
5 9 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 225,330,611 1,974,773,508,220 Rls. 55,850,233 $
6 3 1396 بندر امام خميني انگلستان 17011300 ک ک از نيشکر 111,700,000 1,846,033,865,732 Rls. 56,902,290 $
7 11 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 225,198,133 1,783,423,974,944 Rls. 48,771,489 $
8 8 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 195,918,416 1,634,088,116,870 Rls. 46,863,592 $
9 6 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 158,562,015 1,423,752,058,789 Rls. 42,835,426 $
10 5 1396 بندر امام خميني انگلستان 17011300 ک ک از نيشکر 82,500,000 1,371,785,000,000 Rls. 41,903,962 $
11 3 1396 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 75,324,600 1,066,410,933,368 Rls. 32,862,190 $
12 1 1396 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 39,600,000 998,683,092,000 Rls. 30,796,938 $
13 7 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 67,056,835 996,321,000,000 Rls. 29,837,892 $
14 12 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 59,850,000 959,291,000,000 Rls. 25,958,348 $
15 1 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 67,383,905 887,341,353,822 Rls. 27,363,431 $
16 1 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 121,807,382 858,128,043,375 Rls. 26,474,525 $
17 10 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 58,000,000 791,369,000,000 Rls. 22,217,143 $
18 7 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 78,894,659 663,205,985,964 Rls. 19,675,922 $
19 3 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 79,813,265 650,552,209,331 Rls. 20,050,590 $
20 2 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 86,353,930 621,576,736,176 Rls. 19,162,467 $
21 5 1396 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 39,196,330 531,537,000,000 Rls. 16,150,738 $
22 2 1396 بندر امام خميني انگلستان 17011300 ک ک از نيشکر 29,734,927 482,555,484,855 Rls. 14,873,514 $
23 12 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 54,782,596 436,009,260,566 Rls. 11,760,356 $
24 9 1396 بندر امام خميني انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 63,543,184 435,730,000,000 Rls. 12,364,659 $
25 2 1396 بندر امام خميني انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 63,954,481 419,808,085,723 Rls. 12,943,058 $
26 10 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 52,771,080 391,135,846,726 Rls. 10,925,529 $
27 4 1396 بندر امام خميني انگلستان 17011300 ک ک از نيشکر 22,000,000 374,000,000,000 Rls. 11,487,287 $
28 11 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 20,650,000 284,573,000,000 Rls. 7,862,564 $
29 8 1396 بندر امام خميني انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 27,500,000 200,327,000,000 Rls. 5,819,723 $
30 4 1396 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 13,452,885 187,000,000,000 Rls. 5,771,445 $
31 6 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 12,000,000 151,601,000,000 Rls. 4,588,402 $
32 5 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 12,000,000 150,852,000,000 Rls. 4,604,902 $
33 2 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 8,349,064 113,907,699,352 Rls. 3,510,361 $
34 5 1396 بندر امام خميني انگلستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 44,000 5,582,440,260 Rls. 171,820 $
35 4 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 137,500 1,932,195,375 Rls. 59,529 $
مجموع کل
31,250,731,276,634 ريال
مجموع کل
925,514,629 دلار