آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 قشم اندونزي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 276,210 47,863,790,330 Rls. 1,291,748 $
2 10 1396 قشم اندونزي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 115,830 18,686,297,916 Rls. 523,658 $
3 8 1396 قشم اندونزي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 71,280 10,961,866,080 Rls. 318,455 $
4 9 1396 قشم اندونزي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 26,730 4,202,624,250 Rls. 119,264 $
5 8 1396 قشم اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 110,838 3,827,603,226 Rls. 111,197 $
6 12 1396 قشم اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 90,762 3,303,185,107 Rls. 88,855 $
7 8 1396 قشم اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 69,458 2,374,009,861 Rls. 68,968 $
مجموع کل
91,219,376,770 ريال
مجموع کل
2,522,145 دلار