آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 38,292 2,492,893,300 Rls. 76,825 $
202 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 30,662 2,491,699,200 Rls. 76,800 $
203 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 20,075 2,475,313,522 Rls. 76,311 $
204 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 20,000 2,471,593,320 Rls. 70,140 $
205 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 17,000 2,465,418,500 Rls. 75,900 $
206 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 12,098 2,431,381,115 Rls. 74,391 $
207 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 13,963 2,422,467,025 Rls. 74,691 $
208 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 15,147 2,400,715,888 Rls. 74,038 $
209 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 20,009 2,390,833,259 Rls. 72,593 $
210 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 21,653 2,381,561,550 Rls. 73,072 $
211 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 13,161 2,361,104,682 Rls. 71,887 $
212 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 20,500 2,345,877,740 Rls. 72,241 $
213 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 24,600 2,338,851,900 Rls. 72,100 $
214 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 28,095 2,309,209,980 Rls. 71,214 $
215 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,273 2,299,595,375 Rls. 70,491 $
216 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 42,000 2,282,293,500 Rls. 66,900 $
217 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 17,140 2,276,650,227 Rls. 61,342 $
218 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 30,034 2,272,569,565 Rls. 62,200 $
219 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 9,695 2,261,801,630 Rls. 66,442 $
220 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 24,670 2,255,457,150 Rls. 68,850 $
221 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 24,700 2,252,574,000 Rls. 62,650 $
222 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 68,545 2,249,304,000 Rls. 62,900 $
223 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 9,283 2,240,872,200 Rls. 65,100 $
224 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 13,328 2,222,980,622 Rls. 59,993 $
225 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 33,672 2,215,739,222 Rls. 68,307 $
226 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 68,545 2,213,762,800 Rls. 62,800 $
227 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 21,516 2,203,658,889 Rls. 67,826 $
228 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 28,141 2,203,296,500 Rls. 67,700 $
229 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 26,397 2,202,600,132 Rls. 59,408 $
230 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 31,160 2,189,091,597 Rls. 67,489 $
231 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 14,000 2,186,650,620 Rls. 67,398 $
232 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 36,000 2,182,810,020 Rls. 64,310 $
233 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 21,984 2,178,353,850 Rls. 67,150 $
234 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7,456 2,177,027,034 Rls. 60,190 $
235 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 33,799 2,176,116,586 Rls. 67,092 $
236 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,460 2,170,811,130 Rls. 60,470 $
237 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 25,123 2,126,187,280 Rls. 65,520 $
238 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,985 2,101,833,900 Rls. 62,370 $
239 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 10,878 2,100,876,959 Rls. 64,748 $
240 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 17,977 2,095,269,255 Rls. 60,483 $
241 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 14,641 2,095,105,476 Rls. 64,632 $
242 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 16,000 2,086,827,600 Rls. 60,150 $
243 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 16,336 2,080,099,480 Rls. 64,103 $
244 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 21,838 2,069,508,420 Rls. 59,188 $
245 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 15,175 2,065,763,734 Rls. 62,401 $
246 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 23,000 2,053,589,500 Rls. 63,100 $
247 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,465 2,035,958,010 Rls. 55,410 $
248 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 15,788 2,024,299,000 Rls. 62,200 $
249 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 14,024 2,022,308,928 Rls. 56,088 $
250 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 41,079 2,015,363,169 Rls. 55,089 $
251 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 23,558 1,995,430,925 Rls. 61,505 $
252 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20,302 1,991,147,470 Rls. 61,227 $
253 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 25,291 1,961,390,576 Rls. 60,267 $
254 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84186920 ک ک ک دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو 28,560 1,956,645,290 Rls. 56,630 $
255 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 21,499 1,925,522,563 Rls. 59,247 $
256 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 21,600 1,910,808,754 Rls. 58,330 $
257 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 17,420 1,908,801,400 Rls. 52,600 $
258 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 23,793 1,898,755,840 Rls. 58,524 $
259 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 17,550 1,889,496,967 Rls. 53,033 $
260 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,640 1,830,928,800 Rls. 55,200 $
261 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 15,662 1,801,470,712 Rls. 55,555 $
262 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 14,963 1,791,817,556 Rls. 55,274 $
263 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,500 1,787,116,422 Rls. 55,146 $
264 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 14,040 1,782,354,640 Rls. 54,157 $
265 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,138 1,768,571,002 Rls. 48,117 $
266 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,986 1,745,774,500 Rls. 53,799 $
267 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 19,000 1,729,559,100 Rls. 47,100 $
268 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 23,269 1,729,290,000 Rls. 46,518 $
269 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 11,753 1,725,489,544 Rls. 53,180 $
270 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 10,332 1,719,310,272 Rls. 52,932 $
271 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 15,154 1,716,901,010 Rls. 52,498 $
272 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 20,810 1,697,994,826 Rls. 52,368 $
273 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 15,275 1,696,731,800 Rls. 48,150 $
274 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 21,084 1,691,686,350 Rls. 49,935 $
275 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,118 1,674,819,440 Rls. 44,890 $
276 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 85111000 شمع هاي جرقه زن 4,662 1,666,922,951 Rls. 45,133 $
277 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,445 1,663,445,018 Rls. 44,715 $
278 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,767 1,662,012,443 Rls. 50,985 $
279 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 85111000 شمع هاي جرقه زن 4,733 1,658,528,482 Rls. 50,531 $
280 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 17,038 1,656,542,431 Rls. 45,362 $
281 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 1,649,974,400 Rls. 50,900 $
282 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 16,000 1,632,610,200 Rls. 48,100 $
283 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 15,883 1,632,142,810 Rls. 44,047 $
284 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,327 1,631,561,471 Rls. 50,127 $
285 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 17,110 1,626,067,734 Rls. 48,495 $
286 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 84186920 ک ک ک دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو 17,850 1,624,538,000 Rls. 45,077 $
287 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 15,568 1,610,822,625 Rls. 49,452 $
288 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 13,096 1,608,981,554 Rls. 43,588 $
289 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 15,000 1,600,344,900 Rls. 44,100 $
290 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 5,235 1,582,324,560 Rls. 48,079 $
291 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 87087039 ک ک ک ک ساير 35,879 1,579,132,800 Rls. 43,200 $
292 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,976 1,577,815,147 Rls. 44,742 $
293 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 19,200 1,567,553,000 Rls. 48,329 $
294 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 15,507 1,558,264,400 Rls. 48,040 $
295 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 21,217 1,554,169,948 Rls. 47,892 $
296 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 17,420 1,549,774,986 Rls. 47,778 $
297 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 14,232 1,539,096,672 Rls. 44,378 $
298 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,143 1,535,956,824 Rls. 47,352 $
299 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 10,811 1,521,900,500 Rls. 46,900 $
300 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 9,974 1,516,033,633 Rls. 46,750 $
مجموع کل
197,000,261,589 ريال
مجموع کل
5,834,927 دلار