آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 22,480 4,440,542,032 Rls. 136,911 $
102 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 137,091 4,414,714,400 Rls. 125,600 $
103 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 28,838 4,414,108,541 Rls. 122,612 $
104 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 77,110 4,285,623,168 Rls. 121,392 $
105 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 20,021 4,270,601,896 Rls. 115,448 $
106 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 137,090 4,269,903,600 Rls. 125,800 $
107 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 87087039 ک ک ک ک ساير 34,441 4,231,644,186 Rls. 124,608 $
108 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 137,090 4,125,044,900 Rls. 125,800 $
109 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 24,456 4,105,048,562 Rls. 110,739 $
110 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 137,094 4,085,928,000 Rls. 126,000 $
111 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 137,092 4,073,658,050 Rls. 125,550 $
112 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84701000 ماشين حساب الكترونيكي که قادرا ست بدون نيروي برق خارجي کارکند,ماشين هاي جيبي ضبط ،پخش ونمايش داده هاكه داراي اعمال محاسبه اي باشند 42,909 4,037,048,223 Rls. 124,466 $
113 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 31,733 4,001,577,120 Rls. 119,736 $
114 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 54,151 3,977,251,510 Rls. 108,310 $
115 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 42,452 3,958,659,400 Rls. 122,000 $
116 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 26,643 3,910,959,965 Rls. 120,566 $
117 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 41,268 3,901,292,399 Rls. 106,932 $
118 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 36,463 3,895,488,503 Rls. 105,130 $
119 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 28,792 3,873,659,779 Rls. 104,371 $
120 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 41,732 3,861,797,500 Rls. 104,500 $
121 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 29,000 3,858,814,750 Rls. 117,250 $
122 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 26,000 3,856,639,500 Rls. 110,300 $
123 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 60,000 3,847,886,000 Rls. 105,200 $
124 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 54,071 3,818,127,600 Rls. 108,150 $
125 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 15,823 3,721,790,367 Rls. 101,247 $
126 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 21,103 3,721,485,935 Rls. 107,698 $
127 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 53,387 3,704,049,835 Rls. 101,635 $
128 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 69,529 3,660,368,796 Rls. 112,842 $
129 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 55,250 3,646,306,584 Rls. 102,456 $
130 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 18,243 3,638,434,700 Rls. 111,452 $
131 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 18,530 3,624,622,280 Rls. 97,820 $
132 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 37,693 3,601,833,894 Rls. 98,760 $
133 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 61,902 3,596,034,077 Rls. 104,908 $
134 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 35,451 3,585,907,975 Rls. 101,725 $
135 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 29,502 3,536,604,369 Rls. 97,060 $
136 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 13,259 3,485,522,280 Rls. 98,865 $
137 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 34,966 3,463,375,195 Rls. 105,877 $
138 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 20,824 3,461,419,834 Rls. 104,361 $
139 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 28,210 3,432,483,937 Rls. 103,963 $
140 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 34,393 3,404,891,700 Rls. 97,380 $
141 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 12,045 3,399,967,242 Rls. 94,298 $
142 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 114,242 3,396,141,060 Rls. 104,570 $
143 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 27,894 3,379,299,888 Rls. 104,149 $
144 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 45,000 3,358,297,600 Rls. 103,600 $
145 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 32,027 3,278,688,046 Rls. 99,893 $
146 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 23,539 3,256,765,324 Rls. 88,892 $
147 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 20,063 3,244,846,120 Rls. 92,670 $
148 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 42,266 3,222,938,335 Rls. 98,104 $
149 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,737 3,201,499,886 Rls. 93,008 $
150 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 26,775 3,180,010,696 Rls. 98,258 $
151 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 23,144 3,161,586,702 Rls. 93,791 $
152 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 31,517 3,146,549,937 Rls. 90,465 $
153 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 27,879 3,134,717,312 Rls. 91,244 $
154 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 28,000 3,127,840,150 Rls. 90,150 $
155 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 29,031 3,125,470,183 Rls. 96,327 $
156 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 16,800 3,108,309,692 Rls. 86,248 $
157 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 36,734 3,103,956,150 Rls. 91,950 $
158 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 20,502 2,998,850,320 Rls. 91,120 $
159 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 6,596 2,996,655,380 Rls. 92,420 $
160 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 29,265 2,986,896,000 Rls. 88,000 $
161 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 29,561 2,984,895,510 Rls. 83,120 $
162 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 91,394 2,980,578,750 Rls. 83,750 $
163 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 41,905 2,978,783,780 Rls. 91,940 $
164 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 23,100 2,963,332,310 Rls. 84,751 $
165 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 24,488 2,946,365,804 Rls. 82,000 $
166 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 25,000 2,929,140,800 Rls. 90,400 $
167 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 36,679 2,927,139,160 Rls. 78,640 $
168 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 43,860 2,912,238,200 Rls. 87,800 $
169 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 27,847 2,904,831,898 Rls. 89,407 $
170 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 21,822 2,893,235,809 Rls. 89,160 $
171 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 16,800 2,852,020,987 Rls. 80,951 $
172 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 10,701 2,850,984,056 Rls. 87,874 $
173 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 17,905 2,828,509,590 Rls. 80,109 $
174 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 27,604 2,819,710,318 Rls. 85,076 $
175 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 16,812 2,804,397,788 Rls. 77,789 $
176 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 21,512 2,793,400,253 Rls. 76,147 $
177 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 34,000 2,757,835,700 Rls. 85,100 $
178 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,343 2,755,733,804 Rls. 83,956 $
179 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 7,388 2,747,804,030 Rls. 84,622 $
180 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 22,440 2,743,822,542 Rls. 84,558 $
181 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 53,802 2,719,874,700 Rls. 81,700 $
182 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 42,065 2,685,921,784 Rls. 82,828 $
183 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 85111000 شمع هاي جرقه زن 12,640 2,664,420,015 Rls. 82,115 $
184 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 34,107 2,657,658,600 Rls. 78,300 $
185 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,045 2,648,545,345 Rls. 72,485 $
186 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 21,220 2,625,856,821 Rls. 74,315 $
187 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 39,000 2,624,198,800 Rls. 72,781 $
188 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 67,528 2,618,391,230 Rls. 78,092 $
189 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 23,000 2,614,986,400 Rls. 80,600 $
190 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 24,825 2,586,750,700 Rls. 77,146 $
191 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,155 2,573,432,050 Rls. 79,195 $
192 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 12,524 2,572,772,673 Rls. 71,669 $
193 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 26,693 2,554,838,995 Rls. 78,765 $
194 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 19,833 2,544,502,294 Rls. 78,198 $
195 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 26,500 2,536,994,790 Rls. 74,745 $
196 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 42,630 2,530,323,103 Rls. 69,727 $
197 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 18,428 2,527,933,584 Rls. 77,697 $
198 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 35,343 2,519,690,400 Rls. 73,200 $
199 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 23,500 2,511,174,310 Rls. 77,480 $
200 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 20,974 2,500,543,576 Rls. 77,073 $
مجموع کل
327,804,008,624 ريال
مجموع کل
9,579,838 دلار