آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 کيش امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 54,560 93,325,646,840 Rls. 2,824,626 $
2 9 1396 کيش امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 680,563 47,929,522,900 Rls. 1,361,126 $
3 5 1396 کيش امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 15,008 35,460,268,407 Rls. 1,092,497 $
4 12 1396 کيش امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 445,321 33,020,872,390 Rls. 890,642 $
5 6 1396 کيش امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 13,600 29,693,238,000 Rls. 904,400 $
6 7 1396 کيش امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 121,080 27,088,681,260 Rls. 810,553 $
7 11 1396 کيش امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 364,721 26,806,986,136 Rls. 738,136 $
8 6 1396 کيش امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 386,796 25,609,271,552 Rls. 773,592 $
9 5 1396 کيش امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 363,626 23,809,753,026 Rls. 727,252 $
10 10 1396 کيش امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 309,930 22,847,897,103 Rls. 633,977 $
11 7 1396 کيش امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 176,421 17,046,385,610 Rls. 508,392 $
12 3 1396 کيش امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 245,574 15,935,234,304 Rls. 491,148 $
13 5 1396 کيش امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 7,400 14,827,465,500 Rls. 454,900 $
14 8 1396 کيش امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 6,000 14,780,231,250 Rls. 431,250 $
15 2 1396 کيش امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,070 13,805,945,536 Rls. 425,597 $
16 7 1396 کيش امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 5,600 11,485,395,000 Rls. 345,000 $
17 4 1396 کيش امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 4,650 10,610,985,000 Rls. 326,900 $
18 2 1396 کيش امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 6,360 9,990,255,240 Rls. 307,980 $
19 7 1396 کيش امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 147,143 9,867,409,580 Rls. 294,286 $
20 3 1396 کيش امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 4,060 9,844,326,600 Rls. 303,400 $
21 5 1396 کيش امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 128,250 6,346,194,750 Rls. 195,574 $
22 2 1396 کيش امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 128,160 6,168,058,848 Rls. 190,149 $
23 12 1396 کيش امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 18,098 5,349,708,304 Rls. 144,376 $
24 8 1396 کيش امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 62,148 4,259,996,808 Rls. 124,296 $
25 8 1396 کيش امارات متحده عربي 75040000 پودروفلس نيکل. 1,120 4,128,837,015 Rls. 120,469 $
26 6 1396 کيش امارات متحده عربي 38244010 ک افزودنيکهاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون : پلي کربوکسيلات اتر 86,900 3,792,348,500 Rls. 115,543 $
27 4 1396 کيش امارات متحده عربي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 800 3,470,916,196 Rls. 106,982 $
28 11 1396 کيش امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,165 3,045,222,148 Rls. 83,308 $
29 6 1396 کيش امارات متحده عربي 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 1,000 2,749,157,900 Rls. 82,261 $
30 3 1396 کيش امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 21,133 2,365,459,596 Rls. 72,909 $
31 10 1396 کيش امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 6,750 2,208,759,456 Rls. 62,564 $
32 10 1396 کيش امارات متحده عربي 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 300,000 2,115,060,000 Rls. 60,000 $
33 5 1396 کيش امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 31,195 2,037,595,010 Rls. 62,390 $
34 9 1396 کيش امارات متحده عربي 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 1,420 1,847,923,526 Rls. 52,574 $
35 7 1396 کيش امارات متحده عربي 52121100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, سفيدنشده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,340 1,837,398,180 Rls. 54,979 $
36 9 1396 کيش امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 9,250 1,690,526,304 Rls. 48,096 $
37 9 1396 کيش امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 3,200 1,614,604,464 Rls. 45,936 $
38 11 1396 کيش امارات متحده عربي 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 5,648 1,573,711,776 Rls. 42,588 $
39 4 1396 کيش امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 24,036 1,562,099,640 Rls. 48,072 $
40 10 1396 کيش امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 5,040 1,186,214,400 Rls. 33,600 $
41 7 1396 کيش امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 160 1,013,215,500 Rls. 29,700 $
42 11 1396 کيش امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 2,431 674,004,480 Rls. 18,240 $
43 9 1396 کيش امارات متحده عربي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 6,115 646,477,800 Rls. 18,345 $
44 6 1396 کيش امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,180 643,013,513 Rls. 19,487 $
45 9 1396 کيش امارات متحده عربي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 7,275 640,927,500 Rls. 18,188 $
46 12 1396 کيش امارات متحده عربي 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 4,224 630,203,904 Rls. 16,896 $
47 4 1396 کيش امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 2,000 623,193,600 Rls. 19,200 $
48 11 1396 کيش امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 5,425 574,572,600 Rls. 16,275 $
49 11 1396 کيش امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 1,785 545,775,528 Rls. 14,952 $
50 8 1396 کيش امارات متحده عربي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 5,210 538,015,860 Rls. 15,630 $
51 2 1396 کيش امارات متحده عربي 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 8,000 530,257,750 Rls. 16,347 $
52 10 1396 کيش امارات متحده عربي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 4,510 490,990,170 Rls. 13,530 $
53 12 1396 کيش امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 930 442,869,408 Rls. 11,952 $
54 12 1396 کيش امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 2,700 404,788,592 Rls. 10,819 $
55 8 1396 کيش امارات متحده عربي 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,680 388,679,760 Rls. 11,592 $
56 2 1396 کيش امارات متحده عربي 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 10,000 349,120,320 Rls. 10,770 $
57 10 1396 کيش امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 2,340 339,665,040 Rls. 9,360 $
58 5 1396 کيش امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 15 302,225,680 Rls. 9,254 $
59 8 1396 کيش امارات متحده عربي 27101920 گريس 1,105 290,312,694 Rls. 8,687 $
60 9 1396 کيش امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 2,339 284,383,406 Rls. 8,336 $
61 9 1396 کيش امارات متحده عربي 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 1,935 272,053,260 Rls. 7,740 $
62 11 1396 کيش امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,323 256,077,360 Rls. 6,930 $
63 10 1396 کيش امارات متحده عربي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,498 214,273,920 Rls. 5,992 $
64 6 1396 کيش امارات متحده عربي 38160090 کک ک کک ساير 600 184,071,838 Rls. 5,619 $
65 11 1396 کيش امارات متحده عربي 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 886 159,632,640 Rls. 4,320 $
66 9 1396 کيش امارات متحده عربي 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 1,291 158,820,756 Rls. 4,518 $
67 10 1396 کيش امارات متحده عربي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 1,453 131,837,937 Rls. 3,633 $
68 9 1396 کيش امارات متحده عربي 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 850 90,227,483 Rls. 2,567 $
69 12 1396 کيش امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 600 89,517,600 Rls. 2,400 $
70 9 1396 کيش امارات متحده عربي 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 468 84,357,600 Rls. 2,400 $
71 10 1396 کيش امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 250 54,084,000 Rls. 1,500 $
72 9 1396 کيش امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 90 53,838,400 Rls. 1,525 $
73 11 1396 کيش امارات متحده عربي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,620 48,037,600 Rls. 1,300 $
74 12 1396 کيش امارات متحده عربي 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 170 44,385,810 Rls. 1,190 $
75 8 1396 کيش امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 320 44,060,160 Rls. 1,280 $
76 12 1396 کيش امارات متحده عربي 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 3,276 37,299,000 Rls. 1,000 $
77 9 1396 کيش امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 450 32,783,430 Rls. 930 $
78 12 1396 کيش امارات متحده عربي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 280 31,331,160 Rls. 840 $
79 9 1396 کيش امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 414 31,140,608 Rls. 886 $
80 9 1396 کيش امارات متحده عربي 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 340 29,954,000 Rls. 850 $
81 10 1396 کيش امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 148 21,169,920 Rls. 592 $
82 12 1396 کيش امارات متحده عربي 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 40 3,729,900 Rls. 100 $
مجموع کل
565,560,941,542 ريال
مجموع کل
16,747,992 دلار