آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 699,133 53,123,544,728 Rls. 1,639,043 $
2 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 46,529 27,077,942,628 Rls. 757,213 $
3 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 358,590 23,650,841,775 Rls. 728,840 $
4 7 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 128,849 20,469,447,662 Rls. 603,723 $
5 12 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 110,350 19,235,994,609 Rls. 516,981 $
6 11 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 99,809 18,799,467,621 Rls. 515,591 $
7 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 109,749 18,661,084,042 Rls. 575,835 $
8 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 31,037 16,851,241,780 Rls. 515,250 $
9 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 67,730 15,612,587,460 Rls. 467,163 $
10 3 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 53,600 15,544,893,720 Rls. 479,130 $
11 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 83,695 15,362,935,885 Rls. 473,609 $
12 1 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 131,097 14,867,333,680 Rls. 458,840 $
13 6 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 91,165 14,362,872,500 Rls. 436,093 $
14 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 44,489 14,167,525,901 Rls. 436,757 $
15 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 171,698 13,310,021,740 Rls. 366,560 $
16 1 1396 چابهار امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 33,552 13,290,415,200 Rls. 409,992 $
17 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 81,403 13,218,953,056 Rls. 407,905 $
18 9 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 79,120 13,156,946,872 Rls. 373,353 $
19 3 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 78,534 11,696,537,360 Rls. 360,463 $
20 3 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 32,067 11,339,807,040 Rls. 349,466 $
21 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 31,345 10,492,671,953 Rls. 293,465 $
22 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 76061230 ک ک ک يک لايه با پوشش رنگي پلي وينيليدين فلورايد (PVDF) در يک طرف 49,706 10,099,364,492 Rls. 311,238 $
23 5 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 63,987 9,211,638,235 Rls. 281,647 $
24 8 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 53,103 8,659,042,962 Rls. 253,521 $
25 9 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 73,456 8,469,188,880 Rls. 246,040 $
26 12 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 55,662 8,278,129,000 Rls. 222,680 $
27 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 84,129 8,181,376,992 Rls. 252,457 $
28 9 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 25,887 7,342,140,557 Rls. 208,886 $
29 4 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 47,683 7,029,076,795 Rls. 215,990 $
30 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159070 ک ک ک فن کويل 30,377 6,618,559,488 Rls. 204,044 $
31 2 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 48,916 6,498,929,473 Rls. 200,334 $
32 9 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159070 ک ک ک فن کويل 37,518 6,007,969,440 Rls. 170,929 $
33 1 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 32,650 5,927,660,046 Rls. 182,795 $
34 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 91,152 5,885,709,400 Rls. 180,600 $
35 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159070 ک ک ک فن کويل 34,262 5,848,121,693 Rls. 162,684 $
36 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 12,923 5,444,292,036 Rls. 166,701 $
37 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 100,150 5,225,155,425 Rls. 149,998 $
38 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 49,760 5,169,365,720 Rls. 159,254 $
39 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 53,746 4,878,219,008 Rls. 150,530 $
40 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 35,790 4,635,034,176 Rls. 143,026 $
41 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 45,076 4,502,730,980 Rls. 135,300 $
42 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 27,758 4,323,586,080 Rls. 133,238 $
43 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 31,097 4,205,539,470 Rls. 129,601 $
44 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 7,350 4,113,903,112 Rls. 111,331 $
45 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 36,493 4,003,028,540 Rls. 109,510 $
46 3 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159070 ک ک ک فن کويل 31,226 3,981,035,563 Rls. 122,686 $
47 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 4,850 3,909,330,634 Rls. 109,321 $
48 1 1396 چابهار امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 82,220 3,811,533,383 Rls. 117,575 $
49 5 1396 چابهار امارات متحده عربي 85285290 ک ک ک ساير 5,383 3,357,690,600 Rls. 102,300 $
50 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 8,492 3,318,163,686 Rls. 99,671 $
51 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 52,925 3,117,930,200 Rls. 84,680 $
52 3 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 10,551 3,006,899,252 Rls. 92,665 $
53 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 63,500 2,958,215,975 Rls. 90,805 $
54 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 19,454 2,899,466,020 Rls. 88,780 $
55 4 1396 چابهار امارات متحده عربي 39012090 ک ک ک ساير: 59,850 2,781,100,822 Rls. 85,586 $
56 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,000 2,592,196,200 Rls. 80,100 $
57 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 26,600 2,590,205,916 Rls. 79,818 $
58 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 36,666 2,589,901,440 Rls. 73,360 $
59 1 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 16,102 2,462,190,456 Rls. 75,928 $
60 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 15,912 2,370,842,821 Rls. 73,086 $
61 12 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 39,450 2,361,634,800 Rls. 63,120 $
62 3 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 50,875 2,360,850,814 Rls. 72,751 $
63 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 38,825 2,229,837,000 Rls. 62,120 $
64 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 16,956 2,200,888,800 Rls. 67,824 $
65 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 11,863 2,159,373,840 Rls. 63,320 $
66 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 32,525 2,158,306,830 Rls. 65,070 $
67 2 1396 چابهار امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 46,150 2,141,455,531 Rls. 65,995 $
68 8 1396 چابهار امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 150,000 2,087,433,000 Rls. 61,500 $
69 8 1396 چابهار امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 8,925 2,081,981,931 Rls. 60,747 $
70 8 1396 چابهار امارات متحده عربي 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 3,016 2,075,367,882 Rls. 63,231 $
71 6 1396 چابهار امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 150,000 2,055,631,575 Rls. 61,980 $
72 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 11,178 2,051,494,664 Rls. 62,939 $
73 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 22,230 2,019,817,800 Rls. 62,244 $
74 7 1396 چابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 39,350 1,919,668,107 Rls. 56,270 $
75 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 39,875 1,911,922,512 Rls. 57,021 $
76 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 20,480 1,902,573,840 Rls. 57,360 $
77 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 13,858 1,895,599,200 Rls. 58,416 $
78 10 1396 چابهار امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 15,712 1,775,863,359 Rls. 49,899 $
79 12 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 8,070 1,716,499,980 Rls. 46,020 $
80 3 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 44,796 1,715,444,056 Rls. 52,874 $
81 12 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 16,762 1,691,242,070 Rls. 45,343 $
82 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 35,930 1,686,391,078 Rls. 51,380 $
83 5 1396 چابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 35,675 1,671,208,575 Rls. 51,015 $
84 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 6,748 1,649,865,420 Rls. 45,780 $
85 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,506 1,649,129,098 Rls. 44,629 $
86 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 2,416 1,617,316,155 Rls. 49,452 $
87 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 19,690 1,534,824,200 Rls. 47,320 $
88 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 16,940 1,429,774,900 Rls. 44,050 $
89 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 4,500 1,394,642,384 Rls. 37,742 $
90 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 14,180 1,385,399,250 Rls. 42,750 $
91 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 2,707 1,366,285,775 Rls. 36,975 $
92 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 76061230 ک ک ک يک لايه با پوشش رنگي پلي وينيليدين فلورايد (PVDF) در يک طرف 6,670 1,359,212,600 Rls. 41,764 $
93 9 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 24,000 1,353,148,800 Rls. 38,400 $
94 9 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 76061230 ک ک ک يک لايه با پوشش رنگي پلي وينيليدين فلورايد (PVDF) در يک طرف 5,924 1,309,926,728 Rls. 37,104 $
95 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 3,005 1,300,656,860 Rls. 39,965 $
96 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 11,376 1,290,675,456 Rls. 39,827 $
97 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159070 ک ک ک فن کويل 4,892 1,273,787,003 Rls. 39,003 $
98 9 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 597 1,247,789,500 Rls. 35,500 $
99 12 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 9,419 1,230,121,020 Rls. 32,980 $
100 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 11,654 1,208,883,405 Rls. 37,303 $
مجموع کل
640,069,457,978 ريال
مجموع کل
19,072,950 دلار