آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 5,683,754 42,020,573,167 Rls. 1,175,072 $
2 1 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 3,697,430 25,047,034,173 Rls. 772,889 $
3 8 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,505,630 24,455,700,046 Rls. 699,434 $
4 6 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 3,280,768 23,358,689,471 Rls. 709,048 $
5 11 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,699,242 22,497,345,122 Rls. 608,777 $
6 2 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 1,120,000 22,265,228,400 Rls. 686,372 $
7 10 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 734,000 21,446,555,160 Rls. 599,736 $
8 9 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 2,931,116 20,817,547,922 Rls. 590,552 $
9 7 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,825,485 19,973,353,465 Rls. 615,531 $
10 8 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 2,888,269 19,965,765,999 Rls. 571,021 $
11 7 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 2,915,941 19,960,257,652 Rls. 595,295 $
12 7 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,695,440 19,209,867,932 Rls. 571,572 $
13 3 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,850,152 18,631,327,580 Rls. 574,343 $
14 6 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 2,850,895 18,285,298,617 Rls. 553,429 $
15 7 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 668,000 18,184,673,520 Rls. 535,489 $
16 8 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,629,943 17,794,800,645 Rls. 516,960 $
17 8 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 368,000 10,427,079,440 Rls. 296,654 $
18 11 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 688,202 8,763,902,290 Rls. 239,752 $
19 9 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 300,000 8,146,710,000 Rls. 231,106 $
20 7 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 296,444 7,926,128,578 Rls. 237,167 $
21 8 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 291,629 7,851,144,603 Rls. 229,077 $
22 6 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 347,740 5,752,628,046 Rls. 172,131 $
23 2 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,680 5,563,360,000 Rls. 171,512 $
24 1 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,000 5,477,760,000 Rls. 168,984 $
25 9 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 291,251 5,029,992,604 Rls. 142,691 $
26 9 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 150,000 4,891,494,300 Rls. 138,805 $
27 8 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 150,000 4,798,511,300 Rls. 136,519 $
28 3 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 131,194 3,004,205,849 Rls. 92,597 $
29 4 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,840 2,924,640,000 Rls. 90,125 $
30 5 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,840 2,924,640,000 Rls. 90,125 $
31 3 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,800 2,837,600,000 Rls. 87,475 $
32 6 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 89011010 قايق هاي تفريحي عمومي 1,500 1,393,098,000 Rls. 42,000 $
33 2 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 500 373,048,500 Rls. 11,500 $
مجموع کل
441,999,962,381 ريال
مجموع کل
12,953,740 دلار