آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 17,061 93,549,587,900 Rls. 2,864,435 $
2 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 3,596,700 50,816,676,644 Rls. 1,383,625 $
3 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 427,587 34,396,525,555 Rls. 938,669 $
4 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 345,600 31,300,672,170 Rls. 834,231 $
5 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 2,267,700 29,246,920,913 Rls. 797,498 $
6 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 2,305,250 29,221,684,768 Rls. 839,017 $
7 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 326,400 26,748,361,290 Rls. 752,304 $
8 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,778,900 23,018,950,510 Rls. 638,422 $
9 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 303,874 21,756,740,863 Rls. 645,299 $
10 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 307,200 20,921,015,280 Rls. 644,974 $
11 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 23069010 کنجاله گلرنگ 2,074,550 19,452,801,647 Rls. 522,140 $
12 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 23069010 کنجاله گلرنگ 2,264,400 19,264,510,449 Rls. 546,634 $
13 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,404,850 18,250,736,306 Rls. 517,840 $
14 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 23069010 کنجاله گلرنگ 2,079,900 18,076,750,267 Rls. 504,809 $
15 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 232,443 17,812,557,533 Rls. 505,482 $
16 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,784,265 17,221,151,308 Rls. 530,896 $
17 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 255,886 16,683,490,080 Rls. 514,129 $
18 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 230,400 16,503,405,510 Rls. 508,089 $
19 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 484,000 16,253,588,296 Rls. 478,864 $
20 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 192,000 15,291,321,150 Rls. 437,332 $
21 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 192,000 15,059,298,300 Rls. 450,607 $
22 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 192,000 14,066,526,300 Rls. 431,555 $
23 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 1,485,000 13,195,309,516 Rls. 353,463 $
24 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,062,670 13,155,453,392 Rls. 354,139 $
25 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 767,500 12,866,617,656 Rls. 351,586 $
26 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,602,400 12,247,640,279 Rls. 333,737 $
27 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 247,500 11,662,748,460 Rls. 359,473 $
28 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,124,000 11,427,900,632 Rls. 352,332 $
29 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 276,000 10,929,459,240 Rls. 303,268 $
30 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,178,555 10,303,800,414 Rls. 317,564 $
31 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 103 10,302,716,842 Rls. 317,624 $
32 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 276,000 10,058,202,616 Rls. 271,279 $
33 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,000 9,908,397,600 Rls. 305,400 $
34 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,000 9,705,713,600 Rls. 298,916 $
35 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 286,000 9,242,030,226 Rls. 278,635 $
36 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 796,705 9,218,372,033 Rls. 256,794 $
37 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 199,000 9,119,822,472 Rls. 271,081 $
38 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 717,570 8,894,007,473 Rls. 240,691 $
39 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 117,982 8,515,513,665 Rls. 248,461 $
40 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 191,025 8,474,090,580 Rls. 231,824 $
41 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 500,000 8,059,245,000 Rls. 217,500 $
42 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 105 7,989,744,000 Rls. 213,544 $
43 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 2,269 7,860,294,540 Rls. 242,452 $
44 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 116,267 7,381,945,460 Rls. 227,564 $
45 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 600,000 7,378,504,800 Rls. 205,885 $
46 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 379,100 7,130,805,381 Rls. 205,444 $
47 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 186 6,944,939,000 Rls. 214,019 $
48 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,228 6,939,885,150 Rls. 213,810 $
49 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 94,708 6,788,891,057 Rls. 203,139 $
50 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 612,850 6,770,668,744 Rls. 207,022 $
51 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 626,570 6,700,746,348 Rls. 206,240 $
52 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 51,444 6,555,104,824 Rls. 202,072 $
53 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 850 6,491,995,050 Rls. 188,600 $
54 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 615,230 6,218,000,412 Rls. 191,795 $
55 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 164,000 5,627,704,064 Rls. 173,560 $
56 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 320,000 5,185,833,920 Rls. 143,827 $
57 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 40,000 5,136,544,000 Rls. 138,397 $
58 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 11,700 4,956,953,760 Rls. 152,818 $
59 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 428,995 4,934,667,119 Rls. 148,228 $
60 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 675,000 4,925,367,838 Rls. 136,823 $
61 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 57,600 4,719,277,080 Rls. 132,605 $
62 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 428,995 4,668,128,267 Rls. 136,835 $
63 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 23069010 کنجاله گلرنگ 507,750 4,667,859,994 Rls. 127,698 $
64 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 113,000 4,423,019,694 Rls. 125,432 $
65 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 98,750 4,353,269,569 Rls. 132,633 $
66 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 34012030 صابون چيپس 120,000 4,052,794,800 Rls. 112,456 $
67 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 27,268 3,954,323,556 Rls. 122,706 $
68 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 60,000 3,881,907,000 Rls. 107,476 $
69 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 379,520 3,763,592,832 Rls. 116,096 $
70 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 368 3,750,372,000 Rls. 115,496 $
71 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,156 3,353,381,079 Rls. 90,500 $
72 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 1,698 3,289,807,584 Rls. 89,029 $
73 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,704 3,118,668,777 Rls. 86,536 $
74 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 51,000 2,975,763,600 Rls. 86,825 $
75 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 51,000 2,937,564,000 Rls. 88,114 $
76 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 63,675 2,849,766,084 Rls. 77,606 $
77 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,750 2,817,845,069 Rls. 85,852 $
78 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 45 2,696,896,139 Rls. 83,008 $
79 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 245,140 2,665,117,955 Rls. 79,485 $
80 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 36,800 2,569,861,392 Rls. 79,085 $
81 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 51,000 2,567,116,800 Rls. 79,172 $
82 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 20,000 2,433,032,000 Rls. 67,479 $
83 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 20,000 2,266,320,000 Rls. 65,839 $
84 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 1,592 2,258,440,737 Rls. 64,087 $
85 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 20,000 2,221,240,000 Rls. 66,722 $
86 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 40,000 2,201,526,000 Rls. 62,634 $
87 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 3,040 2,168,548,620 Rls. 61,537 $
88 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 302 2,077,685,820 Rls. 58,380 $
89 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 20,000 2,065,112,000 Rls. 63,561 $
90 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 138 2,052,879,840 Rls. 63,288 $
91 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 23 2,047,040,030 Rls. 61,051 $
92 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 114,000 1,983,002,868 Rls. 61,132 $
93 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 20,000 1,979,320,000 Rls. 60,998 $
94 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 14,000 1,969,251,000 Rls. 60,714 $
95 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 163 1,874,043,000 Rls. 54,933 $
96 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 75 1,864,315,040 Rls. 57,196 $
97 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 128,000 1,844,793,600 Rls. 49,920 $
98 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 235 1,812,186,450 Rls. 49,576 $
99 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 44,000 1,708,713,600 Rls. 48,400 $
100 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 31,000 1,697,248,800 Rls. 52,303 $
مجموع کل
996,719,942,878 ريال
مجموع کل
28,850,252 دلار