آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 6,740 316,661,866 Rls. 8,986 $
202 6 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,435 316,015,788 Rls. 9,615 $
203 11 1396 قشم امارات متحده عربي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 116 315,708,800 Rls. 8,637 $
204 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 1,142 313,329,120 Rls. 8,762 $
205 3 1396 قشم امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 563 296,538,160 Rls. 9,140 $
206 9 1396 قشم امارات متحده عربي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 787 286,226,967 Rls. 8,697 $
207 12 1396 قشم امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 2,595 285,638,960 Rls. 7,730 $
208 7 1396 قشم امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 3,570 282,332,160 Rls. 8,448 $
209 7 1396 قشم امارات متحده عربي 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 4,045 281,947,064 Rls. 8,409 $
210 9 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,390 276,724,275 Rls. 7,853 $
211 2 1396 قشم امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 768 273,290,150 Rls. 8,425 $
212 4 1396 قشم امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,360 267,063,500 Rls. 8,230 $
213 9 1396 قشم امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 339 264,933,550 Rls. 8,050 $
214 7 1396 قشم امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,870 262,881,967 Rls. 7,866 $
215 5 1396 قشم امارات متحده عربي 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 215 261,328,022 Rls. 8,054 $
216 6 1396 قشم امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,000 259,496,000 Rls. 8,000 $
217 5 1396 قشم امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,100 258,960,565 Rls. 7,957 $
218 5 1396 قشم امارات متحده عربي 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 358 243,965,437 Rls. 7,433 $
219 8 1396 قشم امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,337 241,332,642 Rls. 7,011 $
220 8 1396 قشم امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 427 239,227,920 Rls. 7,269 $
221 10 1396 قشم امارات متحده عربي 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 1,610 217,117,515 Rls. 6,161 $
222 7 1396 قشم امارات متحده عربي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 209 212,529,191 Rls. 6,498 $
223 2 1396 قشم امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 4,950 208,539,045 Rls. 6,435 $
224 10 1396 قشم امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 2,700 201,503,551 Rls. 6,029 $
225 7 1396 قشم امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 39 194,963,989 Rls. 5,961 $
226 11 1396 قشم امارات متحده عربي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,065 176,364,540 Rls. 4,860 $
227 2 1396 قشم امارات متحده عربي 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,060 167,070,050 Rls. 5,150 $
228 3 1396 قشم امارات متحده عربي 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,220 157,385,844 Rls. 4,851 $
229 3 1396 قشم امارات متحده عربي 96033090 قلم موهاوبروسهابراي هنرمندان, نوشتن و کاربرد آرايشي ساخته نشده از موي خوک وگرا ز 760 142,275,051 Rls. 4,385 $
230 4 1396 قشم امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 585 141,157,500 Rls. 4,350 $
231 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 123 140,304,360 Rls. 3,924 $
232 12 1396 قشم امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 245 135,624,850 Rls. 3,670 $
233 7 1396 قشم امارات متحده عربي 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 1,011 122,920,980 Rls. 3,666 $
234 1 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 405 120,442,248 Rls. 3,716 $
235 5 1396 قشم امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 185 117,447,280 Rls. 3,620 $
236 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 23 114,467,760 Rls. 3,201 $
237 2 1396 قشم امارات متحده عربي 34011110 صابون حمام و دستشويي 606 111,477,151 Rls. 3,444 $
238 9 1396 قشم امارات متحده عربي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 448 111,209,150 Rls. 3,155 $
239 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 98 101,916,000 Rls. 2,850 $
240 4 1396 قشم امارات متحده عربي 85086000 ساير جارومكنده 690 97,350,000 Rls. 3,000 $
241 8 1396 قشم امارات متحده عربي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 80 94,527,878 Rls. 2,704 $
242 5 1396 قشم امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 33 92,076,072 Rls. 2,838 $
243 2 1396 قشم امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 31 91,971,066 Rls. 2,838 $
244 4 1396 قشم امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 825 85,202,250 Rls. 2,625 $
245 6 1396 قشم امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 286 83,585,880 Rls. 2,520 $
246 12 1396 قشم امارات متحده عربي 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 380 83,000,960 Rls. 2,240 $
247 4 1396 قشم امارات متحده عربي 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 980 79,612,750 Rls. 2,450 $
248 6 1396 قشم امارات متحده عربي 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 915 76,153,162 Rls. 2,288 $
249 6 1396 قشم امارات متحده عربي 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 655 75,721,117 Rls. 2,293 $
250 7 1396 قشم امارات متحده عربي 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 110 74,582,640 Rls. 2,186 $
251 2 1396 قشم امارات متحده عربي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 24 67,508,053 Rls. 2,081 $
252 6 1396 قشم امارات متحده عربي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 748 65,679,500 Rls. 1,996 $
253 3 1396 قشم امارات متحده عربي 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 240 64,888,000 Rls. 2,000 $
254 2 1396 قشم امارات متحده عربي 33052000 فرآورده ها برا ي فرزدن دا ئمي و بازکردن فرمو 642 64,401,831 Rls. 1,989 $
255 8 1396 قشم امارات متحده عربي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 29 61,007,631 Rls. 1,745 $
256 7 1396 قشم امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 12 59,715,078 Rls. 1,826 $
257 3 1396 قشم امارات متحده عربي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 440 54,505,920 Rls. 1,680 $
258 5 1396 قشم امارات متحده عربي 96100090 سنگ لوح وتابلوبراي نوشتن يارسامي ،بجزوايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوترياچاپگر 620 52,254,400 Rls. 1,600 $
259 3 1396 قشم امارات متحده عربي 82149000 سايرمصنوعات چاقوسازي غير مذكور درجاي ديگر 317 49,152,660 Rls. 1,515 $
260 9 1396 قشم امارات متحده عربي 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 163 46,333,914 Rls. 1,314 $
261 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85286200 ک ک با قابل?ت اتصال مستق?م و طراح? شده برا? استفاده با ?ک ماش?ن خودکار داده­پرداز? شماره 8471 110 45,070,000 Rls. 1,250 $
262 9 1396 قشم امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 103 43,078,132 Rls. 1,222 $
263 9 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 50 42,940,128 Rls. 1,228 $
264 3 1396 قشم امارات متحده عربي 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 32 42,826,080 Rls. 1,320 $
265 7 1396 قشم امارات متحده عربي 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 61 36,491,717 Rls. 1,109 $
266 8 1396 قشم امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 66 36,491,717 Rls. 1,109 $
267 5 1396 قشم امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 61 36,085,896 Rls. 1,109 $
268 2 1396 قشم امارات متحده عربي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 425 35,680,700 Rls. 1,100 $
269 9 1396 قشم امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 114 34,671,121 Rls. 984 $
270 3 1396 قشم امارات متحده عربي 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 227 34,066,200 Rls. 1,050 $
271 6 1396 قشم امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 230 33,040,000 Rls. 1,000 $
272 2 1396 قشم امارات متحده عربي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 27 28,917,830 Rls. 892 $
273 9 1396 قشم امارات متحده عربي 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 76 28,134,881 Rls. 798 $
274 9 1396 قشم امارات متحده عربي 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 94 26,699,460 Rls. 757 $
275 9 1396 قشم امارات متحده عربي 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 75 25,055,706 Rls. 711 $
276 8 1396 قشم امارات متحده عربي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 9 24,905,220 Rls. 712 $
277 9 1396 قشم امارات متحده عربي 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 66 24,870,991 Rls. 706 $
278 9 1396 قشم امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 57 22,356,184 Rls. 634 $
279 8 1396 قشم امارات متحده عربي 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 135 19,192,880 Rls. 560 $
280 1 1396 قشم امارات متحده عربي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 230 18,257,400 Rls. 575 $
281 7 1396 قشم امارات متحده عربي 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 132 16,004,784 Rls. 479 $
282 12 1396 قشم امارات متحده عربي 48201000 دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دستهکهاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند 45 10,115,742 Rls. 273 $
283 6 1396 قشم امارات متحده عربي 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 216 9,241,409 Rls. 281 $
284 3 1396 قشم امارات متحده عربي 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 83 8,111,000 Rls. 250 $
285 9 1396 قشم امارات متحده عربي 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 6 7,143,968 Rls. 203 $
286 4 1396 قشم امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 59 6,490,000 Rls. 200 $
287 4 1396 قشم امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 30 6,269,090 Rls. 193 $
288 9 1396 قشم امارات متحده عربي 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 14 5,695,504 Rls. 162 $
289 9 1396 قشم امارات متحده عربي 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 4 4,906,939 Rls. 139 $
290 9 1396 قشم امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 5 2,752,046 Rls. 78 $
291 10 1396 قشم امارات متحده عربي 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 2 1,525,133 Rls. 43 $
292 8 1396 قشم امارات متحده عربي 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1 786,712 Rls. 22 $
مجموع کل
10,675,424,300 ريال
مجموع کل
317,375 دلار