آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 5,786 2,779,939,679 Rls. 78,684 $
102 3 1396 قشم امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 24,078 2,747,853,423 Rls. 84,695 $
103 4 1396 قشم امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 23,177 2,735,010,732 Rls. 84,180 $
104 4 1396 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 60,070 2,670,444,880 Rls. 82,050 $
105 3 1396 قشم امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 21,681 2,650,536,765 Rls. 81,685 $
106 9 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 14,780 2,638,989,610 Rls. 74,890 $
107 3 1396 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 54,270 2,598,493,080 Rls. 80,064 $
108 2 1396 قشم امارات متحده عربي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 5,361 2,463,546,984 Rls. 76,022 $
109 3 1396 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 100,110 2,360,967,762 Rls. 72,771 $
110 6 1396 قشم امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,530 2,337,910,400 Rls. 70,760 $
111 6 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9,688 2,244,621,352 Rls. 68,513 $
112 11 1396 قشم امارات متحده عربي 39012040 ک ک ک گريد بادي: 35,000 2,200,045,050 Rls. 59,538 $
113 4 1396 قشم امارات متحده عربي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 38,160 2,120,685,630 Rls. 65,262 $
114 3 1396 قشم امارات متحده عربي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 12,253 2,109,861,720 Rls. 65,097 $
115 4 1396 قشم امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,100 2,107,043,400 Rls. 64,932 $
116 1 1396 قشم امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 36,000 1,884,890,910 Rls. 58,107 $
117 12 1396 قشم امارات متحده عربي 39012040 ک ک ک گريد بادي: 36,000 1,883,107,800 Rls. 50,487 $
118 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 595 1,875,397,440 Rls. 52,444 $
119 7 1396 قشم امارات متحده عربي 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 4,718 1,862,956,273 Rls. 56,962 $
120 11 1396 قشم امارات متحده عربي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,012 1,838,645,000 Rls. 50,300 $
121 10 1396 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 33,520 1,786,876,000 Rls. 49,558 $
122 7 1396 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 11,514 1,777,327,104 Rls. 54,174 $
123 12 1396 قشم امارات متحده عربي 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 260 1,771,665,000 Rls. 47,000 $
124 5 1396 قشم امارات متحده عربي 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 23,122 1,750,957,926 Rls. 53,571 $
125 6 1396 قشم امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 7,568 1,747,640,686 Rls. 53,878 $
126 2 1396 قشم امارات متحده عربي 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 4,788 1,739,500,817 Rls. 53,677 $
127 9 1396 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 35,980 1,698,903,050 Rls. 48,208 $
128 5 1396 قشم امارات متحده عربي 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 4,004 1,667,757,865 Rls. 51,404 $
129 3 1396 قشم امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 30,000 1,658,081,520 Rls. 51,097 $
130 3 1396 قشم امارات متحده عربي 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 12,440 1,649,511,139 Rls. 50,832 $
131 2 1396 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 15,680 1,644,390,132 Rls. 50,695 $
132 6 1396 قشم امارات متحده عربي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 677 1,524,858,500 Rls. 46,128 $
133 12 1396 قشم امارات متحده عربي 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 5,200 1,511,869,450 Rls. 40,534 $
134 6 1396 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 6,540 1,497,224,914 Rls. 45,990 $
135 6 1396 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 35,130 1,476,063,200 Rls. 44,235 $
136 11 1396 قشم امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 4,646 1,454,209,008 Rls. 39,354 $
137 11 1396 قشم امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 4,500 1,421,925,338 Rls. 42,408 $
138 3 1396 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 6,396 1,411,761,077 Rls. 43,514 $
139 12 1396 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 4,500 1,401,679,838 Rls. 39,237 $
140 7 1396 قشم امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 12,004 1,394,170,474 Rls. 41,580 $
141 4 1396 قشم امارات متحده عربي 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 21,650 1,346,010,525 Rls. 41,295 $
142 6 1396 قشم امارات متحده عربي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 231 1,278,164,736 Rls. 39,388 $
143 2 1396 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,260 1,264,302,785 Rls. 38,980 $
144 2 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 5,729 1,261,636,998 Rls. 38,920 $
145 9 1396 قشم امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 29,260 1,202,059,100 Rls. 34,100 $
146 4 1396 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 8,041 1,179,582,523 Rls. 36,331 $
147 6 1396 قشم امارات متحده عربي 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,200 1,179,240,450 Rls. 35,422 $
148 7 1396 قشم امارات متحده عربي 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 16,325 1,158,610,872 Rls. 34,668 $
149 2 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 4,516 1,150,757,441 Rls. 35,538 $
150 3 1396 قشم امارات متحده عربي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,028 1,131,658,875 Rls. 34,875 $
151 11 1396 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,088 1,123,138,119 Rls. 30,774 $
152 8 1396 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 4,729 1,119,543,278 Rls. 34,007 $
153 8 1396 قشم امارات متحده عربي 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 14,400 1,110,176,725 Rls. 33,733 $
154 6 1396 قشم امارات متحده عربي 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 4,005 1,109,633,047 Rls. 33,808 $
155 4 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 5,889 1,102,545,441 Rls. 33,976 $
156 8 1396 قشم امارات متحده عربي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 10,038 1,048,642,554 Rls. 31,378 $
157 11 1396 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 4,250 1,036,112,251 Rls. 29,633 $
158 5 1396 قشم امارات متحده عربي 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 537 1,032,562,744 Rls. 31,826 $
159 4 1396 قشم امارات متحده عربي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,070 1,003,282,224 Rls. 30,875 $
160 11 1396 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 21,240 990,199,200 Rls. 26,795 $
161 2 1396 قشم امارات متحده عربي 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 553 985,561,684 Rls. 30,412 $
162 12 1396 قشم امارات متحده عربي 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 760 952,732,448 Rls. 25,712 $
163 5 1396 قشم امارات متحده عربي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 568 924,654,000 Rls. 28,500 $
164 7 1396 قشم امارات متحده عربي 34011110 صابون حمام و دستشويي 1,830 906,846,840 Rls. 27,240 $
165 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 386 904,960,440 Rls. 25,306 $
166 3 1396 قشم امارات متحده عربي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,066 870,679,386 Rls. 26,836 $
167 11 1396 قشم امارات متحده عربي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,080 835,095,690 Rls. 22,599 $
168 2 1396 قشم امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 830,694,400 Rls. 25,600 $
169 6 1396 قشم امارات متحده عربي 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 7,170 814,006,515 Rls. 25,095 $
170 10 1396 قشم امارات متحده عربي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 273 788,017,182 Rls. 21,920 $
171 9 1396 قشم امارات متحده عربي 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 773 770,117,400 Rls. 23,400 $
172 7 1396 قشم امارات متحده عربي 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 501 749,738,577 Rls. 22,924 $
173 11 1396 قشم امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 3,757 713,173,600 Rls. 19,300 $
174 5 1396 قشم امارات متحده عربي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 1,340 700,346,767 Rls. 21,583 $
175 12 1396 قشم امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 6,411 696,914,720 Rls. 18,860 $
176 6 1396 قشم امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 7,763 629,439,985 Rls. 19,405 $
177 11 1396 قشم امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 3,706 594,230,175 Rls. 16,995 $
178 3 1396 قشم امارات متحده عربي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 67 587,002,410 Rls. 18,090 $
179 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 103 566,399,064 Rls. 15,839 $
180 7 1396 قشم امارات متحده عربي 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 510 537,986,130 Rls. 16,450 $
181 11 1396 قشم امارات متحده عربي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 486 532,130,770 Rls. 14,557 $
182 11 1396 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 3,536 526,227,609 Rls. 15,050 $
183 5 1396 قشم امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 666 503,868,298 Rls. 15,530 $
184 2 1396 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 3,404 496,179,171 Rls. 15,325 $
185 10 1396 قشم امارات متحده عربي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 851 486,923,782 Rls. 13,598 $
186 5 1396 قشم امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 8,007 483,525,600 Rls. 14,880 $
187 10 1396 قشم امارات متحده عربي 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 21,594 482,848,251 Rls. 13,392 $
188 2 1396 قشم امارات متحده عربي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 442 468,443,185 Rls. 14,455 $
189 11 1396 قشم امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 398 454,361,792 Rls. 12,296 $
190 5 1396 قشم امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 1,207 435,627,825 Rls. 13,425 $
191 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 217 433,268,160 Rls. 12,116 $
192 6 1396 قشم امارات متحده عربي 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 6,152 427,871,807 Rls. 13,001 $
193 2 1396 قشم امارات متحده عربي 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 3,000 397,432,530 Rls. 12,252 $
194 12 1396 قشم امارات متحده عربي 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,535 393,672,812 Rls. 10,624 $
195 5 1396 قشم امارات متحده عربي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 560 377,362,080 Rls. 11,519 $
196 10 1396 قشم امارات متحده عربي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 101 350,776,123 Rls. 9,795 $
197 12 1396 قشم امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,940 350,685,550 Rls. 9,550 $
198 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 634 334,034,160 Rls. 9,341 $
199 2 1396 قشم امارات متحده عربي 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 6,730 329,579,365 Rls. 10,179 $
200 10 1396 قشم امارات متحده عربي 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 328 321,589,680 Rls. 8,993 $
مجموع کل
124,870,186,779 ريال
مجموع کل
3,712,783 دلار