آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 3,710 2,044,694,770 Rls. 63,018 $
202 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 3,476 2,043,775,144 Rls. 54,977 $
203 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,368 1,996,044,190 Rls. 55,386 $
204 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 8,815 1,954,920,116 Rls. 60,265 $
205 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 28,800 1,930,909,507 Rls. 59,525 $
206 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 3,153 1,910,436,638 Rls. 58,611 $
207 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 7,704 1,908,299,856 Rls. 52,926 $
208 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 8,356 1,859,570,801 Rls. 56,939 $
209 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 3,882 1,835,722,040 Rls. 56,360 $
210 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 25,300 1,740,547,300 Rls. 51,020 $
211 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 392 1,716,480,000 Rls. 48,000 $
212 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,584 1,705,419,973 Rls. 45,875 $
213 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 3,434 1,704,582,201 Rls. 50,496 $
214 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 4,761 1,652,445,000 Rls. 45,000 $
215 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 3,656 1,651,510,410 Rls. 48,821 $
216 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 5,789 1,648,324,656 Rls. 45,738 $
217 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 7,413 1,625,040,118 Rls. 50,101 $
218 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 3,172 1,624,427,990 Rls. 46,323 $
219 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 6,340 1,623,574,750 Rls. 50,042 $
220 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 547 1,613,570,560 Rls. 49,028 $
221 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 13,476 1,576,149,682 Rls. 48,512 $
222 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 3,913 1,571,793,679 Rls. 46,630 $
223 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 12,200 1,523,992,000 Rls. 46,521 $
224 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 120 1,505,278,560 Rls. 46,252 $
225 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 140 1,491,819,048 Rls. 45,962 $
226 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 810 1,476,990,000 Rls. 45,000 $
227 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 14,674 1,466,271,995 Rls. 45,201 $
228 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 3,707 1,465,625,952 Rls. 41,182 $
229 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 3,225 1,460,646,495 Rls. 39,959 $
230 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 2,454 1,453,032,852 Rls. 44,767 $
231 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 2,708 1,444,310,560 Rls. 43,714 $
232 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169020 اجزاءوقطعات تر?لرها ون?مه تر?لرها قفل مخصوص تر?لر برا? نصب کانت?نر 11,820 1,419,645,000 Rls. 38,416 $
233 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 57032000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زنايلون ياا زسايرپلي آميدها. 41,841 1,411,096,500 Rls. 43,500 $
234 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,150 1,388,542,953 Rls. 37,880 $
235 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 6,160 1,370,753,100 Rls. 42,190 $
236 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 4,636 1,360,691,345 Rls. 41,838 $
237 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 10,146 1,359,848,864 Rls. 36,528 $
238 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 230 1,321,423,884 Rls. 38,389 $
239 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 5,769 1,298,533,271 Rls. 40,024 $
240 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 18,829 1,294,658,568 Rls. 36,378 $
241 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 34011140 صابون طبي 855 1,277,057,340 Rls. 39,240 $
242 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 14,400 1,267,540,157 Rls. 35,155 $
243 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 410 1,248,107,942 Rls. 36,772 $
244 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 9,419 1,230,562,167 Rls. 33,910 $
245 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 3,235 1,210,566,250 Rls. 37,307 $
246 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 2,000 1,196,824,998 Rls. 33,468 $
247 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 57032000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زنايلون ياا زسايرپلي آميدها. 26,100 1,185,688,000 Rls. 33,157 $
248 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 4,608 1,179,963,855 Rls. 33,747 $
249 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,086 1,168,216,409 Rls. 31,296 $
250 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 10,000 1,154,466,742 Rls. 35,591 $
251 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 3,235 1,146,914,725 Rls. 30,959 $
252 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 14,400 1,144,396,800 Rls. 34,502 $
253 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,980 1,134,131,695 Rls. 30,406 $
254 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 810 1,123,340,800 Rls. 30,400 $
255 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 14,400 1,119,621,571 Rls. 32,986 $
256 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 10,091 1,116,031,699 Rls. 32,563 $
257 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 14,400 1,077,992,395 Rls. 30,831 $
258 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 1,710 1,072,111,975 Rls. 33,061 $
259 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 8,492 1,070,067,120 Rls. 28,600 $
260 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,001 1,062,366,274 Rls. 28,394 $
261 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 1,721 1,054,390,184 Rls. 29,688 $
262 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 6,000 1,040,743,078 Rls. 30,366 $
263 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 1,012,724,442 Rls. 30,651 $
264 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 4,251 1,010,583,799 Rls. 30,450 $
265 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 1,007,581,613 Rls. 27,267 $
266 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 14,400 983,193,422 Rls. 30,257 $
267 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 517 982,765,114 Rls. 26,537 $
268 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 911 973,561,694 Rls. 30,013 $
269 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 972,608,966 Rls. 29,781 $
270 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 959,717,892 Rls. 29,534 $
271 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 57032000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زنايلون ياا زسايرپلي آميدها. 22,075 935,249,000 Rls. 26,748 $
272 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 920,512,973 Rls. 27,453 $
273 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 2,436 912,773,716 Rls. 25,587 $
274 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 8,000 909,609,360 Rls. 28,042 $
275 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 890,304,371 Rls. 27,473 $
276 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 3,000 888,183,000 Rls. 24,475 $
277 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 887,256,619 Rls. 27,352 $
278 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 880,525,786 Rls. 24,623 $
279 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 1,948 865,769,625 Rls. 26,602 $
280 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 200 865,508,500 Rls. 23,678 $
281 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 73182900 ک ک ساير 105 862,645,740 Rls. 25,061 $
282 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 9,319 855,445,755 Rls. 26,388 $
283 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 36,001 853,484,586 Rls. 25,914 $
284 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29021100 سيکلو هگزا ن 12,480 852,030,654 Rls. 23,203 $
285 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 73182900 ک ک ساير 105 850,560,122 Rls. 25,059 $
286 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 847,737,106 Rls. 24,056 $
287 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 3,881 846,326,050 Rls. 22,766 $
288 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 8,000 844,244,800 Rls. 26,042 $
289 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 29021100 سيکلو هگزا ن 12,480 840,401,153 Rls. 25,898 $
290 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 73182900 ک ک ساير 105 824,714,240 Rls. 25,059 $
291 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 821,832,384 Rls. 23,875 $
292 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 4,050 812,708,438 Rls. 23,063 $
293 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 6,912 796,667,721 Rls. 21,293 $
294 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,324 786,942,989 Rls. 21,238 $
295 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 85075000 ا نباره هايبرقي نيكل – فلز هيدرات 847 784,211,682 Rls. 23,388 $
296 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,495 765,212,600 Rls. 23,581 $
297 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 22,336 757,468,674 Rls. 23,078 $
298 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,182 719,204,083 Rls. 21,853 $
299 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 90322000 مانوستات 495 688,224,090 Rls. 18,828 $
300 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 15,600 670,275,000 Rls. 19,021 $
مجموع کل
122,671,270,263 ريال
مجموع کل
3,584,880 دلار