آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 سمنان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 997,188 77,196,404,671 Rls. 2,379,303 $
2 11 1396 سمنان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 747,827 61,738,366,022 Rls. 1,674,144 $
3 4 1396 سمنان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 634,222 49,543,946,583 Rls. 1,525,847 $
4 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 640,758 48,946,185,250 Rls. 1,365,404 $
5 2 1396 سمنان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 632,665 47,731,868,077 Rls. 1,471,212 $
6 9 1396 سمنان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 469,345 38,993,880,016 Rls. 1,100,396 $
7 1 1396 سمنان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 456,837 33,429,674,746 Rls. 1,030,952 $
8 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 392,466 32,578,729,040 Rls. 877,802 $
9 4 1396 سمنان امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 120,000 9,910,688,218 Rls. 305,015 $
10 8 1396 سمنان امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 50,650 5,330,151,365 Rls. 152,443 $
11 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 40,800 3,929,161,421 Rls. 105,342 $
12 9 1396 سمنان امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 43,200 3,792,194,496 Rls. 115,538 $
13 3 1396 سمنان امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,000 2,722,966,110 Rls. 83,928 $
14 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 16,880 2,324,680,514 Rls. 69,560 $
15 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 76071990 --- ساير 21,849 2,262,045,272 Rls. 62,737 $
16 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 73269030 مفتول فنري مارپيچ مستحکم شده با نخ وا يرکريرموردمصرف درساخت نوا ردوردربهاي خودرو 11,537 2,095,845,300 Rls. 62,507 $
17 5 1396 سمنان امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 24,300 1,851,465,600 Rls. 56,611 $
18 6 1396 سمنان امارات متحده عربي 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 20,370 1,835,926,860 Rls. 56,043 $
19 2 1396 سمنان امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 24,000 1,786,163,880 Rls. 55,069 $
20 11 1396 سمنان امارات متحده عربي 73269030 مفتول فنري مارپيچ مستحکم شده با نخ وا يرکريرموردمصرف درساخت نوا ردوردربهاي خودرو 8,232 1,588,185,675 Rls. 43,448 $
21 3 1396 سمنان امارات متحده عربي 73269030 مفتول فنري مارپيچ مستحکم شده با نخ وا يرکريرموردمصرف درساخت نوا ردوردربهاي خودرو 7,784 1,298,196,000 Rls. 40,013 $
22 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 17,360 1,128,121,938 Rls. 31,303 $
23 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 6,600 610,612,800 Rls. 16,320 $
24 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,800 478,163,700 Rls. 12,780 $
25 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 890 202,676,506 Rls. 5,624 $
26 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 90 194,868,544 Rls. 5,208 $
27 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,200 176,091,369 Rls. 4,886 $
28 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,150 110,526,960 Rls. 3,307 $
29 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 650 103,649,800 Rls. 2,876 $
30 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 1,800 78,570,252 Rls. 2,351 $
31 6 1396 سمنان امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,000 75,387,320 Rls. 2,301 $
32 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 160 51,194,806 Rls. 1,532 $
33 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 625 41,798,012 Rls. 1,251 $
34 11 1396 سمنان امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 130 29,394,068 Rls. 815 $
35 6 1396 سمنان امارات متحده عربي 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 480 25,412,760 Rls. 776 $
36 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 230 19,434,324 Rls. 582 $
مجموع کل
434,212,628,275 ريال
مجموع کل
12,725,226 دلار