آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 سرخس امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 148,008,000 Rls. 4,200 $
102 8 1396 سرخس امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 115,657,920 Rls. 3,360 $
103 8 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 4,897 60,243,629 Rls. 1,714 $
مجموع کل
323,909,549 ريال
مجموع کل
9,274 دلار