آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 سرخس امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,566,700 88,468,521,548 Rls. 2,457,064 $
2 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 753,906 58,208,041,740 Rls. 1,558,597 $
3 5 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 1,203,000 42,475,683,136 Rls. 1,296,256 $
4 8 1396 سرخس امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 962,005 36,843,250,311 Rls. 1,058,311 $
5 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 434,477 34,450,850,427 Rls. 932,294 $
6 9 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 863,000 34,324,107,504 Rls. 972,839 $
7 4 1396 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 3,967,750 32,190,412,128 Rls. 990,534 $
8 7 1396 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 3,722,950 29,709,605,367 Rls. 877,986 $
9 9 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 727,000 28,233,286,400 Rls. 799,700 $
10 10 1396 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 372,272 26,599,689,661 Rls. 736,634 $
11 10 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 658,250 26,032,099,190 Rls. 724,275 $
12 2 1396 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 3,148,400 23,732,440,103 Rls. 731,525 $
13 1 1396 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 3,275,400 23,402,121,330 Rls. 721,589 $
14 7 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 619,000 23,235,602,257 Rls. 688,797 $
15 7 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 570,000 21,136,203,000 Rls. 627,000 $
16 3 1396 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 2,582,900 20,698,300,934 Rls. 637,941 $
17 6 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 525,000 20,660,171,602 Rls. 622,682 $
18 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 2,207,000 20,197,232,856 Rls. 542,017 $
19 2 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 595,870 19,890,420,976 Rls. 613,185 $
20 4 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,757,100 19,513,129,392 Rls. 601,635 $
21 8 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 481,000 18,772,191,934 Rls. 541,417 $
22 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 1,110,750 17,980,217,557 Rls. 484,115 $
23 10 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 446,110 17,651,403,499 Rls. 491,476 $
24 6 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 418,000 15,606,499,106 Rls. 469,441 $
25 8 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 396,000 15,312,056,232 Rls. 437,434 $
26 7 1396 سرخس امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 417,000 14,367,303,180 Rls. 424,147 $
27 8 1396 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 196,533 14,237,106,013 Rls. 413,605 $
28 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 338,500 14,181,597,633 Rls. 385,856 $
29 9 1396 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 184,565 14,003,832,390 Rls. 395,614 $
30 9 1396 سرخس امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 383,250 13,924,864,851 Rls. 393,705 $
31 6 1396 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 1,140,000 12,906,276,000 Rls. 389,996 $
32 4 1396 سرخس امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 387,620 12,620,967,274 Rls. 388,610 $
33 7 1396 سرخس امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 320,250 12,039,170,999 Rls. 353,992 $
34 8 1396 سرخس امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 344,000 11,351,184,480 Rls. 323,514 $
35 5 1396 سرخس امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 258,120 10,533,206,088 Rls. 321,536 $
36 9 1396 سرخس امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 281,000 9,439,190,430 Rls. 267,749 $
37 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 775,780 9,193,824,104 Rls. 249,545 $
38 10 1396 سرخس امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 258,800 8,990,253,990 Rls. 248,135 $
39 4 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 241,000 8,741,360,310 Rls. 268,222 $
40 3 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 234,000 8,631,790,344 Rls. 266,018 $
41 8 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 250,000 8,619,143,000 Rls. 250,000 $
42 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 192,600 8,275,023,625 Rls. 226,378 $
43 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 819,000 7,722,652,229 Rls. 208,817 $
44 2 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 198,000 7,147,480,780 Rls. 220,332 $
45 10 1396 سرخس امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 142,720 6,766,892,108 Rls. 187,738 $
46 5 1396 سرخس امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 191,610 6,476,918,122 Rls. 199,027 $
47 7 1396 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 540,000 6,286,515,600 Rls. 187,831 $
48 3 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 172,978 5,856,400,031 Rls. 180,487 $
49 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 431,550 5,737,015,552 Rls. 155,249 $
50 1 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 186,000 5,735,037,251 Rls. 176,890 $
51 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 320,000 5,471,581,760 Rls. 147,185 $
52 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 132,000 5,344,836,200 Rls. 145,200 $
53 10 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 137,976 4,945,261,064 Rls. 137,976 $
54 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 130,000 4,923,084,100 Rls. 134,680 $
55 9 1396 سرخس امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 96,000 4,334,840,545 Rls. 123,016 $
56 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 95,400 4,100,399,248 Rls. 109,851 $
57 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 88,000 3,590,892,800 Rls. 96,800 $
58 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 436,000 3,334,501,666 Rls. 90,239 $
59 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 52051100 ک ک كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند). 40,006 3,261,277,796 Rls. 88,014 $
60 10 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 39,850 2,954,133,600 Rls. 82,610 $
61 6 1396 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 360,000 2,951,944,204 Rls. 89,082 $
62 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 64,000 2,749,165,440 Rls. 74,392 $
63 6 1396 سرخس امارات متحده عربي 14042000 لينتر پنبه 138,956 2,526,041,134 Rls. 75,923 $
64 7 1396 سرخس امارات متحده عربي 14042000 لينتر پنبه 136,341 2,508,287,998 Rls. 74,087 $
65 4 1396 سرخس امارات متحده عربي 14042000 لينتر پنبه 139,768 2,373,274,775 Rls. 72,902 $
66 10 1396 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 180,000 2,267,933,400 Rls. 62,900 $
67 8 1396 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 252,000 2,178,043,056 Rls. 61,966 $
68 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 128,000 2,175,908,928 Rls. 59,069 $
69 2 1396 سرخس امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 64,000 1,944,734,848 Rls. 59,932 $
70 4 1396 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 180,000 1,924,979,400 Rls. 59,248 $
71 3 1396 سرخس امارات متحده عربي 14042000 لينتر پنبه 114,359 1,907,004,591 Rls. 58,764 $
72 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 128,000 1,892,096,000 Rls. 51,200 $
73 8 1396 سرخس امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 275,000 1,885,166,805 Rls. 55,004 $
74 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 50,000 1,858,750,000 Rls. 50,000 $
75 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 48,000 1,773,840,000 Rls. 48,000 $
76 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 20,500 1,742,428,250 Rls. 47,150 $
77 6 1396 سرخس امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 60,000 1,728,309,120 Rls. 51,840 $
78 10 1396 سرخس امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 48,000 1,723,584,000 Rls. 48,000 $
79 11 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 47,000 1,722,046,000 Rls. 47,000 $
80 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 215,000 1,691,160,959 Rls. 45,197 $
81 6 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 47,000 1,588,345,260 Rls. 47,711 $
82 7 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 44,000 1,485,770,000 Rls. 44,000 $
83 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 23,985 1,402,805,654 Rls. 37,735 $
84 3 1396 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 120,000 1,262,056,800 Rls. 38,892 $
85 4 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 34,800 1,241,824,758 Rls. 38,218 $
86 5 1396 سرخس امارات متحده عربي 14042000 لينتر پنبه 69,430 1,219,948,485 Rls. 37,213 $
87 2 1396 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 120,000 1,196,319,600 Rls. 36,880 $
88 1 1396 سرخس امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 168,800 1,176,569,760 Rls. 36,291 $
89 9 1396 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 126,000 1,065,657,600 Rls. 30,240 $
90 3 1396 سرخس امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 23,000 1,062,216,452 Rls. 32,740 $
91 2 1396 سرخس امارات متحده عربي 14042000 لينتر پنبه 64,264 1,054,512,938 Rls. 32,501 $
92 4 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 31,200 1,020,147,382 Rls. 31,421 $
93 7 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 22,000 825,583,000 Rls. 24,200 $
94 2 1396 سرخس امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 22,000 720,497,492 Rls. 22,214 $
95 8 1396 سرخس امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 20,000 704,800,000 Rls. 20,000 $
96 1 1396 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 60,000 702,147,600 Rls. 21,655 $
97 12 1396 سرخس امارات متحده عربي 10049000 جو دو سر باستثناي بذر 62,000 572,802,500 Rls. 15,500 $
98 8 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 51,650 556,383,198 Rls. 16,011 $
99 9 1396 سرخس امارات متحده عربي 14042000 لينتر پنبه 22,256 388,350,624 Rls. 11,874 $
100 10 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 22,070 245,949,623 Rls. 6,841 $
مجموع کل
1,062,386,740,987 ريال
مجموع کل
30,627,101 دلار