آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب, لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موا دغذا يي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 54,000 3,096,534,448 Rls. 90,768 $
102 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 97,500 3,092,279,862 Rls. 95,297 $
103 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 34,820 3,021,947,714 Rls. 93,144 $
104 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 36,000 2,990,257,920 Rls. 88,099 $
105 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 27,820 2,910,629,524 Rls. 85,753 $
106 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 34,880 2,892,336,800 Rls. 87,200 $
107 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 34,880 2,842,284,000 Rls. 87,200 $
108 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 12,378 2,793,835,058 Rls. 74,904 $
109 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 12,900 2,788,483,200 Rls. 85,965 $
110 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 27,462 2,784,573,200 Rls. 85,002 $
111 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,850 2,715,358,932 Rls. 76,913 $
112 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 27,880 2,554,031,754 Rls. 78,687 $
113 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 2,553,933,800 Rls. 78,200 $
114 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 100,000 2,536,485,000 Rls. 77,938 $
115 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 28,000 2,481,948,900 Rls. 73,524 $
116 11 1396 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,760 2,459,010,456 Rls. 67,762 $
117 11 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 9,800 2,226,900,060 Rls. 60,265 $
118 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,457 2,180,767,050 Rls. 62,370 $
119 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 18,950 2,055,253,344 Rls. 63,348 $
120 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 24,000 1,954,190,880 Rls. 60,285 $
121 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 15,747 1,750,240,428 Rls. 53,947 $
122 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 6,790 1,736,919,016 Rls. 46,567 $
123 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,320 1,721,092,400 Rls. 53,046 $
124 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 10,840 1,676,568,600 Rls. 51,653 $
125 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 17,000 1,649,305,344 Rls. 50,845 $
126 11 1396 ساوه امارات متحده عربي 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 15,200 1,513,008,000 Rls. 41,391 $
127 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 29,540 1,500,159,360 Rls. 46,247 $
128 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 1,474,605,000 Rls. 41,847 $
129 11 1396 ساوه امارات متحده عربي 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 537 1,469,796,588 Rls. 39,776 $
130 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 15,968 1,440,683,982 Rls. 44,427 $
131 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 96,000 1,405,944,000 Rls. 43,200 $
132 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 96,000 1,401,192,000 Rls. 43,200 $
133 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,083 1,363,635,000 Rls. 39,000 $
134 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 11,892 1,289,772,960 Rls. 39,037 $
135 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 84,000 1,267,434,000 Rls. 37,800 $
136 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 20,640 1,245,019,248 Rls. 38,366 $
137 11 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 9,928 1,194,015,060 Rls. 32,313 $
138 10 1396 ساوه امارات متحده عربي 84283390 --- سا?ر 2,231 1,132,015,400 Rls. 31,396 $
139 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 7,000 1,125,652,500 Rls. 33,346 $
140 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 70,000 1,110,406,500 Rls. 31,500 $
141 11 1396 ساوه امارات متحده عربي 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 8,668 1,107,506,280 Rls. 29,969 $
142 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,860 1,087,987,966 Rls. 31,491 $
143 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 39011090 ک ک ک ساير: 10,000 1,039,886,800 Rls. 31,903 $
144 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 970 805,946,496 Rls. 24,846 $
145 10 1396 ساوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 4,300 799,178,560 Rls. 22,173 $
146 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 3,820 748,839,780 Rls. 22,929 $
147 10 1396 ساوه امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 10,000 718,646,500 Rls. 20,356 $
148 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,180 714,354,060 Rls. 22,022 $
149 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 16,000 705,715,200 Rls. 20,906 $
150 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 6,877 655,491,444 Rls. 19,971 $
151 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 5,841 595,895,400 Rls. 18,363 $
152 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 4,910 558,576,069 Rls. 15,892 $
153 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 5,830 541,781,484 Rls. 16,696 $
154 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 4,294 487,142,740 Rls. 13,932 $
155 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 1,470 469,568,204 Rls. 12,589 $
156 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,800 418,192,200 Rls. 12,900 $
157 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 90 413,305,200 Rls. 12,007 $
158 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 72,000 388,722,780 Rls. 11,979 $
159 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 3,000 352,089,000 Rls. 10,229 $
160 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 5,000 342,565,202 Rls. 10,559 $
161 10 1396 ساوه امارات متحده عربي 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,000 336,490,000 Rls. 9,531 $
162 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 2,590 324,794,554 Rls. 8,708 $
163 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,009 274,946,000 Rls. 8,200 $
164 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 300 270,852,120 Rls. 7,262 $
165 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,200 229,996,688 Rls. 6,711 $
166 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 109 203,532,073 Rls. 6,090 $
167 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 1,540 200,129,622 Rls. 5,366 $
168 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 5,710 180,232,854 Rls. 5,554 $
169 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 4,140 134,036,640 Rls. 3,894 $
170 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 1,890 133,602,140 Rls. 3,582 $
171 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 1,000 102,859,200 Rls. 3,145 $
172 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 1,190 95,482,212 Rls. 2,560 $
173 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 2,450 73,731,966 Rls. 1,977 $
174 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 440 68,468,400 Rls. 2,096 $
175 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 457 49,752,135 Rls. 1,533 $
176 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 250 48,585,150 Rls. 1,493 $
177 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 457 48,077,778 Rls. 1,483 $
178 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 235 34,836,872 Rls. 934 $
179 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 480 32,623,962 Rls. 1,005 $
مجموع کل
97,192,929,019 ريال
مجموع کل
2,874,364 دلار