آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ريگ)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 5,050 428,726,010 Rls. 12,455 $
102 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 4,784 427,803,719 Rls. 12,741 $
103 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 1,518 421,655,000 Rls. 13,000 $
104 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 5,263 416,982,500 Rls. 12,850 $
105 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 7,758 413,276,533 Rls. 12,543 $
106 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 2,020 412,373,916 Rls. 12,574 $
107 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,551 410,931,992 Rls. 11,374 $
108 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 2,095 407,870,125 Rls. 12,575 $
109 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 850 402,360,000 Rls. 12,000 $
110 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 525 397,966,800 Rls. 12,045 $
111 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 2,025 397,202,225 Rls. 12,145 $
112 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 1,310 393,027,360 Rls. 12,120 $
113 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 2,370 391,799,750 Rls. 11,937 $
114 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,020 390,956,610 Rls. 12,045 $
115 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 674 383,857,190 Rls. 10,359 $
116 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 1,760 378,333,900 Rls. 10,350 $
117 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,435 370,802,512 Rls. 11,437 $
118 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,000 369,929,700 Rls. 10,580 $
119 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,763 368,678,275 Rls. 10,927 $
120 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 4,633 362,659,032 Rls. 11,178 $
121 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 3,690 360,904,245 Rls. 11,127 $
122 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,362 351,758,000 Rls. 10,840 $
123 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 810 350,319,600 Rls. 10,800 $
124 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,696 347,488,038 Rls. 9,642 $
125 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,134 342,657,000 Rls. 9,800 $
126 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 2,910 341,576,478 Rls. 10,187 $
127 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 1,536 340,820,400 Rls. 9,168 $
128 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 3,597 336,965,944 Rls. 10,388 $
129 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 1,605 333,886,021 Rls. 10,223 $
130 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,568 333,118,476 Rls. 10,044 $
131 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 2,153 329,162,300 Rls. 9,005 $
132 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 336 329,110,000 Rls. 10,000 $
133 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 3,320 328,069,375 Rls. 8,825 $
134 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 2,930 327,252,240 Rls. 9,593 $
135 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 4,648 320,509,000 Rls. 9,800 $
136 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 3,213 318,937,360 Rls. 9,512 $
137 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 2,495 313,477,425 Rls. 9,585 $
138 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 2,783 311,423,619 Rls. 9,490 $
139 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 4,800 306,118,800 Rls. 9,360 $
140 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,550 306,065,400 Rls. 8,600 $
141 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 2,720 298,661,880 Rls. 9,210 $
142 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,080 295,398,000 Rls. 9,000 $
143 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 1,400 291,040,400 Rls. 8,680 $
144 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,661 290,431,771 Rls. 8,860 $
145 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 983 289,939,662 Rls. 8,742 $
146 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 3,549 289,161,000 Rls. 8,900 $
147 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 3,129 284,868,650 Rls. 7,850 $
148 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,385 284,292,775 Rls. 8,765 $
149 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,704 283,837,544 Rls. 8,735 $
150 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,125 283,811,482 Rls. 7,586 $
151 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,875 281,478,190 Rls. 8,670 $
152 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 3,173 280,198,132 Rls. 8,537 $
153 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 3,327 274,823,132 Rls. 8,413 $
154 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 1,620 274,251,360 Rls. 8,080 $
155 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 1,790 273,362,180 Rls. 8,428 $
156 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 2,670 272,224,057 Rls. 7,276 $
157 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 35 264,947,760 Rls. 8,019 $
158 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,800 259,424,000 Rls. 8,000 $
159 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 1,400 256,236,500 Rls. 7,900 $
160 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 781 251,186,950 Rls. 7,576 $
161 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 506 250,613,460 Rls. 7,740 $
162 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 90041000 عينک آفتابي 14 247,800,000 Rls. 7,500 $
163 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 80 247,541,400 Rls. 6,659 $
164 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 3,026 246,581,175 Rls. 7,565 $
165 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,160 246,087,740 Rls. 7,585 $
166 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,911 244,212,570 Rls. 7,524 $
167 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,170 236,204,193 Rls. 6,637 $
168 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 1,973 235,953,534 Rls. 7,171 $
169 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,952 233,306,281 Rls. 6,905 $
170 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,395 231,851,310 Rls. 6,990 $
171 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,700 227,272,500 Rls. 6,500 $
172 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 4,000 227,045,700 Rls. 6,300 $
173 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 2,168 226,964,505 Rls. 6,995 $
174 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 4,428 224,560,500 Rls. 6,900 $
175 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 650 218,136,000 Rls. 6,100 $
176 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 1,259 212,962,888 Rls. 6,242 $
177 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 2,840 212,462,350 Rls. 6,550 $
178 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 1,914 210,185,500 Rls. 5,750 $
179 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,040 209,636,675 Rls. 6,145 $
180 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 2,010 207,768,880 Rls. 6,070 $
181 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 2,660 207,603,200 Rls. 6,400 $
182 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 3,120 202,450,560 Rls. 6,240 $
183 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 495 201,748,050 Rls. 5,770 $
184 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,136 201,282,576 Rls. 6,204 $
185 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 605 199,806,120 Rls. 6,160 $
186 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 2,050 198,014,625 Rls. 6,075 $
187 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,421 197,668,598 Rls. 6,052 $
188 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,272 196,672,975 Rls. 5,765 $
189 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 2,006 196,286,200 Rls. 6,050 $
190 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 1,800 193,248,270 Rls. 5,430 $
191 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,360 193,006,800 Rls. 5,520 $
192 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 1,773 191,744,040 Rls. 5,910 $
193 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 977 191,618,584 Rls. 5,906 $
194 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 1,890 191,419,600 Rls. 5,900 $
195 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 1,408 190,484,700 Rls. 5,124 $
196 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 82052000 چکش وپتک. 800 185,899,458 Rls. 5,449 $
197 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 1,424 185,525,457 Rls. 5,213 $
198 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,640 185,419,140 Rls. 5,498 $
199 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 1,400 181,960,350 Rls. 5,610 $
200 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 483 181,942,968 Rls. 5,586 $
مجموع کل
28,627,337,727 ريال
مجموع کل
852,141 دلار