آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ريگ)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 57,500 4,017,277,400 Rls. 109,400 $
2 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 138,000 3,789,261,684 Rls. 116,852 $
3 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 7,820 3,108,937,300 Rls. 95,060 $
4 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 16,892 3,106,864,100 Rls. 93,830 $
5 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 31,850 2,792,856,000 Rls. 78,100 $
6 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 18,851 2,576,401,785 Rls. 78,777 $
7 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 23,457 2,468,180,045 Rls. 72,125 $
8 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,390 2,129,214,240 Rls. 65,680 $
9 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 9,909 2,115,485,325 Rls. 64,735 $
10 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 14,430 2,077,648,350 Rls. 57,650 $
11 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 9,140 1,992,444,092 Rls. 61,434 $
12 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 6,100 1,987,372,100 Rls. 60,550 $
13 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 9,651 1,960,633,316 Rls. 58,928 $
14 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 40,197 1,852,132,347 Rls. 56,277 $
15 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 5,879 1,741,342,022 Rls. 46,686 $
16 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 4,750 1,694,114,050 Rls. 45,750 $
17 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 9,561 1,632,509,190 Rls. 50,310 $
18 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 8,146 1,590,940,760 Rls. 49,040 $
19 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 14,301 1,552,309,200 Rls. 46,800 $
20 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 22,000 1,537,135,000 Rls. 47,000 $
21 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 8,891 1,465,324,707 Rls. 43,702 $
22 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 4,444 1,446,251,250 Rls. 39,565 $
23 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 16,742 1,410,499,638 Rls. 42,858 $
24 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 11,165 1,406,196,722 Rls. 37,701 $
25 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,480 1,332,489,732 Rls. 37,814 $
26 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 4,322 1,328,987,862 Rls. 37,810 $
27 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 10,653 1,309,087,500 Rls. 40,360 $
28 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 3,703 1,306,047,843 Rls. 38,952 $
29 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 15,348 1,298,691,780 Rls. 38,860 $
30 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 8,678 1,279,753,580 Rls. 39,445 $
31 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 9,360 1,230,825,000 Rls. 37,500 $
32 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 5,135 1,180,694,200 Rls. 32,300 $
33 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 12,145 1,178,289,925 Rls. 36,085 $
34 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 7,000 1,158,052,000 Rls. 35,050 $
35 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 5,919 1,147,719,500 Rls. 35,370 $
36 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 8,945 1,141,368,924 Rls. 32,472 $
37 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 2,881 1,103,147,304 Rls. 33,948 $
38 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 9,626 1,097,045,280 Rls. 30,678 $
39 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 8,121 1,044,888,500 Rls. 28,585 $
40 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 3,050 1,038,471,900 Rls. 30,300 $
41 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 2,200 1,017,372,000 Rls. 28,450 $
42 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 3,050 1,005,020,700 Rls. 30,300 $
43 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 2,200 982,204,800 Rls. 30,300 $
44 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,318 979,411,300 Rls. 29,210 $
45 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 437 957,465,600 Rls. 29,276 $
46 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 9,673 952,591,275 Rls. 29,155 $
47 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,889 942,310,260 Rls. 28,710 $
48 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 3,874 938,280,480 Rls. 28,920 $
49 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,200 857,635,600 Rls. 24,400 $
50 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 11,550 855,915,450 Rls. 24,050 $
51 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 4,830 836,772,112 Rls. 25,804 $
52 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 5,065 811,450,000 Rls. 25,000 $
53 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 6,049 807,789,850 Rls. 21,590 $
54 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,600 807,273,600 Rls. 22,400 $
55 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,500 717,481,800 Rls. 20,520 $
56 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 4,672 715,974,192 Rls. 22,068 $
57 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 3,516 697,184,906 Rls. 18,986 $
58 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 4,940 694,950,480 Rls. 21,420 $
59 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 10,257 668,311,575 Rls. 20,535 $
60 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 3,548 641,923,496 Rls. 17,324 $
61 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,665 630,908,460 Rls. 18,044 $
62 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 4,250 627,304,843 Rls. 17,083 $
63 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 7,355 625,074,840 Rls. 19,280 $
64 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 5,090 611,298,279 Rls. 18,231 $
65 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 7,910 604,507,200 Rls. 18,240 $
66 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,603 598,090,310 Rls. 18,055 $
67 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 5,190 597,656,380 Rls. 18,364 $
68 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 6,620 592,439,400 Rls. 17,366 $
69 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 7,230 589,859,550 Rls. 16,870 $
70 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,380 588,394,260 Rls. 16,740 $
71 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,780 588,111,300 Rls. 16,820 $
72 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 5,900 575,721,250 Rls. 17,750 $
73 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,680 573,827,768 Rls. 17,693 $
74 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,678 570,985,180 Rls. 16,846 $
75 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,060 569,171,750 Rls. 16,975 $
76 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 6,062 567,469,860 Rls. 17,490 $
77 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 4,401 557,649,939 Rls. 17,059 $
78 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 2,200 548,324,400 Rls. 15,600 $
79 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 5,860 545,507,900 Rls. 14,674 $
80 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 560 539,451,960 Rls. 16,620 $
81 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 6,061 533,477,848 Rls. 16,442 $
82 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 2,650 531,010,060 Rls. 16,370 $
83 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,588 522,414,166 Rls. 15,995 $
84 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 3,180 511,725,600 Rls. 14,310 $
85 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,045 500,635,280 Rls. 13,750 $
86 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 6,016 494,960,210 Rls. 15,080 $
87 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 4,695 487,656,382 Rls. 15,007 $
88 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 3,430 482,947,260 Rls. 13,740 $
89 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 4,725 479,557,500 Rls. 12,900 $
90 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 1,240 475,894,995 Rls. 13,205 $
91 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,100 475,343,376 Rls. 13,293 $
92 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 95069110 دستگاه TRAD MILL 2,530 474,316,700 Rls. 14,300 $
93 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 4,728 462,512,440 Rls. 14,230 $
94 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,582 459,505,250 Rls. 14,050 $
95 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 4,418 459,059,762 Rls. 14,027 $
96 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,928 457,056,882 Rls. 14,082 $
97 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 3,230 448,463,750 Rls. 13,375 $
98 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 1,885 444,626,714 Rls. 12,650 $
99 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 5,570 438,399,500 Rls. 13,510 $
100 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,940 436,347,904 Rls. 11,776 $
مجموع کل
108,791,877,337 ريال
مجموع کل
3,210,649 دلار