آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ديلم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 82033000 قيچيهاي فلزبروا بزا رهاي دستي همانند. 327 55,821,336 Rls. 1,704 $
202 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 700 55,811,400 Rls. 1,670 $
203 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 765 54,558,870 Rls. 1,585 $
204 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 90318010 ترا ز بنايي 812 52,891,870 Rls. 1,630 $
205 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 130 52,890,209 Rls. 1,630 $
206 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 810 52,873,940 Rls. 1,675 $
207 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 616 50,906,922 Rls. 1,551 $
208 9 1396 ديلم امارات متحده عربي 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 554 50,056,420 Rls. 1,420 $
209 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 578 49,808,634 Rls. 1,447 $
210 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 703 47,311,869 Rls. 1,456 $
211 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 705 45,737,580 Rls. 1,449 $
212 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 895 44,221,172 Rls. 1,363 $
213 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 399 43,353,700 Rls. 1,334 $
214 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 484 43,044,005 Rls. 1,175 $
215 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 488 42,889,812 Rls. 1,246 $
216 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 151 42,456,700 Rls. 1,300 $
217 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 405 41,773,446 Rls. 1,287 $
218 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 640 41,682,830 Rls. 1,321 $
219 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 448 41,593,600 Rls. 1,280 $
220 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 300 40,647,200 Rls. 1,100 $
221 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 485 40,385,845 Rls. 1,235 $
222 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 387 39,898,740 Rls. 1,230 $
223 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 495 38,452,065 Rls. 1,185 $
224 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 494 37,062,900 Rls. 1,060 $
225 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 455 36,986,160 Rls. 1,140 $
226 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 495 36,538,425 Rls. 1,045 $
227 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 210 34,119,750 Rls. 1,050 $
228 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 372 33,930,215 Rls. 935 $
229 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 330 33,772,290 Rls. 995 $
230 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 481 33,400,840 Rls. 1,030 $
231 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 277 32,768,440 Rls. 1,010 $
232 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 364 30,840,534 Rls. 897 $
233 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 382 30,482,320 Rls. 940 $
234 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 438 30,180,845 Rls. 929 $
235 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 475 29,947,140 Rls. 870 $
236 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 23 29,894,858 Rls. 895 $
237 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 281 29,679,180 Rls. 810 $
238 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 269 28,875,160 Rls. 890 $
239 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 224 28,639,328 Rls. 783 $
240 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 338 28,217,376 Rls. 864 $
241 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 167 27,302,924 Rls. 836 $
242 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 330 27,242,260 Rls. 830 $
243 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 318 26,257,600 Rls. 800 $
244 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 212 25,965,630 Rls. 765 $
245 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 307 25,568,555 Rls. 784 $
246 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 272 25,524,450 Rls. 730 $
247 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 418 25,456,500 Rls. 750 $
248 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 350 25,127,360 Rls. 680 $
249 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 241 24,748,980 Rls. 762 $
250 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 327 24,617,340 Rls. 660 $
251 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 293 24,073,448 Rls. 742 $
252 9 1396 ديلم امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 233 23,089,405 Rls. 655 $
253 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 1,220 22,970,352 Rls. 708 $
254 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 229 22,322,066 Rls. 611 $
255 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 218 22,232,010 Rls. 655 $
256 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 241 22,062,532 Rls. 604 $
257 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 184 22,062,300 Rls. 650 $
258 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 134 21,892,590 Rls. 645 $
259 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 247 21,853,125 Rls. 625 $
260 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 252 21,826,630 Rls. 665 $
261 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 180 21,328,650 Rls. 610 $
262 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 90318010 ترا ز بنايي 245 20,965,760 Rls. 640 $
263 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 90318010 ترا ز بنايي 256 20,922,510 Rls. 663 $
264 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 310 20,241,312 Rls. 641 $
265 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 230 19,755,225 Rls. 565 $
266 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 213 19,454,770 Rls. 532 $
267 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 121 19,041,462 Rls. 561 $
268 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 188 18,419,676 Rls. 564 $
269 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 173 17,927,250 Rls. 550 $
270 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 115 17,909,088 Rls. 552 $
271 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 320 17,111,040 Rls. 512 $
272 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 210 16,841,245 Rls. 518 $
273 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 82052000 چکش وپتک. 220 16,805,367 Rls. 513 $
274 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 157 16,708,660 Rls. 515 $
275 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 214 16,708,660 Rls. 515 $
276 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 44219990 --- ساير 215 16,482,199 Rls. 451 $
277 10 1396 ديلم امارات متحده عربي 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 153 16,397,745 Rls. 455 $
278 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 161 15,839,145 Rls. 453 $
279 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 160 15,734,250 Rls. 450 $
280 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 130 15,611,002 Rls. 478 $
281 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 190 15,534,875 Rls. 475 $
282 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 146 15,489,900 Rls. 450 $
283 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 133 15,104,190 Rls. 445 $
284 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 137 14,417,900 Rls. 430 $
285 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 220 14,413,960 Rls. 440 $
286 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 139 13,572,372 Rls. 393 $
287 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 152 13,562,268 Rls. 394 $
288 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 61 13,167,480 Rls. 394 $
289 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 161 13,048,116 Rls. 402 $
290 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 200 12,975,200 Rls. 411 $
291 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 190 12,564,030 Rls. 365 $
292 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 180 12,555,994 Rls. 346 $
293 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 120 12,219,120 Rls. 360 $
294 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 144 11,773,800 Rls. 360 $
295 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 102 11,684,880 Rls. 360 $
296 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 91 11,085,600 Rls. 300 $
297 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 74 10,691,730 Rls. 315 $
298 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 116 10,139,850 Rls. 290 $
299 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 122 9,899,690 Rls. 305 $
300 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 53 9,797,700 Rls. 300 $
مجموع کل
2,710,503,654 ريال
مجموع کل
80,846 دلار