آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ديلم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,428 204,545,298 Rls. 6,260 $
102 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,075 203,748,320 Rls. 6,280 $
103 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 1,293 194,103,360 Rls. 5,808 $
104 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 1,275 189,665,220 Rls. 5,510 $
105 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 512 187,506,735 Rls. 5,781 $
106 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 1,065 185,473,079 Rls. 5,111 $
107 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,255 181,323,193 Rls. 4,960 $
108 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 684 180,305,536 Rls. 5,504 $
109 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 1,100 179,057,760 Rls. 5,673 $
110 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,873 178,994,400 Rls. 5,200 $
111 9 1396 ديلم امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 720 177,200,460 Rls. 5,029 $
112 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 1,787 175,770,935 Rls. 5,365 $
113 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 90318010 ترا ز بنايي 2,168 175,552,200 Rls. 5,100 $
114 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 2,005 174,652,725 Rls. 5,325 $
115 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,600 172,643,720 Rls. 5,260 $
116 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,014 170,075,625 Rls. 4,575 $
117 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 1,791 168,606,614 Rls. 5,137 $
118 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 497 165,298,952 Rls. 5,096 $
119 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 3,010 163,198,250 Rls. 4,390 $
120 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 231 161,590,340 Rls. 4,715 $
121 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,935 158,292,200 Rls. 4,840 $
122 10 1396 ديلم امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 1,800 158,211,210 Rls. 4,390 $
123 10 1396 ديلم امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,095 153,832,250 Rls. 4,366 $
124 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 282 152,805,360 Rls. 4,240 $
125 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 825 152,489,460 Rls. 4,430 $
126 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 1,641 149,655,836 Rls. 4,124 $
127 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 2,202 145,441,470 Rls. 4,285 $
128 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,518 145,267,703 Rls. 4,451 $
129 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,800 140,908,950 Rls. 4,030 $
130 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 600 139,440,400 Rls. 4,300 $
131 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,658 139,249,520 Rls. 4,245 $
132 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,660 139,028,184 Rls. 3,977 $
133 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 850 138,483,360 Rls. 4,080 $
134 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 1,700 137,887,000 Rls. 4,250 $
135 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,000 133,689,880 Rls. 4,120 $
136 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 2,640 133,077,800 Rls. 4,100 $
137 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,585 132,902,640 Rls. 4,050 $
138 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 636 131,003,290 Rls. 3,610 $
139 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 1,190 130,708,410 Rls. 3,990 $
140 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 1,720 123,306,200 Rls. 3,800 $
141 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 720 118,984,800 Rls. 3,300 $
142 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 1,138 118,258,380 Rls. 3,645 $
143 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 1,354 117,518,168 Rls. 3,616 $
144 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 351 116,280,600 Rls. 3,225 $
145 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 725 114,656,500 Rls. 3,500 $
146 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,023 114,424,650 Rls. 3,078 $
147 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 457 111,458,650 Rls. 3,348 $
148 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 44021000 زغال چوب حتي بهم فشرده ازبامبو . 2,825 111,197,000 Rls. 3,400 $
149 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 1,123 109,592,780 Rls. 3,020 $
150 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 405 106,960,750 Rls. 3,250 $
151 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 1,605 104,742,440 Rls. 3,230 $
152 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 682 101,593,540 Rls. 3,130 $
153 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 1,100 100,068,014 Rls. 3,083 $
154 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 577 99,215,340 Rls. 2,660 $
155 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 1,178 99,120,000 Rls. 3,000 $
156 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 346 98,926,750 Rls. 3,050 $
157 10 1396 ديلم امارات متحده عربي 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 445 98,830,653 Rls. 2,777 $
158 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,168 98,387,871 Rls. 2,853 $
159 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 1,190 98,277,000 Rls. 3,000 $
160 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 1,010 97,995,980 Rls. 3,020 $
161 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,400 95,829,035 Rls. 2,809 $
162 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 865 91,126,000 Rls. 2,800 $
163 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 2,968 90,054,800 Rls. 2,464 $
164 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 853 87,906,980 Rls. 2,785 $
165 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 1,100 84,878,569 Rls. 2,591 $
166 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 679 83,024,725 Rls. 2,555 $
167 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,447 80,593,214 Rls. 2,483 $
168 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 540 78,523,000 Rls. 2,125 $
169 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 1,166 77,988,000 Rls. 2,400 $
170 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 441 77,965,830 Rls. 2,265 $
171 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 1,180 77,715,355 Rls. 2,395 $
172 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 643 77,686,080 Rls. 2,370 $
173 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 960 77,622,300 Rls. 2,220 $
174 12 1396 ديلم امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 300 77,440,950 Rls. 2,083 $
175 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 193 77,180,204 Rls. 2,356 $
176 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 766 76,353,520 Rls. 2,320 $
177 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 75,135,297 Rls. 2,312 $
178 9 1396 ديلم امارات متحده عربي 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 2,480 74,515,880 Rls. 2,120 $
179 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 570 73,773,268 Rls. 2,252 $
180 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 85437020 ---لامپ LED 750 72,476,580 Rls. 2,235 $
181 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 530 72,007,849 Rls. 2,216 $
182 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 426 71,780,964 Rls. 2,213 $
183 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 1,100 70,552,650 Rls. 2,235 $
184 9 1396 ديلم امارات متحده عربي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 745 70,544,043 Rls. 2,007 $
185 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 403 69,110,366 Rls. 2,127 $
186 2 1396 ديلم امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 815 68,018,989 Rls. 2,097 $
187 8 1396 ديلم امارات متحده عربي 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 770 67,307,625 Rls. 1,925 $
188 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 166 66,648,582 Rls. 2,002 $
189 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 720 66,045,980 Rls. 1,820 $
190 6 1396 ديلم امارات متحده عربي 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 1,000 65,518,000 Rls. 2,000 $
191 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 800 65,410,000 Rls. 2,000 $
192 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 90318010 ترا ز بنايي 1,000 65,240,580 Rls. 2,010 $
193 7 1396 ديلم امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 298 64,489,800 Rls. 1,900 $
194 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 801 62,714,252 Rls. 1,933 $
195 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 863 62,260,036 Rls. 1,919 $
196 5 1396 ديلم امارات متحده عربي 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 628 61,529,556 Rls. 1,884 $
197 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 602 59,592,317 Rls. 1,628 $
198 11 1396 ديلم امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 591 59,011,327 Rls. 1,614 $
199 4 1396 ديلم امارات متحده عربي 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 588 57,450,660 Rls. 1,770 $
200 3 1396 ديلم امارات متحده عربي 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 876 57,110,240 Rls. 1,760 $
مجموع کل
11,471,617,114 ريال
مجموع کل
339,942 دلار