آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 جلفا امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 7,236 327,904,802 Rls. 9,302 $
102 1 1396 جلفا امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 2,268 294,096,096 Rls. 9,072 $
103 1 1396 جلفا امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,230 255,129,660 Rls. 7,870 $
104 1 1396 جلفا امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,625 236,651,400 Rls. 7,300 $
105 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 1,150 233,800,000 Rls. 7,200 $
106 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 2,632 211,643,145 Rls. 6,053 $
107 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 597 195,178,080 Rls. 5,458 $
108 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 1,450 192,921,195 Rls. 5,945 $
109 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 1,009 170,250,544 Rls. 5,192 $
110 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,867 169,720,110 Rls. 4,854 $
111 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,784 144,731,460 Rls. 4,460 $
112 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 445 140,034,825 Rls. 4,005 $
113 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 1,262 115,854,755 Rls. 3,155 $
114 9 1396 جلفا امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 142 111,040,650 Rls. 3,150 $
115 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,110 104,164,880 Rls. 3,080 $
116 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,030 101,748,200 Rls. 3,100 $
117 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,120 97,902,000 Rls. 2,800 $
118 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,920 94,005,760 Rls. 2,560 $
119 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 803 92,494,180 Rls. 2,740 $
120 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 300 87,617,700 Rls. 2,700 $
121 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 894 87,033,582 Rls. 2,682 $
122 1 1396 جلفا امارات متحده عربي 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 650 86,393,970 Rls. 2,665 $
123 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 360 83,026,181 Rls. 2,261 $
124 9 1396 جلفا امارات متحده عربي 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 570 80,372,280 Rls. 2,280 $
125 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 510 76,379,680 Rls. 2,080 $
126 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 312 74,470,188 Rls. 2,028 $
127 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 72,707,580 Rls. 1,980 $
128 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,250 69,930,000 Rls. 2,000 $
129 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 418 69,865,530 Rls. 2,150 $
130 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 476 67,436,592 Rls. 1,808 $
131 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 486 64,414,440 Rls. 1,985 $
132 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 380 61,656,900 Rls. 1,900 $
133 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 375 59,194,252 Rls. 1,612 $
134 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 515 57,622,320 Rls. 1,648 $
135 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 104 57,284,760 Rls. 1,560 $
136 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 612 54,011,200 Rls. 1,600 $
137 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 85163300 دستگاههاي ا لکتروترميک خشک کردن دست 72 50,349,600 Rls. 1,440 $
138 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 545 49,233,000 Rls. 1,500 $
139 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 280 45,486,000 Rls. 1,400 $
140 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 356 41,825,219 Rls. 1,139 $
141 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 222 40,760,310 Rls. 1,110 $
142 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 260 39,884,390 Rls. 1,066 $
143 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 152 31,800,386 Rls. 866 $
144 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 209 26,843,051 Rls. 731 $
145 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 83024140 ---انواع دستگيره وپلاك درب ساختماني به صورت دست 180 25,174,800 Rls. 720 $
146 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 180 24,355,500 Rls. 750 $
147 9 1396 جلفا امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 210 22,421,070 Rls. 630 $
148 10 1396 جلفا امارات متحده عربي 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 120 21,353,400 Rls. 600 $
149 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 262 19,535,502 Rls. 602 $
150 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 132 19,346,160 Rls. 541 $
151 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 295 19,146,090 Rls. 590 $
152 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 120 15,466,885 Rls. 421 $
153 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي کارکردن روي فلزا ت. 126 14,541,516 Rls. 396 $
154 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 138 14,490,966 Rls. 442 $
155 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 90154000 آلات و دستگاهکهاي فتوگرامتري 60 11,016,300 Rls. 300 $
156 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 120 10,489,500 Rls. 300 $
157 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 72 9,584,550 Rls. 295 $
158 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 42 8,979,600 Rls. 240 $
159 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 65 8,615,100 Rls. 265 $
160 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 100 8,122,500 Rls. 250 $
161 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 90 6,923,070 Rls. 198 $
162 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 35 3,855,705 Rls. 105 $
163 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 45 2,924,100 Rls. 90 $
164 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 13 2,864,238 Rls. 78 $
165 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 25 2,014,380 Rls. 62 $
166 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 6 550,815 Rls. 15 $
167 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 1 330,489 Rls. 9 $
مجموع کل
5,096,973,089 ريال
مجموع کل
149,386 دلار