آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 16,130 1,520,670,283 Rls. 46,850 $
102 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 27,000 1,348,236,000 Rls. 41,659 $
103 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 902 1,164,735,390 Rls. 35,555 $
104 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 270 1,129,851,150 Rls. 34,770 $
105 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 241 1,099,071,812 Rls. 29,565 $
106 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 5,373 1,037,051,220 Rls. 31,959 $
107 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 9,850 931,974,682 Rls. 25,219 $
108 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 9,450 828,862,641 Rls. 24,184 $
109 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 312 802,301,550 Rls. 24,690 $
110 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 8,600 786,662,640 Rls. 23,717 $
111 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 9,300 776,906,543 Rls. 23,835 $
112 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 105 767,563,544 Rls. 22,396 $
113 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,070 764,831,691 Rls. 23,570 $
114 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 132 567,541,100 Rls. 16,100 $
115 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,000 530,093,340 Rls. 16,342 $
116 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,280 461,013,525 Rls. 13,185 $
117 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 7,677 457,763,986 Rls. 12,466 $
118 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 794 448,040,210 Rls. 12,710 $
119 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 10,383 399,340,000 Rls. 11,765 $
120 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 125 393,216,768 Rls. 11,526 $
121 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 398 306,399,030 Rls. 9,530 $
122 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,200 148,211,000 Rls. 4,145 $
123 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 2,500 67,035,150 Rls. 2,067 $
مجموع کل
16,737,373,255 ريال
مجموع کل
497,805 دلار