آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 19,109,296 1,177,396,419,072 Rls. 31,773,857 $
2 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 7,803,887 938,287,713,616 Rls. 27,800,942 $
3 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ک ک از نيشکر 53,854,670 895,284,523,620 Rls. 27,611,794 $
4 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 27,918,628 879,399,226,291 Rls. 27,106,706 $
5 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,286,633 873,385,196,053 Rls. 26,403,492 $
6 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ک ک از نيشکر 44,095,330 735,015,054,500 Rls. 22,672,615 $
7 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ک ک از نيشکر 38,000,000 662,678,629,750 Rls. 20,398,170 $
8 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,357,868 645,733,598,144 Rls. 18,320,276 $
9 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 10,196,932 584,578,000,000 Rls. 16,220,714 $
10 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 40,284,000 531,097,000,000 Rls. 16,217,212 $
11 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 40,000,000 527,421,000,000 Rls. 16,104,676 $
12 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 754,120 421,823,956,720 Rls. 11,624,007 $
13 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 26,000,000 365,386,000,000 Rls. 10,369,092 $
14 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ک ک از نيشکر 16,650,000 292,148,686,800 Rls. 9,004,068 $
15 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 31,500,000 256,589,000,000 Rls. 7,273,434 $
16 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,065,196 244,678,409,206 Rls. 7,040,684 $
17 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ک ک از نيشکر 12,950,000 220,334,060,800 Rls. 6,790,629 $
18 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 32,500,000 203,245,000,000 Rls. 6,199,138 $
19 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 14,000,000 179,846,660,000 Rls. 5,544,492 $
20 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 14,580,000 160,891,657,841 Rls. 4,962,714 $
21 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 32,280 153,337,000,000 Rls. 4,454,621 $
22 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 5,813,399 153,071,000,000 Rls. 4,711,315 $
23 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 25,294,240 152,449,843,770 Rls. 4,632,188 $
24 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 9,615,955 149,718,111,520 Rls. 4,615,658 $
25 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 11,000,000 140,342,735,797 Rls. 4,334,586 $
26 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 4,661,539 140,000,000,000 Rls. 4,293,949 $
27 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 549,381 138,766,000,000 Rls. 4,216,391 $
28 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 10,959,310 131,213,230,532 Rls. 4,043,328 $
29 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 15,750,000 131,077,000,000 Rls. 3,637,082 $
30 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 15,750,000 125,000,000,000 Rls. 3,556,286 $
31 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,951,729 117,868,254,121 Rls. 3,632,553 $
32 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,900,499 117,589,899,372 Rls. 3,624,177 $
33 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,501,050 117,299,289,744 Rls. 3,135,087 $
34 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,997,787 116,402,398,008 Rls. 3,582,712 $
35 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,862,252 115,494,191,449 Rls. 3,254,440 $
36 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,995,575 110,782,035,804 Rls. 3,305,866 $
37 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 16,319,000 107,688,325,915 Rls. 3,211,688 $
38 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 16,250,000 105,632,000,000 Rls. 3,172,991 $
39 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 7,211,161 88,714,365,210 Rls. 2,709,981 $
40 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,307,860 88,454,756,662 Rls. 2,725,878 $
41 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 5,839,535 82,885,975,278 Rls. 2,328,977 $
42 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 998,142 80,449,450,350 Rls. 2,176,956 $
43 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,334,000 79,467,183,828 Rls. 2,352,456 $
44 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,500,000 79,310,167,500 Rls. 2,382,331 $
45 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,680,060 77,992,518,672 Rls. 2,403,467 $
46 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 464,147 75,639,688,587 Rls. 2,332,092 $
47 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 12,000,000 72,324,720,000 Rls. 2,197,585 $
48 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,543,513 70,207,324,365 Rls. 2,183,675 $
49 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 4,590 66,891,131,802 Rls. 1,897,567 $
50 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,360,025 64,439,818,755 Rls. 1,958,002 $
51 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 450,667 64,340,255,000 Rls. 1,785,295 $
52 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,180,839 61,787,439,522 Rls. 1,811,151 $
53 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 997,108 61,239,804,678 Rls. 1,887,146 $
54 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ک ک از نيشکر 4,000,000 60,458,604,000 Rls. 1,626,324 $
55 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 5,960,245 59,955,576,972 Rls. 1,849,567 $
56 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,320 53,864,556,870 Rls. 1,657,626 $
57 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 4,000,000 51,384,760,000 Rls. 1,584,140 $
58 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,353,000 47,969,757,645 Rls. 1,373,418 $
59 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 3,799,920 46,799,641,782 Rls. 1,442,697 $
60 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 1,459,345 45,371,679,606 Rls. 1,400,058 $
61 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 728,000 42,114,691,360 Rls. 1,136,576 $
62 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ک ک از نيشکر 2,500,000 38,820,754,500 Rls. 1,204,641 $
63 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,148,560 38,272,179,288 Rls. 1,156,927 $
64 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,144,000 37,867,402,608 Rls. 1,152,935 $
65 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,254,369 37,770,325,242 Rls. 1,106,439 $
66 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,905,401 33,671,184,918 Rls. 955,482 $
67 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 500,000 28,274,565,480 Rls. 864,533 $
68 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,704,633 27,923,996,400 Rls. 818,525 $
69 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 728,000 25,823,611,968 Rls. 733,788 $
70 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 7,394 25,477,509,780 Rls. 784,044 $
71 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 25,300 24,880,954,210 Rls. 704,763 $
72 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 200,000 22,245,202,930 Rls. 602,003 $
73 7 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,013,601 22,218,393,536 Rls. 651,754 $
74 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 3,800 17,488,898,000 Rls. 489,063 $
75 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 600,000 16,180,338,000 Rls. 491,639 $
76 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,286,000 14,976,143,280 Rls. 461,401 $
77 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 448,000 14,717,493,504 Rls. 451,526 $
78 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 380 14,700,035,214 Rls. 405,082 $
79 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 280,000 12,649,946,400 Rls. 342,335 $
80 6 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 5,740 12,643,303,750 Rls. 384,167 $
81 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 443,835 11,690,351,829 Rls. 360,591 $
82 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 693,215 10,723,793,769 Rls. 330,594 $
83 1 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 126,987 9,911,507,250 Rls. 305,722 $
84 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 463,464 9,818,392,147 Rls. 302,850 $
85 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 300,000 9,027,198,600 Rls. 255,699 $
86 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 156,750 7,319,449,500 Rls. 202,290 $
87 3 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 104,590 7,220,648,827 Rls. 222,523 $
88 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 28,800 7,120,903,360 Rls. 199,130 $
89 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 285,140 5,637,924,947 Rls. 173,903 $
90 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 23,400 4,997,456,000 Rls. 152,552 $
91 5 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 30,000 4,309,124,080 Rls. 132,760 $
92 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 74,250 3,419,421,118 Rls. 91,582 $
93 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 27,982 3,385,606,738 Rls. 92,619 $
94 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 74,250 3,246,388,200 Rls. 92,070 $
95 8 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 74,250 3,236,168,430 Rls. 92,070 $
96 12 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,000 3,177,907,012 Rls. 85,201 $
97 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 723 2,623,808,775 Rls. 80,745 $
98 11 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 12,580 1,964,263,392 Rls. 53,158 $
99 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 121 1,892,898,740 Rls. 58,252 $
100 10 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 960 1,816,131,520 Rls. 51,520 $
مجموع کل
15,220,156,560,131 ريال
مجموع کل
451,153,473 دلار