آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,942,620 52,542,071,090 Rls. 1,463,888 $
2 12 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 999,660 27,979,113,866 Rls. 755,090 $
3 11 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 299,560 8,768,786,523 Rls. 238,795 $
4 7 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 47,660 7,270,495,920 Rls. 219,195 $
5 6 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 46,960 7,099,876,680 Rls. 215,730 $
6 10 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 499,200 6,270,526,080 Rls. 176,904 $
7 4 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 88,560 6,059,120,458 Rls. 186,722 $
8 7 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 499,200 5,921,757,633 Rls. 175,423 $
9 3 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 499,200 5,715,668,500 Rls. 176,170 $
10 6 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 179,260 4,515,562,985 Rls. 137,205 $
11 11 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 41,310 3,779,784,859 Rls. 104,158 $
12 9 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 23,320 3,581,544,384 Rls. 101,601 $
13 4 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 28,280 3,060,458,856 Rls. 94,182 $
14 4 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 44,000 1,684,246,344 Rls. 51,838 $
15 8 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 16,074 1,354,342,839 Rls. 40,525 $
16 1 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 11,900 317,017,956 Rls. 9,778 $
مجموع کل
145,920,374,973 ريال
مجموع کل
4,147,204 دلار