آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 6,459,670 73,429,348,078 Rls. 2,259,725 $
2 10 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,710,420 27,046,403,863 Rls. 763,974 $
3 3 1396 آستارا امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 3,549,950 25,565,376,825 Rls. 787,839 $
4 2 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,807,000 25,503,159,552 Rls. 786,237 $
5 2 1396 آستارا امارات متحده عربي 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 1,900,720 24,358,167,767 Rls. 750,937 $
6 7 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,474,780 24,045,605,799 Rls. 708,432 $
7 11 1396 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,004,000 22,764,176,820 Rls. 622,755 $
8 4 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,712,040 21,277,238,763 Rls. 654,864 $
9 2 1396 آستارا امارات متحده عربي 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 1,648,700 21,128,472,999 Rls. 651,369 $
10 6 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,271,080 20,583,712,598 Rls. 622,646 $
11 6 1396 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,491,600 20,272,448,201 Rls. 611,629 $
12 3 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,088,160 19,482,962,265 Rls. 600,510 $
13 8 1396 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,481,240 17,995,917,162 Rls. 522,803 $
14 3 1396 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,367,580 16,752,405,344 Rls. 516,279 $
15 8 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,609,230 15,363,000,432 Rls. 448,254 $
16 2 1396 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,019,330 14,423,276,694 Rls. 444,682 $
17 5 1396 آستارا امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,333,020 13,907,257,693 Rls. 425,233 $
18 3 1396 آستارا امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 1,832,130 13,497,939,024 Rls. 415,983 $
19 2 1396 آستارا امارات متحده عربي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 909,820 12,840,777,323 Rls. 395,868 $
20 8 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,046,210 12,210,557,704 Rls. 355,306 $
21 10 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,152,690 11,760,049,566 Rls. 331,909 $
22 12 1396 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,623,986 11,037,562,829 Rls. 296,896 $
23 4 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 796,200 10,860,324,975 Rls. 334,267 $
24 2 1396 آستارا امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 838,440 10,744,803,118 Rls. 331,251 $
25 3 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,031,090 9,634,782,880 Rls. 296,967 $
26 2 1396 آستارا امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 608,260 8,584,699,408 Rls. 264,658 $
27 10 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 802,940 7,460,593,014 Rls. 211,324 $
28 9 1396 آستارا امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 25,828 6,695,996,234 Rls. 189,860 $
29 7 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 592,690 5,758,730,078 Rls. 169,664 $
30 11 1396 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 841,452 5,599,662,726 Rls. 152,978 $
31 11 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 566,190 5,563,093,498 Rls. 152,188 $
32 11 1396 آستارا امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 100,000 4,202,667,513 Rls. 114,449 $
33 6 1396 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 678,261 3,988,803,788 Rls. 120,257 $
34 10 1396 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 561,054 3,597,616,870 Rls. 99,138 $
35 9 1396 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 563,464 3,480,250,741 Rls. 98,669 $
36 7 1396 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 568,367 3,387,107,870 Rls. 101,017 $
37 10 1396 آستارا امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 12,571 3,110,793,469 Rls. 86,276 $
38 12 1396 آستارا امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 10,910 2,964,729,222 Rls. 79,239 $
39 8 1396 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 10,690 2,825,048,820 Rls. 82,071 $
40 10 1396 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 11,150 2,762,123,715 Rls. 77,241 $
41 5 1396 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 447,166 2,548,015,430 Rls. 77,631 $
42 2 1396 آستارا امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 193,990 2,486,026,856 Rls. 76,642 $
43 2 1396 آستارا امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 320,990 2,292,704,830 Rls. 70,686 $
44 6 1396 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 186,380 1,731,454,412 Rls. 52,405 $
45 8 1396 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 283,960 1,694,575,598 Rls. 49,443 $
46 1 1396 آستارا امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 96,800 1,024,312,960 Rls. 31,597 $
47 2 1396 آستارا امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 66,425 520,530,439 Rls. 16,046 $
48 8 1396 آستارا امارات متحده عربي 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 21,510 509,056,869 Rls. 14,853 $
مجموع کل
579,274,322,634 ريال
مجموع کل
17,324,947 دلار