آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 476,602 120,190,263,613 Rls. 3,677,780 $
2 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 409,075 101,398,865,671 Rls. 3,012,056 $
3 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 365,047 85,033,456,332 Rls. 2,617,967 $
4 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 301,631 81,617,359,262 Rls. 2,515,461 $
5 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 1,380,669 73,035,587,794 Rls. 2,234,410 $
6 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 209,729 55,181,522,252 Rls. 1,606,317 $
7 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 231,649 53,718,892,027 Rls. 1,656,361 $
8 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 194,162 50,695,050,904 Rls. 1,439,971 $
9 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 851,895 50,319,198,521 Rls. 1,539,690 $
10 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 176,248 48,574,722,341 Rls. 1,312,951 $
11 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 844,543 45,698,737,767 Rls. 1,408,464 $
12 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 806,167 39,619,371,820 Rls. 1,219,778 $
13 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 759,768 39,612,516,539 Rls. 1,154,598 $
14 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 785,644 38,279,241,473 Rls. 1,179,791 $
15 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 734,039 37,941,132,281 Rls. 1,130,707 $
16 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 145,909 36,043,834,525 Rls. 1,091,558 $
17 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 572,075 31,867,179,393 Rls. 981,366 $
18 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 557,607 29,730,249,332 Rls. 902,091 $
19 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 616,400 29,580,631,294 Rls. 912,237 $
20 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 181,171 24,545,143,866 Rls. 660,163 $
21 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 423,863 22,815,437,681 Rls. 703,425 $
22 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 268,146 22,701,994,664 Rls. 694,992 $
23 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 192,851 22,119,895,584 Rls. 681,078 $
24 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 356,587 21,606,133,627 Rls. 629,606 $
25 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 279,575 21,555,066,554 Rls. 630,508 $
26 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 238,275 21,159,703,313 Rls. 649,500 $
27 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 79,236 20,699,818,290 Rls. 582,836 $
28 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 333,851 20,608,403,855 Rls. 615,240 $
29 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 152,773 20,112,119,715 Rls. 560,181 $
30 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 203,320 19,690,428,966 Rls. 602,149 $
31 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 480,280 19,612,406,198 Rls. 527,495 $
32 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 220,877 19,523,794,574 Rls. 546,106 $
33 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 56,107 18,832,757,236 Rls. 516,287 $
34 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 310,758 18,559,652,613 Rls. 563,042 $
35 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 150,952 18,140,363,591 Rls. 549,451 $
36 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 235,461 16,764,564,738 Rls. 450,862 $
37 1 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 152,100 16,641,349,660 Rls. 513,590 $
38 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 297,083 16,569,404,140 Rls. 482,091 $
39 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف. 129,750 16,409,918,844 Rls. 439,956 $
40 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 148,679 15,363,101,096 Rls. 464,985 $
41 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 204,491 15,120,921,450 Rls. 412,237 $
42 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 79,938 14,523,128,654 Rls. 443,807 $
43 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 105,892 14,477,907,824 Rls. 422,536 $
44 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 137,274 14,381,651,388 Rls. 387,645 $
45 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 113,152 14,187,477,884 Rls. 437,151 $
46 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 118,683 13,883,779,617 Rls. 427,890 $
47 1 1396 آبادان امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 51,713 13,795,960,440 Rls. 425,643 $
48 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 235,092 13,795,805,947 Rls. 378,211 $
49 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 162,580 13,293,888,116 Rls. 409,944 $
50 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 95,568 13,016,664,303 Rls. 362,627 $
51 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 327,000 13,000,239,400 Rls. 358,600 $
52 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 89,980 12,587,777,440 Rls. 380,986 $
53 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 202,401 12,527,675,217 Rls. 353,259 $
54 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 105,392 12,502,962,760 Rls. 382,855 $
55 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 97,272 12,444,583,989 Rls. 364,270 $
56 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 97,501 12,362,479,128 Rls. 340,400 $
57 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 91,683 12,334,862,678 Rls. 349,889 $
58 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 468,000 12,205,712,300 Rls. 329,100 $
59 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 126,110 12,125,557,876 Rls. 372,778 $
60 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 192,830 12,111,038,170 Rls. 339,846 $
61 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 185,018 11,970,157,160 Rls. 321,059 $
62 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 89,083 11,968,985,400 Rls. 358,040 $
63 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 209,510 11,629,166,647 Rls. 355,995 $
64 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 290,880 11,270,581,344 Rls. 319,968 $
65 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 278,724 11,217,712,428 Rls. 306,596 $
66 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 202,882 11,058,191,879 Rls. 314,710 $
67 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 90,838 10,860,100,681 Rls. 334,827 $
68 1 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 225,044 10,670,015,278 Rls. 329,196 $
69 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 52121100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, سفيدنشده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 53,800 10,605,293,980 Rls. 315,010 $
70 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 182,684 10,554,376,660 Rls. 319,483 $
71 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 134,373 10,542,440,766 Rls. 288,393 $
72 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 231,800 10,537,389,820 Rls. 304,860 $
73 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 52,125 10,439,654,440 Rls. 318,020 $
74 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 199,097 10,381,896,460 Rls. 317,658 $
75 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 111,575 10,042,502,109 Rls. 279,251 $
76 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 93,244 9,991,666,779 Rls. 308,237 $
77 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 39,341 9,937,778,475 Rls. 305,355 $
78 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 118,533 9,844,829,758 Rls. 301,211 $
79 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 226,930 9,776,853,659 Rls. 301,232 $
80 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 83,289 9,709,313,594 Rls. 290,404 $
81 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 120,300 9,599,397,730 Rls. 295,958 $
82 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 114,855 9,452,734,011 Rls. 281,919 $
83 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 97,927 9,380,596,537 Rls. 258,085 $
84 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 149,516 9,157,975,472 Rls. 259,768 $
85 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 131,134 9,052,603,569 Rls. 246,926 $
86 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 92,500 9,008,392,500 Rls. 255,250 $
87 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 142,091 8,999,401,698 Rls. 244,805 $
88 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 37,340 8,843,472,900 Rls. 272,500 $
89 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 160,155 8,806,210,550 Rls. 242,694 $
90 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 112,529 8,655,120,448 Rls. 266,656 $
91 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 41,195 8,597,569,680 Rls. 260,217 $
92 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 363,117 8,572,585,509 Rls. 249,745 $
93 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 72,922 8,522,979,020 Rls. 262,935 $
94 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 195,000 8,369,705,100 Rls. 225,650 $
95 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 66,004 8,279,764,887 Rls. 235,320 $
96 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 75,274 8,248,140,012 Rls. 254,274 $
97 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 70,446 8,115,945,805 Rls. 248,652 $
98 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 122,509 8,098,113,167 Rls. 218,534 $
99 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 344,750 7,973,950,250 Rls. 213,785 $
100 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 89,520 7,963,012,764 Rls. 225,978 $
مجموع کل
2,113,555,925,453 ريال
مجموع کل
62,645,927 دلار