آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 16,941 87,969,262,730 Rls. 2,515,923 $
2 4 1396 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 3,220,263 25,663,950,827 Rls. 791,413 $
3 3 1396 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 2,916,621 23,013,817,586 Rls. 710,478 $
4 10 1396 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,700,980 21,168,870,737 Rls. 587,388 $
5 10 1396 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 652,070 8,119,862,876 Rls. 225,308 $
6 9 1396 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 300,000 2,884,687,344 Rls. 81,833 $
مجموع کل
168,820,452,100 ريال
مجموع کل
4,912,343 دلار