آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 20,705 1,424,514,878 Rls. 43,919 $
102 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 3,996 1,419,280,000 Rls. 43,758 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 15,680 1,402,383,565 Rls. 43,231 $
104 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 1,348,316,000 Rls. 41,570 $
105 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 27101920 گريس 4,570 1,306,048,599 Rls. 40,264 $
106 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 28,610 1,297,090,257 Rls. 40,003 $
107 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 20,000 1,241,450,000 Rls. 38,270 $
108 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 20,844 1,234,685,967 Rls. 38,056 $
109 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 2,100 1,223,947,867 Rls. 37,719 $
110 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 23,268 1,207,504,494 Rls. 37,293 $
111 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 22,000 1,184,300,260 Rls. 36,511 $
112 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 31,716 1,180,705,142 Rls. 36,398 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 61,791 1,045,341,418 Rls. 32,223 $
114 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 7,802 1,037,763,525 Rls. 31,991 $
115 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 9,235 1,037,333,250 Rls. 31,966 $
116 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 29232010 لستينکها 28,000 1,023,847,110 Rls. 31,556 $
117 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 15,385 991,533,256 Rls. 30,561 $
118 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 6,700 949,171,315 Rls. 29,261 $
119 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 24,738 928,877,541 Rls. 28,635 $
120 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 12,771 924,589,956 Rls. 28,506 $
121 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 7,200 902,356,800 Rls. 27,818 $
122 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 8,071 901,525,000 Rls. 27,787 $
123 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 38123010 آنتي ا کسيدا نها 22,375 817,727,043 Rls. 25,211 $
124 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 24,462 809,369,621 Rls. 24,951 $
125 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 9,600 777,236,550 Rls. 23,953 $
126 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,120 775,520,139 Rls. 23,910 $
127 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 9,170 749,618,100 Rls. 23,100 $
128 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,809 745,497,780 Rls. 22,989 $
129 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 11,516 714,433,350 Rls. 22,021 $
130 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 47,000 702,506,873 Rls. 21,649 $
131 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 24,795 690,425,949 Rls. 21,284 $
132 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 20,400 655,615,640 Rls. 20,204 $
133 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,356 636,972,864 Rls. 19,638 $
134 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 17,600 615,013,764 Rls. 18,961 $
135 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 10,653 604,783,594 Rls. 18,646 $
136 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 44123200 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب خانواده غير مخروطيان هرلايه به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 11,980 594,731,181 Rls. 18,335 $
137 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 579,145,776 Rls. 17,854 $
138 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 3,980 569,792,988 Rls. 17,559 $
139 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 1,554 514,477,263 Rls. 15,865 $
140 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 29151200 املاح اسيد فرميك 40,000 497,926,480 Rls. 15,351 $
141 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 661 482,824,965 Rls. 14,884 $
142 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 24,000 468,204,000 Rls. 14,433 $
143 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 3,960 456,498,900 Rls. 14,073 $
144 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 34029040 مواد تعاون نساجي 8,040 442,460,540 Rls. 13,641 $
145 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 34039910 روانکكننده سيليكوني 3,080 436,924,827 Rls. 13,467 $
146 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 3,168 419,650,568 Rls. 12,932 $
147 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 29071900 ساير منوفنل ها غير از موارد مذکور در رديف هاي 29071100 لغايت 29071500 2,500 409,517,125 Rls. 12,625 $
148 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 978 394,755,772 Rls. 12,164 $
149 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 1,200 351,453,900 Rls. 10,838 $
150 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 16,000 349,894,368 Rls. 10,783 $
151 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 7,285 349,893,575 Rls. 10,786 $
152 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,150 347,536,145 Rls. 10,714 $
153 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 781 334,026,009 Rls. 10,298 $
154 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 32072010 لعابکها 15,000 331,472,844 Rls. 10,220 $
155 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 5,369 330,426,125 Rls. 10,187 $
156 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,320 326,064,694 Rls. 10,049 $
157 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 19,960 321,864,976 Rls. 9,922 $
158 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 14,973 248,001,936 Rls. 7,644 $
159 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,478 175,872,732 Rls. 5,422 $
160 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 5,300 174,789,857 Rls. 5,388 $
161 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 3,072 158,845,818 Rls. 4,897 $
162 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 500 155,298,384 Rls. 4,786 $
163 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 175 130,396,350 Rls. 4,020 $
164 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 1,665 128,937,724 Rls. 3,974 $
165 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 200 122,048,455 Rls. 3,762 $
166 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 24,270 107,643,518 Rls. 3,319 $
167 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 150 82,895,224 Rls. 2,555 $
168 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,210 79,941,656 Rls. 2,465 $
169 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 1,288 76,406,320 Rls. 2,355 $
170 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 800 65,034,800 Rls. 2,004 $
171 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 600 64,154,357 Rls. 1,978 $
172 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 150 63,323,116 Rls. 1,952 $
173 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 150 61,700,371 Rls. 1,902 $
174 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 320 58,743,390 Rls. 1,810 $
175 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 287 57,059,211 Rls. 1,759 $
176 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73194000 سنجاق قفلي و ساير سنجاقکها از آهن يا فولاد 150 56,976,380 Rls. 1,756 $
177 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 600 54,006,267 Rls. 1,665 $
178 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 2,160 51,585,960 Rls. 1,590 $
179 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 380 34,162,508 Rls. 1,053 $
180 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 300 27,816,800 Rls. 858 $
181 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 200 23,539,770 Rls. 725 $
182 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 500 15,257,260 Rls. 470 $
183 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 500 7,628,630 Rls. 235 $
184 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 28391100 متاسيليکات هاي سديم 500 4,080,430 Rls. 126 $
مجموع کل
46,102,977,712 ريال
مجموع کل
1,421,263 دلار