آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 883,350 77,537,534,650 Rls. 2,389,644 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 711,270 48,092,693,690 Rls. 1,482,472 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 586,995 44,750,419,882 Rls. 1,379,650 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 166,908 37,944,601,690 Rls. 1,169,335 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 838,026 28,789,938,257 Rls. 887,292 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 237,149 20,608,603,824 Rls. 635,303 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 263,380 19,021,395,847 Rls. 586,239 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 384,403 16,126,233,464 Rls. 497,156 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 412,800 15,005,735,320 Rls. 462,457 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 119,377 14,703,345,103 Rls. 453,317 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 362,320 13,223,334,526 Rls. 407,536 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 136,989 12,920,480,345 Rls. 398,223 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 86,274 12,065,998,804 Rls. 371,987 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 468,351 11,329,650,050 Rls. 349,260 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 33,150 10,786,528,000 Rls. 332,558 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 10,188 10,774,767,298 Rls. 332,104 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 138,750 10,673,524,325 Rls. 329,067 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 271,000 10,077,483,450 Rls. 310,662 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 272 9,994,913,226 Rls. 308,152 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 107,088 9,870,671,471 Rls. 304,325 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 39,630 8,275,642,638 Rls. 255,025 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 91,004 8,107,488,048 Rls. 249,843 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 87,125 7,739,383,930 Rls. 238,553 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 186,678 7,289,049,958 Rls. 224,709 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 64,576 7,151,695,308 Rls. 220,385 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 93,622 7,034,099,528 Rls. 216,864 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 7,155 7,017,266,667 Rls. 216,569 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 27,200 6,910,106,151 Rls. 212,984 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 63,204 6,541,335,757 Rls. 201,613 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 16,000 6,390,856,000 Rls. 197,028 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 89,921 5,951,544,031 Rls. 183,479 $
32 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,500 5,876,482,560 Rls. 181,141 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 150,000 5,727,572,675 Rls. 176,538 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 29,511 5,691,138,938 Rls. 175,463 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 286,449 5,667,460,676 Rls. 174,717 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 13,510 5,627,319,050 Rls. 173,447 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 76,474 5,582,525,526 Rls. 172,067 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 74,600 5,459,833,500 Rls. 168,266 $
39 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 25199020 کكربنات منيزيم تكليس شده 431,037 5,440,798,634 Rls. 167,734 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 21,162 5,264,758,131 Rls. 162,317 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 49,459 5,155,365,664 Rls. 158,901 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 41,400 4,512,884,616 Rls. 139,137 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 99,792 4,498,249,140 Rls. 138,647 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 39,051 4,446,564,144 Rls. 137,062 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 39,996 4,415,112,248 Rls. 136,057 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 27,924 4,318,004,296 Rls. 133,112 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 103,200 3,886,437,618 Rls. 119,737 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 3,874,634,400 Rls. 119,458 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 178,765 3,864,318,333 Rls. 119,089 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 18,250 3,811,451,381 Rls. 117,504 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 33,440 3,792,121,231 Rls. 116,888 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 157,971 3,606,931,448 Rls. 111,157 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 42,537 3,475,212,030 Rls. 107,143 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 89,124 3,337,452,399 Rls. 102,890 $
55 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 46,969 3,301,696,859 Rls. 101,790 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 40,530 3,287,395,314 Rls. 101,714 $
57 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 23,230 3,256,722,571 Rls. 100,394 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 33,300 3,236,034,510 Rls. 99,758 $
59 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 8,328 3,230,411,112 Rls. 99,547 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 48,790 3,210,590,096 Rls. 98,937 $
61 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 41,660 3,193,380,000 Rls. 98,455 $
62 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 15,925 3,188,433,770 Rls. 98,290 $
63 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 3,510 3,164,748,630 Rls. 97,566 $
64 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 157,500 3,113,249,874 Rls. 95,976 $
65 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 10,730 3,068,217,958 Rls. 94,809 $
66 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 45,000 3,049,137,855 Rls. 93,982 $
67 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 19,600 3,039,670,000 Rls. 93,675 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,423 2,957,002,000 Rls. 91,142 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 49,500 2,945,282,175 Rls. 90,780 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 66,000 2,917,762,200 Rls. 89,946 $
71 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 58,959 2,879,038,458 Rls. 88,700 $
72 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 32,835 2,872,720,537 Rls. 88,560 $
73 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 32,038 2,823,415,032 Rls. 87,025 $
74 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 18,320 2,805,677,000 Rls. 86,491 $
75 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 40,000 2,639,487,600 Rls. 81,338 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 8,328 2,469,273,552 Rls. 76,092 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,414 2,400,982,316 Rls. 73,992 $
78 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 20,750 2,368,115,000 Rls. 72,980 $
79 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 47,582 2,348,556,272 Rls. 72,388 $
80 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 40,000 2,347,023,600 Rls. 72,325 $
81 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 90322000 مانوستات 7,200 2,248,049,600 Rls. 69,350 $
82 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,500 2,242,927,365 Rls. 69,145 $
83 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 7,432 2,215,505,274 Rls. 68,749 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 19030000 تاپيوكا و بدلکهاي آن تهيه شده از فكول،کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانهکهاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند. 54,324 2,141,601,524 Rls. 66,023 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 27,994 2,130,606,266 Rls. 65,647 $
86 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 26,427 2,100,235,614 Rls. 64,746 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 16,640 2,087,338,560 Rls. 64,346 $
88 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 72192300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده,بصورت غير طومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 21,866 2,067,404,591 Rls. 63,734 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 66,000 2,065,031,625 Rls. 63,639 $
90 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 25,847 2,013,314,798 Rls. 62,065 $
91 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 30,423 2,007,018,284 Rls. 61,861 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 136,458 1,986,097,646 Rls. 61,228 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 61 1,870,401,632 Rls. 57,663 $
94 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 19,631 1,735,642,225 Rls. 53,506 $
95 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 28421090 ک ک ک سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 50,400 1,577,205,000 Rls. 48,616 $
96 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 481 1,539,119,541 Rls. 47,439 $
97 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 24,142 1,472,609,509 Rls. 45,390 $
98 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 68,124 1,465,868,690 Rls. 45,188 $
99 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 15,000 1,442,694,900 Rls. 44,556 $
100 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 21,084 1,438,091,544 Rls. 44,317 $
مجموع کل
733,999,738,355 ريال
مجموع کل
22,626,123 دلار