آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 43,000 4,636,292,952 Rls. 134,864 $
102 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 24,352 4,632,874,018 Rls. 126,981 $
103 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 17,595 4,613,207,698 Rls. 133,786 $
104 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 20,105 4,607,411,145 Rls. 142,090 $
105 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 6,165 4,602,488,400 Rls. 134,911 $
106 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 28,080 4,588,092,630 Rls. 124,944 $
107 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 18,720 4,556,457,360 Rls. 138,448 $
108 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,200 4,490,992,200 Rls. 138,491 $
109 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84805000 قالب برا ي شيشه. 1,350 4,428,468,000 Rls. 125,627 $
110 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 10,969 4,345,661,915 Rls. 123,278 $
111 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,450 4,294,952,238 Rls. 122,956 $
112 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 18,720 4,278,836,016 Rls. 131,884 $
113 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 19,806 4,244,670,058 Rls. 130,980 $
114 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 50,000 4,186,960,750 Rls. 117,085 $
115 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 20,360 4,169,522,771 Rls. 128,618 $
116 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 28,340 4,165,359,295 Rls. 119,766 $
117 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 50,000 4,052,466,000 Rls. 114,960 $
118 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 10,080 4,046,199,550 Rls. 124,742 $
119 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 18,432 4,022,480,602 Rls. 123,166 $
120 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 2,032 4,003,278,264 Rls. 117,347 $
121 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 3,355 3,981,747,622 Rls. 119,605 $
122 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 10,117 3,978,836,264 Rls. 122,698 $
123 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 648 3,968,146,761 Rls. 120,571 $
124 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 17,462 3,944,034,768 Rls. 106,734 $
125 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 3,890 3,923,168,748 Rls. 119,956 $
126 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 20,000 3,813,453,840 Rls. 108,214 $
127 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 21,845 3,773,501,131 Rls. 102,111 $
128 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 22,386 3,742,336,615 Rls. 114,588 $
129 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 69074090 ک ک ک سا?ر 70,912 3,665,041,075 Rls. 99,053 $
130 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 2,513 3,652,996,120 Rls. 109,306 $
131 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30045013 ک ک ک مکمل­ها? دارو?? مخصوص دام و ط?ور و آبز?ان حاو? و?تام?ن 17,892 3,639,427,680 Rls. 98,491 $
132 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 6,031 3,599,570,973 Rls. 110,603 $
133 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 2,374 3,570,467,260 Rls. 103,454 $
134 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 40,950 3,533,080,750 Rls. 107,736 $
135 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 10,230 3,499,102,054 Rls. 97,090 $
136 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 40,000 3,446,559,000 Rls. 106,034 $
137 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 28139000 سولفورهاي عناصر غير فلزي (باا ستثناي دي سولفور کربن ) ؛ تري سولفورفسفرتجارتي 500 3,433,768,800 Rls. 92,925 $
138 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 22,000 3,358,307,900 Rls. 96,860 $
139 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29419010 ک ک ک سفالكسين منوهيدرات 2,000 3,346,393,000 Rls. 90,017 $
140 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 20,950 3,285,658,037 Rls. 101,300 $
141 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 2,197 3,261,937,251 Rls. 100,383 $
142 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 10,000 3,236,260,775 Rls. 98,334 $
143 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 1,550 3,223,168,241 Rls. 99,346 $
144 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,006 3,219,290,730 Rls. 96,702 $
145 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 4,000 3,210,440,000 Rls. 98,002 $
146 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,985 3,185,916,746 Rls. 98,099 $
147 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 15,990 3,149,216,758 Rls. 91,488 $
148 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,869 3,128,184,000 Rls. 86,759 $
149 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 39,865 3,104,738,300 Rls. 95,772 $
150 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 1,802 3,076,791,865 Rls. 93,810 $
151 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,006 3,058,508,808 Rls. 93,650 $
152 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,579 3,026,506,930 Rls. 90,911 $
153 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,459 3,022,664,923 Rls. 82,314 $
154 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30029010 عوامل ميكروارگانيسم (عوامل ميكروبي كنترل كننده آفات بيماريکها و علفکهاي هرز) 5,000 3,007,169,600 Rls. 80,892 $
155 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 78,000 3,001,120,200 Rls. 83,274 $
156 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 64,000 2,991,405,966 Rls. 92,062 $
157 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 8,296 2,963,367,000 Rls. 91,299 $
158 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 8,883 2,958,674,266 Rls. 83,957 $
159 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 11,606 2,958,535,840 Rls. 79,844 $
160 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 7,086 2,944,718,840 Rls. 78,949 $
161 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 1,281 2,932,247,845 Rls. 90,421 $
162 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29419010 ک ک ک سفالكسين منوهيدرات 2,000 2,915,182,000 Rls. 85,887 $
163 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38249990 ک ک ک ساير 20,520 2,888,073,203 Rls. 85,088 $
164 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 20,800 2,881,265,600 Rls. 86,548 $
165 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 10,039 2,869,437,654 Rls. 79,072 $
166 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84146010 ---هود آشپزخانه 4,149 2,847,773,408 Rls. 83,901 $
167 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 69,696 2,829,725,640 Rls. 79,511 $
168 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,571 2,791,753,005 Rls. 85,781 $
169 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 12092910 تخم چمن براي كشت 20,000 2,778,117,000 Rls. 85,615 $
170 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,838 2,749,123,053 Rls. 79,865 $
171 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 8,643 2,741,332,912 Rls. 82,027 $
172 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30041011 ک ک ک داراي پنيکسيلينکها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلاتيك يا استرپنوماسينکها يا مشتقات اين محصولات مخصوص طيور 6,000 2,719,131,300 Rls. 82,621 $
173 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 2,976 2,709,542,304 Rls. 76,134 $
174 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 28049000 سلينيوم 500 2,701,251,000 Rls. 83,223 $
175 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 8,139 2,697,683,310 Rls. 83,113 $
176 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 26,575 2,665,999,384 Rls. 74,399 $
177 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 3,151 2,657,252,685 Rls. 74,665 $
178 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 459 2,622,193,009 Rls. 77,678 $
179 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,604 2,611,152,000 Rls. 80,467 $
180 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 17,420 2,607,296,439 Rls. 79,710 $
181 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 667 2,594,775,000 Rls. 80,138 $
182 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 19,800 2,585,727,160 Rls. 78,780 $
183 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,300 2,582,379,960 Rls. 79,617 $
184 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 11,455 2,568,526,198 Rls. 69,880 $
185 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 112,552 2,558,480,688 Rls. 70,992 $
186 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 20,971 2,505,302,201 Rls. 74,718 $
187 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 17,858 2,504,959,518 Rls. 66,453 $
188 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 29,516 2,480,527,121 Rls. 76,423 $
189 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 15,681 2,455,295,459 Rls. 74,313 $
190 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 593 2,434,331,076 Rls. 71,357 $
191 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 25,000 2,408,857,500 Rls. 65,009 $
192 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 27101920 گريس 21,538 2,406,379,511 Rls. 71,768 $
193 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29291090 --- ساير 6,880 2,400,048,000 Rls. 73,385 $
194 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 12,975 2,397,802,261 Rls. 72,529 $
195 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 7,900 2,393,463,880 Rls. 64,526 $
196 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 2,547 2,390,806,320 Rls. 66,857 $
197 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 1,800 2,346,138,000 Rls. 65,069 $
198 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 11,059 2,315,380,328 Rls. 70,896 $
199 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,400 2,313,309,600 Rls. 61,828 $
200 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 3,654 2,298,702,848 Rls. 65,211 $
مجموع کل
326,007,612,679 ريال
مجموع کل
9,553,592 دلار