آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قشم اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 206,020 34,484,832,929 Rls. 959,909 $
2 9 1396 قشم اسپانيا 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 91,412 15,662,643,615 Rls. 444,482 $
3 8 1396 قشم اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 51,127 8,683,990,280 Rls. 248,362 $
4 8 1396 قشم اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 12,608 2,409,337,760 Rls. 70,624 $
5 11 1396 قشم اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 17,500 1,679,061,451 Rls. 46,569 $
6 12 1396 قشم اسپانيا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 7,160 1,598,653,661 Rls. 44,705 $
7 8 1396 قشم اسپانيا 33051000 شامپوها 8,300 1,411,337,550 Rls. 41,370 $
8 5 1396 قشم اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 19,181 1,404,493,379 Rls. 42,791 $
9 6 1396 قشم اسپانيا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,356 750,527,760 Rls. 22,805 $
10 8 1396 قشم اسپانيا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 792 205,304,070 Rls. 6,018 $
11 10 1396 قشم اسپانيا 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 647 112,907,529 Rls. 3,133 $
12 11 1396 قشم اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,046 111,040,650 Rls. 3,150 $
13 10 1396 قشم اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 670 101,578,068 Rls. 2,841 $
14 11 1396 قشم اسپانيا 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 255 61,416,055 Rls. 1,742 $
15 11 1396 قشم اسپانيا 96033090 قلم موهاوبروسهابراي هنرمندان, نوشتن و کاربرد آرايشي ساخته نشده از موي خوک وگرا ز 315 28,549,080 Rls. 810 $
16 11 1396 قشم اسپانيا 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 10 5,403,978 Rls. 153 $
17 12 1396 قشم اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 30 3,218,400 Rls. 90 $
18 11 1396 قشم اسپانيا 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 14 1,395,940 Rls. 40 $
مجموع کل
68,715,692,155 ريال
مجموع کل
1,939,594 دلار