آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 5,349 2,701,807,670 Rls. 82,669 $
102 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,000 2,677,985,100 Rls. 75,855 $
103 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 561 2,615,073,785 Rls. 78,552 $
104 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 249 2,569,227,500 Rls. 78,066 $
105 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 200 2,525,371,800 Rls. 77,900 $
106 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 118 2,483,287,659 Rls. 75,916 $
107 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,168 2,418,565,971 Rls. 71,256 $
108 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,000 2,415,504,000 Rls. 64,560 $
109 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 24 2,397,127,589 Rls. 64,069 $
110 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 254 2,390,917,900 Rls. 73,694 $
111 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,693 2,283,228,820 Rls. 64,784 $
112 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 86 2,271,444,835 Rls. 64,623 $
113 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 495 2,269,817,115 Rls. 61,058 $
114 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 450 2,197,948,000 Rls. 65,825 $
115 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 268 2,164,418,910 Rls. 63,445 $
116 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 600 2,164,256,400 Rls. 66,741 $
117 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,000 2,157,943,000 Rls. 66,566 $
118 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 89 2,151,656,876 Rls. 65,555 $
119 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 60 2,133,132,249 Rls. 58,355 $
120 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 90 2,121,457,110 Rls. 65,441 $
121 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 890 2,117,300,000 Rls. 59,209 $
122 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 3,500 2,090,988,900 Rls. 59,317 $
123 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 512 2,090,623,690 Rls. 63,818 $
124 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 665 2,051,780,274 Rls. 58,571 $
125 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 160 2,038,530,963 Rls. 59,222 $
126 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 3 2,026,180,500 Rls. 59,119 $
127 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 510 2,005,024,500 Rls. 58,773 $
128 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29334990 --- ساير 11 1,961,716,964 Rls. 60,101 $
129 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 260 1,958,496,000 Rls. 55,579 $
130 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 20 1,954,228,101 Rls. 59,210 $
131 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90181960 دستگاه آندسکوپي 25 1,949,670,000 Rls. 53,726 $
132 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 833 1,948,101,000 Rls. 59,987 $
133 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 150 1,925,322,000 Rls. 51,791 $
134 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 100 1,911,635,856 Rls. 57,200 $
135 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 925 1,899,509,189 Rls. 55,171 $
136 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 150 1,887,184,163 Rls. 58,085 $
137 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,701 1,862,953,011 Rls. 51,337 $
138 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 884 1,856,979,370 Rls. 50,524 $
139 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 3 1,782,970,500 Rls. 54,971 $
140 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 119 1,776,278,030 Rls. 53,356 $
141 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,350 1,769,007,801 Rls. 54,430 $
142 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84805000 قالب برا ي شيشه. 146 1,721,162,820 Rls. 50,129 $
143 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 411 1,717,171,783 Rls. 48,324 $
144 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,892 1,699,940,000 Rls. 51,653 $
145 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 85 1,677,971,592 Rls. 47,600 $
146 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 49 1,585,930,150 Rls. 48,875 $
147 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 307 1,535,851,450 Rls. 42,596 $
148 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 2,660 1,535,840,000 Rls. 43,585 $
149 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 113 1,525,600,035 Rls. 46,647 $
150 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 154 1,499,934,428 Rls. 45,398 $
151 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 355 1,479,905,148 Rls. 45,473 $
152 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 2,660 1,475,000,320 Rls. 44,469 $
153 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,211 1,472,325,238 Rls. 41,782 $
154 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,752 1,468,992,252 Rls. 44,283 $
155 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 200 1,468,256,000 Rls. 39,625 $
156 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82072010 حديده کشش مفتول به صورت خام (نيمه ساخته يا کارنشده ) 41 1,467,442,200 Rls. 42,631 $
157 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 28 1,390,262,900 Rls. 42,790 $
158 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 400 1,378,795,200 Rls. 42,519 $
159 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,300 1,371,129,200 Rls. 38,042 $
160 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 556 1,356,255,141 Rls. 41,820 $
161 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 200 1,341,580,500 Rls. 38,975 $
162 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 305 1,324,590,840 Rls. 40,863 $
163 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,375 1,324,258,441 Rls. 40,826 $
164 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,000 1,311,075,360 Rls. 35,480 $
165 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38089930 ---فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 317 1,301,674,448 Rls. 40,128 $
166 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29349990 کک ک ک ساير 100 1,289,137,500 Rls. 39,742 $
167 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183913 نازوگاستريك (stomach catheter) 200 1,260,553,000 Rls. 36,052 $
168 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 245 1,242,868,800 Rls. 38,314 $
169 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 733 1,236,378,604 Rls. 36,426 $
170 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 518 1,233,555,750 Rls. 34,806 $
171 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 142 1,209,589,740 Rls. 32,940 $
172 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 299 1,200,199,815 Rls. 35,181 $
173 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 400 1,167,660,000 Rls. 36,000 $
174 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 130 1,160,486,000 Rls. 35,798 $
175 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 660 1,157,298,061 Rls. 34,457 $
176 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 14 1,145,947,392 Rls. 35,351 $
177 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 61 1,140,407,833 Rls. 34,875 $
178 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 2,140 1,137,776,437 Rls. 31,970 $
179 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29333300 آلفن تانيل (INN)، آنيل اريدين (INN)، بزيتراميد(INN)، برومازپام(INN)، دي فنواكسين (INN)، ديکفنواكسيلات (INN)، دي پيکپانون (INN)، فنتانيل(INN)، ستوبميدون(INN)، متيل فنيدات (INN)، پنتازوسين (INN)، پتيدين (INN)، پتيدين (INN)، واسطه A، فنکسي كليدين (PCP)(I 100 1,123,516,516 Rls. 34,629 $
180 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 45 1,112,996,069 Rls. 32,474 $
181 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 80 1,107,109,278 Rls. 30,508 $
182 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 2,660 1,100,213,010 Rls. 33,904 $
183 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,000 1,092,083,133 Rls. 32,351 $
184 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183913 نازوگاستريك (stomach catheter) 195 1,080,381,000 Rls. 33,325 $
185 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 210 1,062,243,515 Rls. 29,060 $
186 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 108 1,062,078,210 Rls. 32,741 $
187 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 16 1,050,746,756 Rls. 32,392 $
188 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 2,800 1,050,238,224 Rls. 32,364 $
189 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,792 1,049,733,316 Rls. 32,365 $
190 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84805000 قالب برا ي شيشه. 65 1,024,087,940 Rls. 27,547 $
191 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 466 1,022,060,982 Rls. 28,360 $
192 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 325 1,017,782,972 Rls. 28,847 $
193 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 715 1,014,836,657 Rls. 29,024 $
194 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,755 995,585,833 Rls. 30,686 $
195 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,000 993,814,050 Rls. 30,537 $
196 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,536 955,136,591 Rls. 26,839 $
197 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 796 951,703,700 Rls. 29,357 $
198 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 744 945,025,184 Rls. 28,993 $
199 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 759 944,445,166 Rls. 26,792 $
200 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 243 944,399,966 Rls. 27,991 $
مجموع کل
161,687,675,547 ريال
مجموع کل
4,755,938 دلار