آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,328 123,182,600,705 Rls. 3,758,128 $
2 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20,773 95,880,069,871 Rls. 2,678,466 $
3 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 31,494 85,752,968,779 Rls. 2,544,822 $
4 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13,010 65,874,626,141 Rls. 1,872,130 $
5 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 6,250 61,080,735,489 Rls. 1,737,766 $
6 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,969 56,386,924,803 Rls. 1,704,994 $
7 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,905 52,006,194,619 Rls. 1,529,885 $
8 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,795 42,410,975,288 Rls. 1,151,291 $
9 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,847 38,595,254,354 Rls. 1,037,209 $
10 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,916 29,269,479,759 Rls. 900,952 $
11 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,758 21,491,857,670 Rls. 635,987 $
12 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 32,300 20,002,084,800 Rls. 615,638 $
13 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,268 19,979,015,694 Rls. 579,476 $
14 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 4,224 19,427,724,187 Rls. 599,069 $
15 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 169 18,592,781,228 Rls. 572,988 $
16 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,074 15,546,764,845 Rls. 473,311 $
17 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 3,020 15,352,150,900 Rls. 412,970 $
18 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,557 14,732,922,730 Rls. 436,441 $
19 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,139 14,422,406,534 Rls. 401,196 $
20 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 4,540 14,179,989,000 Rls. 387,919 $
21 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30044190 ک ک ک ساير 1,013 13,915,437,666 Rls. 427,386 $
22 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,053 13,090,134,941 Rls. 403,773 $
23 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 700 12,664,646,439 Rls. 359,383 $
24 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,383 12,379,257,358 Rls. 381,012 $
25 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,073 12,156,648,052 Rls. 361,529 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 386 11,989,233,948 Rls. 321,714 $
27 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 77 11,715,765,220 Rls. 316,181 $
28 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 586 10,383,328,961 Rls. 320,097 $
29 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,071 10,339,619,343 Rls. 318,699 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,575 9,939,245,778 Rls. 268,977 $
31 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,323 9,758,939,063 Rls. 291,934 $
32 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,339 9,428,604,797 Rls. 261,622 $
33 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,090 9,407,358,302 Rls. 289,988 $
34 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 124 9,290,858,000 Rls. 253,695 $
35 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,050 8,767,645,950 Rls. 239,855 $
36 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 70 8,542,522,800 Rls. 228,318 $
37 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,209 8,414,400,000 Rls. 259,560 $
38 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29359090 ک ک ک سا?ر 50 8,366,400,000 Rls. 235,084 $
39 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 622 8,222,059,280 Rls. 251,129 $
40 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 61 8,114,051,250 Rls. 230,264 $
41 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29359090 ک ک ک سا?ر 50 7,727,000,000 Rls. 234,785 $
42 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 432 7,410,873,249 Rls. 228,371 $
43 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 12,474 7,375,445,459 Rls. 227,361 $
44 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 3,000 7,298,383,500 Rls. 218,384 $
45 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 132 7,166,112,800 Rls. 219,100 $
46 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 142 6,795,041,920 Rls. 209,620 $
47 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,129 6,728,322,736 Rls. 207,474 $
48 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,200 6,723,428,544 Rls. 205,868 $
49 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 233 6,609,121,344 Rls. 185,707 $
50 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 250 6,520,728,750 Rls. 189,435 $
51 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,020 6,519,332,000 Rls. 199,618 $
52 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,251 6,491,011,500 Rls. 199,982 $
53 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 100 6,391,166,000 Rls. 194,722 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 60 6,332,732,700 Rls. 191,251 $
55 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 416 6,260,606,022 Rls. 176,955 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 12,940 6,097,543,900 Rls. 163,780 $
57 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 50 5,976,247,500 Rls. 161,717 $
58 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,379 5,270,925,372 Rls. 162,434 $
59 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 608 4,923,427,156 Rls. 151,781 $
60 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 118 4,805,323,600 Rls. 148,230 $
61 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 297 4,792,073,510 Rls. 146,918 $
62 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 800 4,789,472,000 Rls. 128,842 $
63 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 7,980 4,548,313,280 Rls. 134,457 $
64 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30022000 واكسنکها براي پزشكي 2,200 4,503,521,400 Rls. 120,367 $
65 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 11,358 4,438,045,976 Rls. 120,540 $
66 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 9,049 4,416,214,232 Rls. 136,103 $
67 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 819 4,288,063,480 Rls. 115,261 $
68 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 64 4,284,436,480 Rls. 120,030 $
69 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,367 4,271,123,308 Rls. 130,509 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,504 4,198,584,907 Rls. 119,137 $
71 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 393 4,156,911,000 Rls. 117,923 $
72 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,601 4,112,676,000 Rls. 123,992 $
73 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 350 4,080,655,870 Rls. 122,575 $
74 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,419 4,059,247,528 Rls. 110,543 $
75 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 6,000 3,958,192,795 Rls. 121,828 $
76 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 1,236 3,956,175,050 Rls. 110,631 $
77 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 158 3,862,787,474 Rls. 119,009 $
78 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 63 3,804,058,590 Rls. 110,512 $
79 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 495 3,753,965,310 Rls. 104,164 $
80 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30044190 ک ک ک ساير 310 3,743,823,995 Rls. 115,093 $
81 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 60 3,720,465,952 Rls. 113,919 $
82 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 10,540 3,706,552,821 Rls. 102,530 $
83 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 9 3,694,542,000 Rls. 113,521 $
84 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,338 3,658,207,500 Rls. 112,737 $
85 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 25 3,640,411,851 Rls. 110,614 $
86 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 394 3,623,760,560 Rls. 111,733 $
87 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 205 3,422,224,193 Rls. 97,266 $
88 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 328 3,313,662,397 Rls. 94,031 $
89 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 822 3,311,626,996 Rls. 102,072 $
90 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,784 3,296,047,656 Rls. 88,172 $
91 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 530 3,254,395,665 Rls. 100,042 $
92 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 3,525 3,220,137,731 Rls. 99,056 $
93 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 350 3,155,481,965 Rls. 85,394 $
94 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 288 3,069,893,848 Rls. 87,799 $
95 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 437 3,050,551,919 Rls. 86,408 $
96 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 4,900 3,040,556,400 Rls. 86,960 $
97 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 500 2,997,771,400 Rls. 89,748 $
98 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 2,003 2,974,522,750 Rls. 91,108 $
99 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 462 2,829,129,610 Rls. 78,465 $
100 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 628 2,743,018,677 Rls. 77,838 $
مجموع کل
1,310,217,762,672 ريال
مجموع کل
38,285,260 دلار