آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 22,981,022 149,301,546,452 Rls. 4,562,635 $
2 10 1396 اميرآباد اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 15,143,374 133,261,185,984 Rls. 3,748,057 $
3 11 1396 اميرآباد اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 11,315,616 114,564,823,240 Rls. 3,156,187 $
4 5 1396 اميرآباد اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 13,355,549 105,745,720,503 Rls. 3,239,531 $
5 9 1396 اميرآباد اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 11,558,568 103,885,546,299 Rls. 2,948,555 $
6 3 1396 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 12,283,873 75,089,994,023 Rls. 2,314,200 $
7 4 1396 اميرآباد اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 7,452,402 57,330,664,087 Rls. 1,766,183 $
8 1 1396 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 9,751,913 56,344,641,310 Rls. 1,737,779 $
9 11 1396 اميرآباد اسپانيا 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 4,518,597 52,685,485,441 Rls. 1,441,305 $
10 7 1396 اميرآباد اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 5,940,136 50,066,300,464 Rls. 1,495,478 $
11 10 1396 اميرآباد اسپانيا 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 4,476,879 48,755,141,235 Rls. 1,377,748 $
12 3 1396 اميرآباد اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 6,249,978 47,154,339,206 Rls. 1,453,139 $
13 12 1396 اميرآباد اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 4,820,116 46,155,406,368 Rls. 1,237,443 $
14 8 1396 اميرآباد اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 4,696,898 39,931,630,293 Rls. 1,157,210 $
15 8 1396 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 5,402,466 37,021,226,042 Rls. 1,083,256 $
16 6 1396 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 5,242,466 35,061,240,813 Rls. 1,056,407 $
17 4 1396 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 4,500,223 27,145,672,845 Rls. 836,166 $
18 9 1396 اميرآباد اسپانيا 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 2,473,674 26,610,548,055 Rls. 755,166 $
19 8 1396 اميرآباد اسپانيا 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 1,801,473 19,927,386,271 Rls. 587,101 $
20 6 1396 اميرآباد اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 2,349,712 19,180,981,021 Rls. 580,538 $
21 9 1396 اميرآباد اسپانيا 15141100 ک ک روغن خام 610,360 18,365,484,420 Rls. 548,932 $
22 10 1396 اميرآباد اسپانيا 15141100 ک ک روغن خام 443,100 13,381,398,450 Rls. 399,087 $
23 8 1396 اميرآباد اسپانيا 15141100 ک ک روغن خام 359,400 10,414,064,250 Rls. 316,431 $
24 7 1396 اميرآباد اسپانيا 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 936,875 10,363,446,852 Rls. 305,328 $
25 7 1396 اميرآباد اسپانيا 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 834,071 8,601,690,816 Rls. 258,379 $
26 7 1396 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 986,909 6,718,698,828 Rls. 201,038 $
27 11 1396 اميرآباد اسپانيا 15141100 ک ک روغن خام 206,600 6,247,893,900 Rls. 182,298 $
28 7 1396 اميرآباد اسپانيا 15141100 ک ک روغن خام 156,980 4,576,594,920 Rls. 138,517 $
29 8 1396 اميرآباد اسپانيا 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 420,850 4,428,267,870 Rls. 128,646 $
مجموع کل
1,328,317,020,258 ريال
مجموع کل
39,012,740 دلار