آمار کل " واردات از" کشور (اسلووني) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,536 280,675,544 Rls. 8,027 $
102 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 378 272,035,470 Rls. 7,780 $
103 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,661 264,001,800 Rls. 8,144 $
104 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 900 259,982,850 Rls. 8,002 $
105 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 518 257,974,059 Rls. 7,778 $
106 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,536 252,340,864 Rls. 7,776 $
107 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,148 241,932,000 Rls. 7,059 $
108 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 2,170 235,399,836 Rls. 6,869 $
109 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 442 213,823,040 Rls. 6,527 $
110 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 935 209,949,300 Rls. 6,470 $
111 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 30064030 اكريل 500 200,601,950 Rls. 5,853 $
112 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 6,050 188,770,043 Rls. 5,818 $
113 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف. 240 159,356,467 Rls. 4,456 $
114 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 923 136,858,050 Rls. 3,796 $
115 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 99 122,376,363 Rls. 3,718 $
116 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 80 112,978,800 Rls. 3,485 $
117 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 90189059 ----اجزاء وقطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 40 107,380,641 Rls. 2,924 $
118 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 420 106,488,000 Rls. 3,272 $
119 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 302 80,109,162 Rls. 2,465 $
120 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 71 72,208,815 Rls. 2,195 $
121 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 288 71,165,298 Rls. 1,938 $
122 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 90303200 مولتي مترها ي داراي وسيله ثبت 40 62,769,787 Rls. 1,935 $
123 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 725 57,044,660 Rls. 1,727 $
124 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 220 56,902,840 Rls. 1,742 $
125 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 211 52,052,982 Rls. 1,444 $
126 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 670 51,821,670 Rls. 1,598 $
127 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 54 46,072,238 Rls. 1,400 $
128 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 25 44,694,975 Rls. 1,202 $
129 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 29 33,438,475 Rls. 1,031 $
130 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 55 32,370,960 Rls. 984 $
131 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 5 31,271,169 Rls. 950 $
132 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 105 28,989,384 Rls. 777 $
133 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 48 27,091,778 Rls. 835 $
134 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 16 25,569,750 Rls. 726 $
135 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 168 14,304,960 Rls. 431 $
136 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 341 13,662,768 Rls. 391 $
137 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 5 9,249,219 Rls. 281 $
138 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 190 8,467,620 Rls. 247 $
139 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 26 5,899,737 Rls. 159 $
140 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 18 3,665,623 Rls. 102 $
141 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 13 1,607,539 Rls. 45 $
142 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 76161010 ميخ پرچ از آلومينيوم 4 657,353 Rls. 18 $
143 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2 182,447 Rls. 5 $
مجموع کل
4,454,196,286 ريال
مجموع کل
132,382 دلار