آمار کل " واردات از" کشور (اروگوئه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 73,531 17,327,411,378 Rls. 514,507 $
2 9 1396 شهيدرجايي اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 63,293 14,737,351,812 Rls. 419,038 $
3 5 1396 شهيدرجايي اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 63,230 14,258,990,891 Rls. 436,949 $
4 1 1396 شهيدرجايي اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 63,046 13,384,061,957 Rls. 412,878 $
5 12 1396 شهيدرجايي اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 49,091 11,912,627,296 Rls. 324,409 $
6 10 1396 شهيدرجايي اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 24,267 6,930,065,353 Rls. 192,293 $
7 12 1396 شهيدرجايي اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 23,186 6,910,989,160 Rls. 185,904 $
8 12 1396 شهيدرجايي اروگوئه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 215,446,000 Rls. 5,830 $
9 9 1396 شهيدرجايي اروگوئه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 200,244,000 Rls. 5,672 $
مجموع کل
85,877,187,847 ريال
مجموع کل
2,497,480 دلار