آمار کل " واردات از" کشور (اردن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 132,434 21,272,822,916 Rls. 655,987 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 103,125 14,456,497,984 Rls. 445,501 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 360,000 11,401,478,399 Rls. 351,420 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 168,000 4,243,369,680 Rls. 130,799 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 43,288 3,843,153,240 Rls. 118,477 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 29,856 3,625,191,840 Rls. 111,760 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 15,899 3,374,176,000 Rls. 104,000 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 72,120 2,765,085,520 Rls. 85,232 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31043000 سولفات پتاسيم 100,000 2,128,920,000 Rls. 65,637 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 10,272 1,831,060,224 Rls. 56,448 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 19,810 1,495,678,418 Rls. 46,109 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 68,000 1,268,383,760 Rls. 39,095 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,000 1,174,053,160 Rls. 36,187 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31043000 سولفات پتاسيم 50,000 989,613,000 Rls. 30,507 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 13,950 919,723,350 Rls. 28,348 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 955 844,797,000 Rls. 26,033 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 29049090 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از رد?ف ها? مشمول 29041000 لغا?ت 29049010 11,365 576,965,286 Rls. 17,819 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,200 480,245,200 Rls. 14,800 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 5,600 454,132,000 Rls. 14,000 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 4,900 268,270,872 Rls. 8,271 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 3,636 128,220,840 Rls. 3,960 $
مجموع کل
77,541,838,689 ريال
مجموع کل
2,390,390 دلار