آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 469 3,142,651,410 Rls. 86,601 $
202 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 6,059 3,126,749,785 Rls. 94,635 $
203 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 695 3,113,967,107 Rls. 84,801 $
204 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,400 3,110,682,960 Rls. 95,434 $
205 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 6,000 3,109,110,250 Rls. 95,857 $
206 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 9,000 3,108,117,600 Rls. 87,334 $
207 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 2,779 3,101,355,700 Rls. 95,456 $
208 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 1,629 3,046,367,792 Rls. 86,446 $
209 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 2,710 3,032,730,100 Rls. 93,476 $
210 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 42,000 3,011,648,040 Rls. 92,806 $
211 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 27,250 3,005,836,850 Rls. 92,639 $
212 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 9,249 3,002,761,838 Rls. 83,320 $
213 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 4,938 2,988,291,359 Rls. 80,384 $
214 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 11,324 2,973,481,314 Rls. 91,664 $
215 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 10,572 2,959,150,752 Rls. 91,188 $
216 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 10,119 2,925,285,780 Rls. 78,956 $
217 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 5,200 2,878,559,936 Rls. 77,686 $
218 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 18,251 2,872,479,740 Rls. 81,364 $
219 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 67,961 2,841,849,945 Rls. 79,388 $
220 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 5,379 2,792,657,584 Rls. 77,517 $
221 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 16,790 2,788,858,254 Rls. 79,139 $
222 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 36,547 2,754,500,734 Rls. 81,193 $
223 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,180 2,679,474,096 Rls. 82,602 $
224 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 39,089 2,679,268,021 Rls. 82,648 $
225 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 1,614 2,614,780,404 Rls. 70,567 $
226 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 43,528 2,590,498,358 Rls. 70,545 $
227 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,800 2,554,993,230 Rls. 72,690 $
228 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 9,350 2,477,303,907 Rls. 76,370 $
229 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 20,310 2,452,920,328 Rls. 72,008 $
230 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90011019 ک ک ک بدون اتصالات 550 2,439,780,000 Rls. 69,778 $
231 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 424 2,413,193,580 Rls. 74,364 $
232 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 8,386 2,344,259,635 Rls. 65,048 $
233 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 7,850 2,332,034,928 Rls. 68,358 $
234 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 1,400 2,324,870,530 Rls. 69,565 $
235 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 12,450 2,321,433,000 Rls. 71,537 $
236 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,772 2,314,970,500 Rls. 62,272 $
237 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 253 2,312,117,453 Rls. 71,309 $
238 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 22029910 --- مكملکهاي غذايي مايع 2,500 2,296,105,695 Rls. 67,305 $
239 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 22029910 --- مكملکهاي غذايي مايع 2,500 2,281,520,735 Rls. 68,268 $
240 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 3,136 2,270,634,300 Rls. 64,413 $
241 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 20,820 2,256,506,280 Rls. 69,564 $
242 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,757 2,250,591,134 Rls. 69,377 $
243 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 223 2,244,186,000 Rls. 63,683 $
244 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 40,500 2,216,361,925 Rls. 59,620 $
245 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 190 2,204,760,000 Rls. 67,302 $
246 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,820 2,197,315,898 Rls. 60,971 $
247 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 19,400 2,196,468,226 Rls. 66,938 $
248 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 7,414 2,192,294,724 Rls. 66,095 $
249 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 407 2,182,695,900 Rls. 58,397 $
250 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 8,064 2,178,931,507 Rls. 65,692 $
251 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 1,230 2,175,267,972 Rls. 64,875 $
252 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38249990 ک ک ک ساير 16,000 2,155,665,330 Rls. 61,171 $
253 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 3,453 2,152,428,196 Rls. 58,249 $
254 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 10,637 2,152,139,863 Rls. 66,375 $
255 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 3,495 2,141,779,519 Rls. 65,078 $
256 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 4,668 2,110,990,999 Rls. 65,118 $
257 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 906 2,109,623,280 Rls. 63,125 $
258 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 9,667 2,106,871,914 Rls. 57,637 $
259 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,388 2,086,290,000 Rls. 63,392 $
260 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 40,000 2,078,987,520 Rls. 62,679 $
261 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 8,386 2,051,165,491 Rls. 62,929 $
262 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 1,084 2,017,504,767 Rls. 62,184 $
263 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 34,814 2,008,732,404 Rls. 58,117 $
264 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44069200 -- غ?ر از سوزن? برگ­ها 25,100 1,988,968,435 Rls. 60,435 $
265 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 16,100 1,982,597,760 Rls. 54,633 $
266 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 6,625 1,977,720,680 Rls. 60,676 $
267 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,401 1,958,739,570 Rls. 58,418 $
268 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 5,000 1,956,369,000 Rls. 60,330 $
269 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 9,661 1,951,294,792 Rls. 55,372 $
270 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 10,000 1,946,287,500 Rls. 52,666 $
271 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 19,850 1,942,674,331 Rls. 51,537 $
272 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 20,890 1,936,908,822 Rls. 54,966 $
273 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 48,000 1,918,199,400 Rls. 57,619 $
274 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 20,210 1,907,711,966 Rls. 53,604 $
275 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 2,096 1,907,437,936 Rls. 57,941 $
276 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 9,667 1,863,509,298 Rls. 55,976 $
277 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 13,320 1,859,149,015 Rls. 49,844 $
278 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 1,188 1,858,857,660 Rls. 57,307 $
279 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 28,070 1,851,671,471 Rls. 55,224 $
280 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 918 1,844,300,106 Rls. 56,910 $
281 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 15,650 1,838,948,730 Rls. 55,239 $
282 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 17,617 1,830,087,978 Rls. 56,435 $
283 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,276 1,819,246,704 Rls. 49,862 $
284 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85340000 مدا رهاي چاپي 5 1,814,964,984 Rls. 50,998 $
285 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 40 1,811,873,140 Rls. 55,846 $
286 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 81041900 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص کمترا ز99.8درصد. 20,417 1,811,089,985 Rls. 55,838 $
287 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 60,750 1,796,122,350 Rls. 54,290 $
288 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 795 1,787,604,000 Rls. 55,108 $
289 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 1,715 1,784,035,000 Rls. 55,000 $
290 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 45,151 1,783,288,312 Rls. 52,539 $
291 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 9,572 1,773,840,063 Rls. 49,604 $
292 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 584 1,762,501,680 Rls. 48,568 $
293 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 8,810 1,754,514,867 Rls. 52,896 $
294 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 10,000 1,749,369,000 Rls. 47,338 $
295 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 10,387 1,748,832,912 Rls. 52,157 $
296 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 21,000 1,744,231,740 Rls. 48,776 $
297 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 2,298 1,741,034,475 Rls. 48,310 $
298 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,268 1,699,172,864 Rls. 51,428 $
299 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 309 1,685,798,150 Rls. 47,961 $
300 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 21,175 1,664,855,525 Rls. 47,246 $
مجموع کل
226,908,622,580 ريال
مجموع کل
6,634,396 دلار