آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 173 805,672,881 Rls. 24,827 $
202 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 570 794,979,240 Rls. 22,560 $
203 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 90 790,895,350 Rls. 22,620 $
204 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 52 790,604,334 Rls. 23,175 $
205 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 640 790,084,458 Rls. 24,348 $
206 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 130 780,200,091 Rls. 24,047 $
207 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 45 760,294,694 Rls. 21,086 $
208 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 78 754,356,456 Rls. 21,196 $
209 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 2 747,010,387 Rls. 21,253 $
210 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 56 733,474,547 Rls. 22,612 $
211 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 75081010 شابلن دستگاه چاپ روتاري باعرض دومتر وكمتر ازمفتول نيكل 72 732,277,476 Rls. 21,839 $
212 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 231 726,246,230 Rls. 19,459 $
213 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 17 719,708,000 Rls. 19,360 $
214 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 12 715,281,185 Rls. 20,098 $
215 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 655 713,038,200 Rls. 19,058 $
216 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68061010 ک ک ک توده از ال?اف سرام?ک و همچن?ن نبافته­ها از ال?اف سرام?ک به شکل تخته، پتو و اشکال همانند 176 710,041,380 Rls. 19,336 $
217 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 159 709,647,984 Rls. 21,165 $
218 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 8 709,152,820 Rls. 21,862 $
219 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 12 708,842,557 Rls. 21,371 $
220 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 75 704,972,075 Rls. 20,006 $
221 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 6 699,858,310 Rls. 21,575 $
222 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 64 686,071,495 Rls. 20,612 $
223 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 60 685,104,140 Rls. 21,121 $
224 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85044050 کنترل دور موتورInverter 594 684,571,000 Rls. 21,103 $
225 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 30 661,357,970 Rls. 18,351 $
226 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 19 638,393,232 Rls. 19,523 $
227 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 2,789 637,792,656 Rls. 19,529 $
228 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 170 635,189,000 Rls. 18,026 $
229 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 24 625,240,194 Rls. 17,742 $
230 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85044050 کنترل دور موتورInverter 593 620,620,600 Rls. 18,945 $
231 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 124 617,407,473 Rls. 17,658 $
232 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 19 613,078,000 Rls. 18,715 $
233 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 35 611,322,390 Rls. 17,177 $
234 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 1 604,319,843 Rls. 18,504 $
235 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 5 603,126,956 Rls. 18,532 $
236 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,050 602,990,000 Rls. 18,588 $
237 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 23 598,223,360 Rls. 16,970 $
238 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 19 577,019,250 Rls. 17,777 $
239 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 105 567,789,863 Rls. 16,154 $
240 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 75 567,248,850 Rls. 16,223 $
241 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 290 564,525,600 Rls. 17,400 $
242 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308400 سايروسايل سنجش همراه باآلات ضبط كننده 13 561,710,464 Rls. 17,289 $
243 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 82078000 ا بزارهابراي خراطي کردن. 24 560,223,431 Rls. 15,538 $
244 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 17029090 ساير قندها وشكرها غير مذكور 300 535,418,100 Rls. 15,555 $
245 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 160 534,398,100 Rls. 14,821 $
246 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 1,253 527,771,687 Rls. 16,272 $
247 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 272 518,505,597 Rls. 14,500 $
248 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 452 511,888,842 Rls. 14,871 $
249 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 22 511,391,917 Rls. 15,765 $
250 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85340000 مدا رهاي چاپي 141 510,284,848 Rls. 14,476 $
251 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 146 501,660,900 Rls. 15,456 $
252 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 20 498,391,500 Rls. 15,144 $
253 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 91 494,284,383 Rls. 14,137 $
254 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 95 491,382,137 Rls. 13,741 $
255 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 25 490,248,605 Rls. 15,113 $
256 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 47 488,594,925 Rls. 13,862 $
257 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 347 488,484,327 Rls. 14,843 $
258 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 775 487,727,986 Rls. 15,040 $
259 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 50 474,918,255 Rls. 14,641 $
260 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 6 474,637,714 Rls. 12,768 $
261 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 348 465,012,536 Rls. 13,631 $
262 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 48 463,558,200 Rls. 13,258 $
263 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 43 458,602,267 Rls. 13,381 $
264 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 180 450,196,520 Rls. 13,743 $
265 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 340 443,108,400 Rls. 13,615 $
266 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 524 442,502,740 Rls. 13,292 $
267 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 227 437,210,554 Rls. 13,479 $
268 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 47 433,484,700 Rls. 13,171 $
269 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 558 433,091,637 Rls. 12,286 $
270 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 9 427,810,077 Rls. 13,167 $
271 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 220 426,737,381 Rls. 11,454 $
272 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 68 426,297,643 Rls. 11,609 $
273 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 3 424,664,575 Rls. 13,091 $
274 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 139 420,741,480 Rls. 11,397 $
275 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 150 417,609,185 Rls. 12,872 $
276 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 100 416,366,980 Rls. 11,794 $
277 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 135 413,886,888 Rls. 11,775 $
278 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 22 409,798,710 Rls. 12,637 $
279 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 120 405,018,280 Rls. 12,364 $
280 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 30 404,700,000 Rls. 11,757 $
281 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,746 404,640,627 Rls. 12,454 $
282 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 24 398,199,000 Rls. 12,279 $
283 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90041000 عينک آفتابي 45 397,439,000 Rls. 12,250 $
284 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 40 394,583,900 Rls. 12,145 $
285 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 36 385,614,020 Rls. 10,700 $
286 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68061010 ک ک ک توده از ال?اف سرام?ک و همچن?ن نبافته­ها از ال?اف سرام?ک به شکل تخته، پتو و اشکال همانند 559 377,131,157 Rls. 10,145 $
287 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 990 377,003,000 Rls. 11,000 $
288 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3 373,554,496 Rls. 11,517 $
289 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90051000 دوربين دوچشمي 20 368,907,811 Rls. 11,393 $
290 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 123 368,786,552 Rls. 11,292 $
291 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 18 362,124,000 Rls. 10,800 $
292 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 45 358,871,482 Rls. 11,067 $
293 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 80 358,345,875 Rls. 9,697 $
294 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 396 355,590,081 Rls. 10,961 $
295 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 186 351,123,499 Rls. 10,378 $
296 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 3 350,669,353 Rls. 9,730 $
297 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 8 349,011,565 Rls. 10,633 $
298 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 32 348,710,800 Rls. 9,411 $
299 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 40 343,906,144 Rls. 9,543 $
300 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 258 343,280,280 Rls. 9,175 $
مجموع کل
53,647,845,640 ريال
مجموع کل
1,575,678 دلار