آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,700 2,604,681,555 Rls. 78,240 $
102 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 500 2,586,938,004 Rls. 79,750 $
103 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 185 2,500,063,184 Rls. 73,119 $
104 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38249990 ک ک ک ساير 198 2,399,082,197 Rls. 72,335 $
105 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 104 2,350,550,675 Rls. 64,303 $
106 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 30 2,311,818,600 Rls. 61,981 $
107 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 477 2,293,765,092 Rls. 63,208 $
108 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 2,700 2,293,155,051 Rls. 70,680 $
109 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 50 2,266,196,310 Rls. 69,869 $
110 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 126 2,218,444,848 Rls. 66,090 $
111 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 42 2,175,352,779 Rls. 67,050 $
112 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 395 2,147,961,731 Rls. 57,588 $
113 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 302 2,140,908,000 Rls. 66,000 $
114 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 9 2,079,818,175 Rls. 64,105 $
115 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30044190 ک ک ک ساير 505 2,072,620,000 Rls. 63,462 $
116 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 501 2,062,306,802 Rls. 63,607 $
117 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 75 2,060,480,052 Rls. 60,398 $
118 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 400 2,053,670,791 Rls. 54,889 $
119 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 277 1,968,818,216 Rls. 54,630 $
120 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 153 1,935,566,496 Rls. 59,709 $
121 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 390 1,925,112,000 Rls. 59,347 $
122 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,515 1,857,928,432 Rls. 55,809 $
123 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 520 1,814,325,898 Rls. 48,132 $
124 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 15 1,803,447,833 Rls. 48,671 $
125 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 16 1,744,461,070 Rls. 53,780 $
126 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 118 1,726,018,535 Rls. 47,870 $
127 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 34 1,694,593,939 Rls. 46,330 $
128 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 30 1,674,357,533 Rls. 46,140 $
129 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 110 1,669,922,833 Rls. 49,436 $
130 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 255 1,669,222,197 Rls. 47,367 $
131 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 230 1,637,124,240 Rls. 50,460 $
132 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 258 1,626,192,348 Rls. 47,911 $
133 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 77 1,620,539,345 Rls. 48,883 $
134 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 32 1,547,266,526 Rls. 41,757 $
135 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 100 1,542,192,420 Rls. 41,732 $
136 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 445 1,536,534,638 Rls. 46,362 $
137 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 518 1,535,864,872 Rls. 45,515 $
138 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 262 1,523,754,077 Rls. 46,425 $
139 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 75 1,433,843,750 Rls. 38,696 $
140 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 22 1,409,548,190 Rls. 43,099 $
141 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 1,395 1,408,975,438 Rls. 37,378 $
142 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 300 1,396,924,744 Rls. 42,923 $
143 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 422 1,392,909,672 Rls. 37,229 $
144 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 180 1,378,678,000 Rls. 42,494 $
145 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 180 1,375,230,000 Rls. 36,993 $
146 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,272 1,370,925,000 Rls. 42,246 $
147 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 374 1,369,977,596 Rls. 42,226 $
148 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 7 1,346,616,000 Rls. 41,314 $
149 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 175 1,346,616,000 Rls. 41,314 $
150 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 80 1,344,300,075 Rls. 41,306 $
151 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 50 1,338,500,978 Rls. 40,206 $
152 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 180 1,304,193,345 Rls. 37,300 $
153 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 356 1,289,748,534 Rls. 36,601 $
154 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 400 1,284,908,010 Rls. 38,596 $
155 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 297 1,283,737,432 Rls. 36,373 $
156 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 486 1,275,913,049 Rls. 38,259 $
157 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 175 1,269,036,000 Rls. 36,000 $
158 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 65 1,268,625,878 Rls. 35,999 $
159 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 91 1,268,126,276 Rls. 39,031 $
160 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 320 1,247,240,700 Rls. 38,324 $
161 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 17 1,231,204,875 Rls. 33,434 $
162 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 19 1,221,362,991 Rls. 37,645 $
163 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 236 1,174,467,151 Rls. 31,696 $
164 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 915 1,171,196,884 Rls. 35,502 $
165 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 180 1,140,673,200 Rls. 34,820 $
166 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 982 1,128,882,937 Rls. 32,938 $
167 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 35 1,123,210,208 Rls. 33,609 $
168 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 120 1,115,446,920 Rls. 34,221 $
169 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 41 1,114,148,886 Rls. 30,702 $
170 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 28 1,106,160,330 Rls. 33,870 $
171 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 35 1,093,784,335 Rls. 30,350 $
172 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 460 1,079,522,640 Rls. 32,427 $
173 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 252 1,055,106,360 Rls. 30,928 $
174 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 299 1,052,917,556 Rls. 30,113 $
175 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 125 1,051,674,600 Rls. 29,182 $
176 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 10 1,048,412,687 Rls. 31,268 $
177 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 170 1,025,530,440 Rls. 29,792 $
178 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29371200 انسولين و املاح آن 5 1,021,063,690 Rls. 28,553 $
179 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 100 999,423,506 Rls. 26,972 $
180 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,015 996,731,015 Rls. 27,657 $
181 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 10 984,414,688 Rls. 27,936 $
182 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 6 963,746,782 Rls. 28,757 $
183 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 130 958,273,080 Rls. 27,960 $
184 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90322000 مانوستات 680 956,478,749 Rls. 29,439 $
185 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 20 951,172,320 Rls. 25,740 $
186 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 64 939,625,056 Rls. 27,683 $
187 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 220 938,426,328 Rls. 26,582 $
188 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 8 933,984,790 Rls. 26,495 $
189 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 22 911,960,000 Rls. 24,450 $
190 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 63 910,026,412 Rls. 26,552 $
191 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 200 894,837,160 Rls. 27,585 $
192 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 5 892,796,828 Rls. 25,534 $
193 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 354 884,728,069 Rls. 25,171 $
194 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 52 858,130,649 Rls. 23,007 $
195 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 40 843,710,400 Rls. 23,400 $
196 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 33 843,417,400 Rls. 25,746 $
197 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 70 833,151,822 Rls. 25,026 $
198 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 81 832,765,708 Rls. 24,837 $
199 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 48 823,044,240 Rls. 25,357 $
200 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308400 سايروسايل سنجش همراه باآلات ضبط كننده 15 817,225,500 Rls. 23,148 $
مجموع کل
143,998,469,153 ريال
مجموع کل
4,202,931 دلار