آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 400 118,508,162,520 Rls. 3,263,248 $
2 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,960 117,646,254,469 Rls. 3,628,352 $
3 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 16,015 112,336,218,036 Rls. 3,451,519 $
4 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,745 94,181,714,253 Rls. 2,883,310 $
5 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,861 86,924,644,253 Rls. 2,683,898 $
6 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 10,600 84,350,691,446 Rls. 2,261,474 $
7 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 258 80,562,640,540 Rls. 2,237,260 $
8 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 111 79,891,817,912 Rls. 2,142,195 $
9 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,125 77,005,593,759 Rls. 2,371,704 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,023 76,240,972,101 Rls. 2,232,735 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 9,527 75,395,441,609 Rls. 2,089,304 $
12 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 988 70,642,959,376 Rls. 2,104,899 $
13 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,281 66,212,087,859 Rls. 1,852,167 $
14 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,918 64,229,046,250 Rls. 1,939,197 $
15 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,303 63,307,793,931 Rls. 1,825,434 $
16 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,986 62,848,542,636 Rls. 1,934,363 $
17 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 8,063 61,871,533,516 Rls. 1,865,064 $
18 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 96 56,530,275,064 Rls. 1,784,861 $
19 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 398 54,962,550,000 Rls. 1,559,752 $
20 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 919 52,618,126,183 Rls. 1,492,545 $
21 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 7,500 45,080,416,458 Rls. 1,389,741 $
22 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,601 43,738,891,780 Rls. 1,328,141 $
23 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,507 43,172,240,354 Rls. 1,332,712 $
24 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 4,592 38,659,311,750 Rls. 1,110,275 $
25 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 4,600 35,315,712,768 Rls. 1,040,472 $
26 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 5,711 32,520,801,792 Rls. 1,002,766 $
27 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,750 31,354,502,102 Rls. 849,850 $
28 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 5,600 30,878,868,366 Rls. 876,123 $
29 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 4,600 28,777,569,212 Rls. 815,136 $
30 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 1,917 23,359,998,649 Rls. 661,681 $
31 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 3,294 18,663,084,071 Rls. 544,542 $
32 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 3,400 16,247,563,676 Rls. 500,079 $
33 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 2,200 15,615,228,116 Rls. 478,652 $
34 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 3,776 15,381,938,124 Rls. 412,396 $
35 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 2,100 14,289,657,216 Rls. 436,926 $
36 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,800 14,026,178,556 Rls. 413,240 $
37 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,800 13,604,580,630 Rls. 374,895 $
38 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 1,198 13,030,836,827 Rls. 399,780 $
39 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221410 دستگاه ماموگرا ف 1,100 12,767,835,683 Rls. 360,198 $
40 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,021 12,485,969,125 Rls. 341,576 $
41 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,465 11,970,441,878 Rls. 366,415 $
42 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,102 11,588,801,000 Rls. 353,080 $
43 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,909 11,582,353,213 Rls. 311,144 $
44 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 537 11,371,844,850 Rls. 350,006 $
45 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,139 11,097,822,678 Rls. 342,822 $
46 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 300 10,706,071,577 Rls. 314,913 $
47 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 904 10,325,560,000 Rls. 317,807 $
48 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 375 10,290,078,000 Rls. 287,754 $
49 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 1,014 9,991,162,080 Rls. 305,493 $
50 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 2,673 9,666,979,717 Rls. 273,821 $
51 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,200 9,635,980,000 Rls. 290,512 $
52 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 9 9,210,764,000 Rls. 255,457 $
53 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,200 8,656,948,062 Rls. 266,778 $
54 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 470 8,463,420,000 Rls. 248,085 $
55 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 60 8,317,650,781 Rls. 250,766 $
56 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 280 8,202,420,200 Rls. 229,374 $
57 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90192030 ماشين بيهوشي 1,536 7,432,320,000 Rls. 198,645 $
58 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 2,266 6,811,429,543 Rls. 189,103 $
59 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 216 6,787,834,650 Rls. 208,808 $
60 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90192030 ماشين بيهوشي 1,700 6,684,480,000 Rls. 189,625 $
61 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221410 دستگاه ماموگرا ف 700 6,595,357,892 Rls. 205,520 $
62 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,023 6,313,921,024 Rls. 175,745 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,057 6,275,955,270 Rls. 168,694 $
64 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 2,608 6,197,557,410 Rls. 175,812 $
65 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,160 5,923,999,138 Rls. 176,180 $
66 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 907 5,866,678,657 Rls. 180,829 $
67 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 300 5,510,057,322 Rls. 169,833 $
68 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 3,492 5,488,421,400 Rls. 161,700 $
69 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221410 دستگاه ماموگرا ف 600 5,480,349,546 Rls. 168,652 $
70 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 870 5,416,322,807 Rls. 158,767 $
71 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 140 5,396,639,310 Rls. 158,190 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 601 5,341,020,000 Rls. 145,932 $
73 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 370 5,336,284,570 Rls. 164,533 $
74 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 390 5,243,351,760 Rls. 160,548 $
75 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,215 5,134,170,573 Rls. 158,276 $
76 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 575 5,088,934,886 Rls. 156,896 $
77 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 138 4,948,502,450 Rls. 150,498 $
78 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 927 4,788,911,711 Rls. 128,392 $
79 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 774 4,766,451,000 Rls. 146,860 $
80 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 456 4,754,262,240 Rls. 146,537 $
81 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 110 4,493,161,200 Rls. 134,445 $
82 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 164 4,426,736,832 Rls. 126,605 $
83 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 1,332 4,348,716,839 Rls. 119,836 $
84 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 238 4,190,202,855 Rls. 113,357 $
85 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29280090 --- سا?ر 300 4,130,289,450 Rls. 127,105 $
86 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 1,197 3,877,871,834 Rls. 117,829 $
87 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 624 3,731,948,267 Rls. 114,270 $
88 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 550 3,573,853,405 Rls. 108,591 $
89 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 151 3,396,007,728 Rls. 99,545 $
90 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 42 3,363,864,000 Rls. 100,654 $
91 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 900 3,331,085,471 Rls. 102,672 $
92 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,691 3,257,052,765 Rls. 100,372 $
93 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 370 3,207,732,400 Rls. 97,919 $
94 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 30 3,172,850,967 Rls. 88,039 $
95 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 187 3,058,019,432 Rls. 86,772 $
96 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 85340000 مدا رهاي چاپي 254 2,983,097,940 Rls. 91,960 $
97 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 541 2,857,533,499 Rls. 84,218 $
98 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 360 2,811,954,950 Rls. 86,726 $
99 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90041000 عينک آفتابي 685 2,758,654,080 Rls. 78,285 $
100 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 500 2,677,806,180 Rls. 82,501 $
مجموع کل
2,423,548,202,257 ريال
مجموع کل
71,142,965 دلار