آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 3,934 385,441,518 Rls. 11,802 $
202 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,600 384,208,000 Rls. 11,840 $
203 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,880 377,376,300 Rls. 11,118 $
204 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 2,245 365,317,625 Rls. 11,225 $
205 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,440 361,431,000 Rls. 10,500 $
206 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 12,336 360,894,105 Rls. 9,945 $
207 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 200 357,995,000 Rls. 11,000 $
208 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 16,103 349,118,640 Rls. 9,360 $
209 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 752 344,753,100 Rls. 10,059 $
210 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 5,462 337,417,600 Rls. 10,400 $
211 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84821000 بلبرينگ. 4,100 331,854,000 Rls. 9,641 $
212 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,440 331,000,000 Rls. 9,393 $
213 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 7,740 330,910,098 Rls. 9,182 $
214 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,768 330,342,116 Rls. 8,996 $
215 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 10,802 328,087,200 Rls. 9,930 $
216 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 6,700 326,062,200 Rls. 10,050 $
217 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,124 319,017,863 Rls. 9,124 $
218 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,500 309,652,500 Rls. 9,500 $
219 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 4,952 309,605,158 Rls. 9,300 $
220 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 5,960 304,818,869 Rls. 9,091 $
221 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 4,120 301,749,624 Rls. 9,064 $
222 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 4,800 288,312,000 Rls. 8,000 $
223 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,205 286,898,062 Rls. 7,718 $
224 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 4,100 285,702,600 Rls. 8,300 $
225 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,098 279,280,339 Rls. 7,605 $
226 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 5,200 278,451,500 Rls. 8,500 $
227 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 11042200 سا?ر دانه ها? غلات کارشده ازجودوسر 20,000 276,528,250 Rls. 8,522 $
228 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,400 268,954,035 Rls. 7,278 $
229 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 1,680 267,205,176 Rls. 7,969 $
230 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,824 265,597,108 Rls. 8,207 $
231 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 451 264,019,500 Rls. 8,100 $
232 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,432 262,010,950 Rls. 7,090 $
233 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,211 252,131,216 Rls. 7,211 $
234 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 3,491 242,656,008 Rls. 7,476 $
235 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 2,725 236,786,150 Rls. 6,567 $
236 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 6,814 222,102,330 Rls. 6,814 $
237 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,523 217,762,020 Rls. 6,228 $
238 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,800 216,234,000 Rls. 6,000 $
239 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 22029990 --- ساير 15,736 212,409,036 Rls. 6,258 $
240 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 763 211,067,059 Rls. 6,511 $
241 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 2,800 205,072,560 Rls. 6,160 $
242 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 5,200 199,670,000 Rls. 5,883 $
243 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 7,040 198,680,400 Rls. 5,411 $
244 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85121000 دستگاههاي روشنائي يا علامت دا دن بصري برا ي دوچرخه 777 196,723,240 Rls. 5,382 $
245 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 2,176 187,411,616 Rls. 5,589 $
246 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 824 179,272,500 Rls. 5,500 $
247 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 527 179,272,500 Rls. 5,500 $
248 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,054 176,255,375 Rls. 4,775 $
249 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 2,350 172,114,470 Rls. 5,170 $
250 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 750 169,983,495 Rls. 5,252 $
251 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,200 169,750,000 Rls. 4,855 $
252 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 1,379 165,761,935 Rls. 5,122 $
253 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 1,423 164,026,800 Rls. 5,040 $
254 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,023 156,501,928 Rls. 4,792 $
255 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 1,830 152,306,325 Rls. 4,575 $
256 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 1,280 148,680,000 Rls. 4,500 $
257 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 1,608 148,463,744 Rls. 4,576 $
258 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,480 146,768,400 Rls. 4,176 $
259 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 1,785 143,749,620 Rls. 4,287 $
260 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,875 139,822,200 Rls. 4,200 $
261 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,730 139,320,360 Rls. 4,155 $
262 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 1,352 138,887,517 Rls. 4,291 $
263 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,207 138,038,554 Rls. 4,254 $
264 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 1,197 137,507,769 Rls. 4,190 $
265 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 152 136,689,000 Rls. 4,200 $
266 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 700 136,046,400 Rls. 4,200 $
267 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,050 130,341,000 Rls. 3,615 $
268 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96092000 مغزي مدا د,سياه يارنگي. 600 129,801,600 Rls. 3,600 $
269 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,625 129,082,500 Rls. 3,750 $
270 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 1,490 127,859,985 Rls. 3,915 $
271 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 707 123,470,858 Rls. 3,503 $
272 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 2,400 121,410,000 Rls. 3,527 $
273 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 5,280 117,637,569 Rls. 3,591 $
274 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 960 115,966,080 Rls. 3,459 $
275 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,112 114,308,309 Rls. 3,212 $
276 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,086 111,759,884 Rls. 3,333 $
277 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 1,817 110,653,000 Rls. 3,400 $
278 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,400 95,142,960 Rls. 2,640 $
279 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 893 94,416,278 Rls. 2,678 $
280 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,950 93,514,000 Rls. 2,481 $
281 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 1,486 93,177,000 Rls. 2,863 $
282 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,200 85,173,400 Rls. 2,600 $
283 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 700 84,333,900 Rls. 2,450 $
284 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 208 75,783,375 Rls. 2,325 $
285 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 1,360 74,910,840 Rls. 2,040 $
286 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84138120 تلمبه هاي تزريقي 285 74,894,760 Rls. 2,234 $
287 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,011 74,360,025 Rls. 2,025 $
288 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 605 70,948,100 Rls. 2,180 $
289 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 424 70,143,928 Rls. 2,162 $
290 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,454 68,767,655 Rls. 1,895 $
291 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 196 67,474,352 Rls. 1,826 $
292 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 730 66,840,000 Rls. 2,000 $
293 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 720 65,170,500 Rls. 1,807 $
294 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 600 64,900,800 Rls. 1,800 $
295 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 1,048 62,199,066 Rls. 1,904 $
296 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 630 61,319,160 Rls. 1,890 $
297 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 410 60,589,650 Rls. 1,650 $
298 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 720 59,923,800 Rls. 1,800 $
299 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 654 58,332,600 Rls. 1,800 $
300 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96083090 قلم خودنويس ، قلم استيلوگراف وساير قلم ها، با جوهر خميري 400 57,689,600 Rls. 1,600 $
مجموع کل
19,220,233,097 ريال
مجموع کل
564,464 دلار