آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 297,556 611,008,050,150 Rls. 18,824,575 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 602,582 394,028,739,260 Rls. 12,147,732 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 830,030 324,880,553,000 Rls. 10,013,642 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 60,581 179,013,938,135 Rls. 5,516,846 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,505,416 167,086,119,297 Rls. 5,150,966 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 208,850 122,162,045,348 Rls. 3,765,320 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 179,994 96,764,883,616 Rls. 2,984,842 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 325,650 85,451,439,000 Rls. 2,634,294 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 193,942 80,764,848,461 Rls. 2,489,355 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 250,828 71,085,331,270 Rls. 2,190,990 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 897,021 67,385,653,794 Rls. 2,076,747 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 80,437 59,306,777,432 Rls. 1,827,723 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 126,497 55,567,135,800 Rls. 1,711,970 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 53,674 43,643,323,350 Rls. 1,344,706 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 602,693 42,838,175,411 Rls. 1,320,176 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84411000 ماشينهاي برش 44,100 38,526,268,000 Rls. 1,187,726 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 433,515 38,521,510,139 Rls. 1,189,229 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,112,103 37,390,982,536 Rls. 1,153,631 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 268,270 36,767,446,507 Rls. 1,133,503 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 16,600 36,112,325,900 Rls. 1,113,959 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 435,400 35,669,804,381 Rls. 1,099,895 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 229,930 31,051,961,280 Rls. 957,299 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 91,577 29,977,540,236 Rls. 924,058 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 12,970 29,555,350,000 Rls. 911,162 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 392,000 29,344,722,200 Rls. 904,745 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 420,367 28,749,658,306 Rls. 886,270 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 382,500 28,202,752,100 Rls. 869,125 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 44,360 25,600,613,856 Rls. 789,972 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 110,090 25,271,675,000 Rls. 778,812 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 63,291 24,236,010,910 Rls. 747,133 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 271,043 24,167,398,501 Rls. 745,049 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 22,186 21,040,804,000 Rls. 648,627 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 87,390 20,482,648,000 Rls. 631,323 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 601,112 19,553,312,778 Rls. 602,586 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 363 19,332,676,000 Rls. 596,007 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29291090 --- ساير 104,000 19,067,556,060 Rls. 587,580 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,913 19,010,160,000 Rls. 585,811 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 18,300 18,792,400,000 Rls. 579,977 $
39 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 21,500 18,459,120,600 Rls. 569,234 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 557,427 18,355,271,896 Rls. 566,287 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 16,080 18,101,525,943 Rls. 558,041 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,105,163 17,864,016,988 Rls. 550,713 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10,300 17,831,266,880 Rls. 549,500 $
44 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 263,900 17,348,112,482 Rls. 534,825 $
45 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 397,660 16,948,463,301 Rls. 522,504 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 47,803 16,933,555,699 Rls. 522,028 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 46,802 16,863,601,462 Rls. 519,664 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 683,538 15,483,364,047 Rls. 477,302 $
49 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 172,360 15,367,254,200 Rls. 473,786 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84281010 آسانسور 82,371 15,228,935,114 Rls. 488,715 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 8,592 15,138,840,129 Rls. 466,701 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 196,000 14,738,963,400 Rls. 454,266 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 434,083 14,032,675,609 Rls. 432,828 $
54 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 41,250 13,977,820,015 Rls. 431,018 $
55 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 38,000 13,667,200,000 Rls. 421,801 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 95,420 12,422,077,500 Rls. 383,066 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 15,859 12,259,073,578 Rls. 377,958 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 61,298 12,088,709,918 Rls. 372,602 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29291090 --- ساير 67,600 11,095,222,312 Rls. 342,058 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 100,000 10,902,269,350 Rls. 336,013 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 48,310 10,814,682,864 Rls. 333,281 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,750 10,585,827,500 Rls. 326,230 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 86,400 10,426,030,880 Rls. 321,444 $
64 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 247,500 10,228,306,550 Rls. 315,309 $
65 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 19,440 9,723,961,058 Rls. 299,715 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 60,920 9,647,379,836 Rls. 297,425 $
67 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 96,000 9,449,969,210 Rls. 291,235 $
68 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 96,000 9,410,252,800 Rls. 290,001 $
69 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 92,000 8,884,294,610 Rls. 273,894 $
70 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 14,900 8,707,440,000 Rls. 268,384 $
71 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 107,765 8,597,061,536 Rls. 264,924 $
72 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 211,760 8,547,788,902 Rls. 263,466 $
73 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 128,000 8,272,820,400 Rls. 255,019 $
74 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 487,814 8,119,569,201 Rls. 250,280 $
75 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 76,000 8,014,975,920 Rls. 246,987 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 452,110 7,812,719,424 Rls. 240,718 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 213,280 7,737,066,240 Rls. 238,526 $
78 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 107,000 7,709,836,016 Rls. 237,655 $
79 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 106,500 7,353,206,900 Rls. 226,629 $
80 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 200,180 7,242,157,895 Rls. 223,192 $
81 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 238,314 7,185,710,752 Rls. 221,446 $
82 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84198940 ک ک ک برج خنک کننده سيستم­هاي تهويه مطبوع 11,558 6,739,300,000 Rls. 207,753 $
83 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 42,381 6,690,636,168 Rls. 206,266 $
84 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 85,564 6,556,484,220 Rls. 202,050 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 97,161 6,548,900,136 Rls. 201,815 $
86 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 22,510 6,485,834,630 Rls. 199,952 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 180,000 6,441,675,460 Rls. 198,591 $
88 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 75,690 6,362,918,537 Rls. 196,105 $
89 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 100,000 6,342,414,000 Rls. 195,488 $
90 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 60,000 6,322,892,400 Rls. 194,940 $
91 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 77,760 6,288,820,231 Rls. 193,836 $
92 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 34,000 6,281,206,300 Rls. 193,621 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 157,500 6,094,086,638 Rls. 187,873 $
94 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 33,480 6,052,600,800 Rls. 186,584 $
95 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 197,075 6,039,610,088 Rls. 186,115 $
96 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 200,000 5,973,148,000 Rls. 184,135 $
97 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 31,000 5,947,878,360 Rls. 183,328 $
98 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 113,447 5,919,815,231 Rls. 182,429 $
99 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 38,472 5,749,757,940 Rls. 177,248 $
100 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 386,600 5,728,804,409 Rls. 176,624 $
مجموع کل
3,675,557,772,479 ريال
مجموع کل
113,314,786 دلار