آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 200 216,630,000 Rls. 5,970 $
102 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 600 216,630,000 Rls. 5,970 $
103 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 800 206,155,506 Rls. 6,107 $
104 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 700 203,868,000 Rls. 6,281 $
105 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 105 197,656,200 Rls. 5,554 $
106 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 683 187,767,174 Rls. 5,788 $
107 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39100090 ک ک ک ساير 180 183,959,412 Rls. 5,261 $
108 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 5 182,495,544 Rls. 5,219 $
109 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 800 175,965,208 Rls. 5,134 $
110 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 836 161,302,669 Rls. 4,973 $
111 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,005 159,893,996 Rls. 4,315 $
112 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 200 156,426,072 Rls. 4,233 $
113 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 195 155,667,246 Rls. 4,213 $
114 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84729040 ماشين خردکن کاغذ و ا سناد و مدا رک 160 146,134,740 Rls. 3,906 $
115 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 84 143,051,711 Rls. 4,238 $
116 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 75 136,053,750 Rls. 4,193 $
117 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,005 129,233,102 Rls. 3,584 $
118 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 71 117,506,550 Rls. 3,611 $
119 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 118 106,924,171 Rls. 3,034 $
120 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 22 98,307,000 Rls. 2,790 $
121 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 30 88,364,234 Rls. 2,385 $
122 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 216 86,257,440 Rls. 2,541 $
123 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 200 77,948,388 Rls. 2,109 $
124 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 171 74,712,802 Rls. 2,300 $
125 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 40 74,528,960 Rls. 2,084 $
126 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 200 69,239,282 Rls. 1,869 $
127 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 168 66,321,668 Rls. 2,044 $
128 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 50 64,048,325 Rls. 1,791 $
129 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندکه با دو دست کارميکنند. 58 60,528,075 Rls. 1,860 $
130 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 226 58,343,712 Rls. 1,559 $
131 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 80 51,788,824 Rls. 1,436 $
132 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 45 48,556,019 Rls. 1,485 $
133 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 95 46,770,701 Rls. 1,378 $
134 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 10 37,491,286 Rls. 1,072 $
135 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 15089000 روغن بادا م زميني (باستثناي خام ) و ا جزا ء آن 115 36,163,145 Rls. 976 $
136 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 82 32,705,946 Rls. 964 $
137 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 59 30,265,979 Rls. 892 $
138 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 27 26,178,809 Rls. 800 $
139 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 25 25,407,600 Rls. 711 $
140 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 200 25,407,600 Rls. 711 $
141 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 41 24,169,883 Rls. 686 $
142 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 50 21,207,000 Rls. 654 $
143 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82013000 کلنگ ، به هر شكل , کج بيل, کج بيل باغباني,شن کش ، گل تراش 25 16,934,550 Rls. 520 $
144 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 100 16,344,510 Rls. 463 $
145 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 8 15,806,134 Rls. 449 $
146 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 16 15,482,390 Rls. 439 $
147 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 26 14,783,567 Rls. 436 $
148 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29381000 ک روتوزيد (روتين) و مشتقات آن 25 14,781,732 Rls. 400 $
149 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 4 14,544,819 Rls. 413 $
150 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29381000 ک روتوزيد (روتين) و مشتقات آن 25 12,703,800 Rls. 355 $
151 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82052000 چکش وپتک. 96 7,594,492 Rls. 216 $
مجموع کل
4,537,009,723 ريال
مجموع کل
130,372 دلار