آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 132,440 56,966,036,068 Rls. 1,744,268 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 17,955 34,394,433,000 Rls. 1,060,004 $
3 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 25,032 29,535,545,860 Rls. 910,264 $
4 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,995 16,686,222,000 Rls. 513,458 $
5 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 8,730 11,749,228,300 Rls. 362,754 $
6 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 5,040 11,091,456,000 Rls. 305,642 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,045 10,015,174,590 Rls. 308,854 $
8 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 36,060 8,063,154,000 Rls. 228,735 $
9 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 19,800 5,024,592,900 Rls. 148,846 $
10 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,862 4,661,371,023 Rls. 135,418 $
11 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 35,200 3,983,044,000 Rls. 121,569 $
12 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,000 3,968,354,250 Rls. 117,556 $
13 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 9,716 3,886,135,137 Rls. 119,610 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 8,171 3,732,226,470 Rls. 115,036 $
15 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 3,954 3,696,402,972 Rls. 113,770 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 3,970 3,623,891,404 Rls. 111,697 $
17 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 20,300 3,432,278,325 Rls. 101,676 $
18 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 4,896 3,237,688,984 Rls. 95,389 $
19 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 11,780 3,132,432,000 Rls. 95,913 $
20 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 9,000 3,018,166,200 Rls. 91,707 $
21 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,845 2,915,400,000 Rls. 88,238 $
22 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 3,143 2,804,430,527 Rls. 79,518 $
23 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 5,000 2,670,888,958 Rls. 77,930 $
24 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 7,080 2,570,909,911 Rls. 69,160 $
25 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 1,812 2,567,662,781 Rls. 78,510 $
26 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84411000 ماشينهاي برش 2,799 2,464,506,432 Rls. 75,354 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 4,797 2,116,089,325 Rls. 65,223 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 2,280 2,070,962,000 Rls. 63,820 $
29 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 8,000 2,070,885,600 Rls. 63,409 $
30 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 17,600 2,068,716,000 Rls. 61,283 $
31 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 14,575 2,060,125,427 Rls. 58,920 $
32 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39100090 ک ک ک ساير 2,400 2,033,026,860 Rls. 55,789 $
33 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,963 1,843,463,288 Rls. 52,447 $
34 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 2,732 1,812,630,456 Rls. 55,880 $
35 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 7,362 1,750,755,993 Rls. 49,681 $
36 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 17,600 1,622,588,000 Rls. 49,941 $
37 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 4,520 1,534,349,052 Rls. 41,217 $
38 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 1,500 1,406,108,784 Rls. 41,027 $
39 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 268 1,387,519,382 Rls. 37,085 $
40 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 4,100 1,301,495,000 Rls. 38,944 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,898 1,286,944,252 Rls. 39,675 $
42 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39100090 ک ک ک ساير 1,540 1,236,602,880 Rls. 34,644 $
43 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 3,005 1,225,254,988 Rls. 36,098 $
44 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 2,353 1,201,659,681 Rls. 37,046 $
45 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 15,120 1,193,906,952 Rls. 33,879 $
46 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 300 1,173,438,970 Rls. 34,761 $
47 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 1,000 1,091,815,200 Rls. 30,087 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,240 962,551,240 Rls. 29,663 $
49 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 7,125 928,147,500 Rls. 26,079 $
50 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 15,550 926,946,000 Rls. 27,171 $
51 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 5,000 926,857,748 Rls. 25,083 $
52 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84411000 ماشينهاي برش 4,000 908,695,200 Rls. 27,611 $
53 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 3,200 871,519,708 Rls. 25,429 $
54 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 1,759 860,893,565 Rls. 26,497 $
55 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 158 836,254,820 Rls. 25,570 $
56 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 9,900 827,088,570 Rls. 24,501 $
57 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 956 812,257,560 Rls. 23,931 $
58 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 2,346 723,188,949 Rls. 22,294 $
59 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 894 705,668,745 Rls. 21,597 $
60 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 1,870 655,353,430 Rls. 18,597 $
61 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 286 645,030,043 Rls. 19,723 $
62 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39100090 ک ک ک ساير 1,000 626,582,250 Rls. 18,562 $
63 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 2,650 590,522,000 Rls. 18,166 $
64 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 3,600 579,816,936 Rls. 17,176 $
65 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 130 542,567,602 Rls. 16,422 $
66 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 2,500 517,019,300 Rls. 14,339 $
67 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,800 507,750,429 Rls. 15,041 $
68 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,950 494,282,320 Rls. 13,252 $
69 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 434 492,115,200 Rls. 14,297 $
70 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 39 484,171,674 Rls. 13,723 $
71 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 1,000 484,096,307 Rls. 13,712 $
72 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 20 478,579,146 Rls. 14,177 $
73 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 384 456,612,772 Rls. 14,077 $
74 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 1,500 450,880,604 Rls. 13,156 $
75 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 1,916 448,450,000 Rls. 12,268 $
76 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 485 433,011,608 Rls. 11,573 $
77 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 449 426,375,318 Rls. 12,562 $
78 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,569 422,455,987 Rls. 11,364 $
79 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 540 397,564,647 Rls. 11,777 $
80 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 51 365,848,800 Rls. 10,628 $
81 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 450 365,521,050 Rls. 10,142 $
82 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 5 356,633,510 Rls. 10,565 $
83 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 250 348,990,686 Rls. 9,418 $
84 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 27101910 روغن موتور 3,622 326,371,031 Rls. 9,261 $
85 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 1,470 315,752,745 Rls. 9,734 $
86 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 2,300 307,555,500 Rls. 9,465 $
87 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 28273200 کلرورهاازالومينيم 4,400 273,587,468 Rls. 7,764 $
88 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 123 265,258,650 Rls. 8,151 $
89 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 25252090 (پودرميکادرا ندا زه هاي کمتر ا ز 250ميکرون ) 300 262,804,969 Rls. 7,516 $
90 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 1,000 261,302,615 Rls. 7,402 $
91 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 137 259,393,078 Rls. 6,933 $
92 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 880 258,037,626 Rls. 6,983 $
93 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,000 251,398,700 Rls. 6,803 $
94 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 350 249,722,123 Rls. 7,697 $
95 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 880 235,560,759 Rls. 6,737 $
96 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 105 229,949,265 Rls. 6,577 $
97 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 437 227,962,752 Rls. 6,469 $
98 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 380 222,906,682 Rls. 6,032 $
99 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 540 220,348,800 Rls. 5,963 $
100 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 1,000 220,253,000 Rls. 6,590 $
مجموع کل
299,628,437,169 ريال
مجموع کل
9,017,952 دلار