آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 90,583 323,265,214,682 Rls. 8,708,686 $
2 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 35,344 230,420,960,000 Rls. 7,069,212 $
3 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 190,621 214,634,567,300 Rls. 6,619,850 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 50,299 179,865,164,803 Rls. 5,096,919 $
5 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 175,865 167,565,589,000 Rls. 5,167,000 $
6 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 62,482 147,936,889,926 Rls. 4,008,089 $
7 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29252910 متفورمين 62,475 145,839,342,194 Rls. 4,072,317 $
8 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 117,091 141,061,780,224 Rls. 4,348,301 $
9 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 143,345 137,413,980,000 Rls. 4,235,000 $
10 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 29,870 134,123,000,000 Rls. 4,094,231 $
11 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 95,113 128,728,189,850 Rls. 3,968,324 $
12 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 113,821 126,551,719,141 Rls. 3,498,289 $
13 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,115 122,035,991,388 Rls. 3,266,251 $
14 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 144,644 116,016,176,327 Rls. 3,576,782 $
15 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 121,725 114,718,733,440 Rls. 3,530,692 $
16 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 80,458 113,854,662,600 Rls. 3,508,043 $
17 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 27,473 112,537,759,959 Rls. 3,455,527 $
18 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 71,435 108,301,130,637 Rls. 3,351,487 $
19 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 105,110 99,825,055,000 Rls. 3,080,000 $
20 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 138,386 99,250,587,345 Rls. 3,034,083 $
21 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 82,131 95,314,338,000 Rls. 2,939,670 $
22 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 119,445 94,397,425,920 Rls. 2,554,593 $
23 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,029 92,806,285,611 Rls. 2,861,129 $
24 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33051000 شامپوها 429,725 92,531,202,329 Rls. 2,625,860 $
25 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 13,134 87,308,341,015 Rls. 2,683,556 $
26 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 55,177 87,261,938,528 Rls. 2,428,922 $
27 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 14,662 83,879,242,409 Rls. 2,586,388 $
28 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 139,875 82,255,736,292 Rls. 2,213,162 $
29 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 7,518 80,468,628,233 Rls. 2,239,440 $
30 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 152,380 80,144,930,907 Rls. 2,459,513 $
31 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,996 79,424,758,837 Rls. 2,338,171 $
32 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 136,160 72,766,052,901 Rls. 2,242,111 $
33 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 13,252 69,711,098,314 Rls. 2,153,970 $
34 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 95,036 69,342,933,000 Rls. 1,931,822 $
35 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,475 65,017,136,997 Rls. 1,844,896 $
36 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 45,350 63,425,544,591 Rls. 1,701,571 $
37 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 41,986 61,314,120,000 Rls. 1,855,264 $
38 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 86,925 60,865,560,000 Rls. 1,710,235 $
39 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90192030 ماشين بيهوشي 8,310 60,854,482,751 Rls. 1,629,638 $
40 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 11,836 58,924,088,058 Rls. 1,799,036 $
41 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 12,729 58,886,009,177 Rls. 1,590,993 $
42 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 108,163 58,864,200,000 Rls. 1,815,228 $
43 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 18,932 58,737,372,525 Rls. 1,739,151 $
44 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 59,355 58,558,982,400 Rls. 1,584,602 $
45 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 370,843 58,243,285,683 Rls. 1,794,973 $
46 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 6,239 58,164,472,194 Rls. 1,599,833 $
47 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 78,248 55,707,300,000 Rls. 1,580,885 $
48 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 34,690 54,771,183,000 Rls. 1,529,437 $
49 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 82,850 54,099,741,986 Rls. 1,467,243 $
50 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 149,213 53,257,369,612 Rls. 1,465,331 $
51 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 68,592 52,941,123,000 Rls. 1,472,001 $
52 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 32,910 51,729,845,373 Rls. 1,590,159 $
53 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 93,617 51,307,177,753 Rls. 1,551,051 $
54 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 28,957 50,899,075,000 Rls. 1,392,435 $
55 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089124 0 65,421 49,989,902,400 Rls. 1,348,382 $
56 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 33,765 49,965,780,000 Rls. 1,408,761 $
57 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 33,095 49,881,055,414 Rls. 1,537,623 $
58 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 64,319 48,635,980,000 Rls. 1,312,570 $
59 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 20,250 48,516,495,670 Rls. 1,417,478 $
60 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 104,011 48,000,774,368 Rls. 1,391,001 $
61 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 51,322 47,921,463,828 Rls. 1,477,824 $
62 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 225,345 47,082,386,276 Rls. 1,277,810 $
63 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 22,934 46,309,744,756 Rls. 1,343,223 $
64 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 12,600 46,178,286,950 Rls. 1,284,639 $
65 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 11,222 46,024,512,078 Rls. 1,232,742 $
66 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 38,137 45,283,163,630 Rls. 1,402,027 $
67 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 14,938 44,758,796,756 Rls. 1,257,136 $
68 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089223 0 62,509 44,389,132,408 Rls. 1,197,191 $
69 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 97,850 43,972,783,400 Rls. 1,355,345 $
70 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 10,264 43,481,638,876 Rls. 1,301,147 $
71 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت وبالاتر 70,391 43,431,637,720 Rls. 1,170,946 $
72 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 33,101 43,404,498,696 Rls. 1,250,943 $
73 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 104,000 42,920,416,000 Rls. 1,242,544 $
74 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 244,972 42,885,880,044 Rls. 1,290,701 $
75 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 78,945 42,764,988,000 Rls. 1,318,361 $
76 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 235,104 42,594,238,159 Rls. 1,205,853 $
77 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 9,702 42,494,848,800 Rls. 1,181,827 $
78 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 10,250 41,893,002,150 Rls. 1,142,094 $
79 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,750 41,822,140,000 Rls. 1,260,880 $
80 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 100,730 41,200,799,208 Rls. 1,270,438 $
81 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 108,710 41,193,674,000 Rls. 1,200,575 $
82 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 275,452 41,001,131,992 Rls. 1,263,830 $
83 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33051000 شامپوها 192,747 40,603,720,689 Rls. 1,252,000 $
84 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 57,180 40,546,095,840 Rls. 1,250,565 $
85 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 42,870 40,241,327,500 Rls. 1,237,500 $
86 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 376,230 39,626,801,654 Rls. 1,107,880 $
87 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 91,000 39,521,361,600 Rls. 1,056,297 $
88 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 94,550 39,179,151,000 Rls. 1,056,287 $
89 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 112,370 39,164,255,488 Rls. 1,055,414 $
90 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 24,601 38,591,740,683 Rls. 1,055,049 $
91 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 60,664 38,582,427,565 Rls. 1,189,793 $
92 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 10,776 38,300,177,075 Rls. 1,169,206 $
93 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 48,163 38,286,874,207 Rls. 1,035,159 $
94 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 53,100 38,235,731,000 Rls. 1,114,566 $
95 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 207,106 37,898,683,751 Rls. 1,122,954 $
96 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 38,699 37,807,514,500 Rls. 1,113,886 $
97 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 43,700 37,685,407,750 Rls. 1,028,352 $
98 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 9,521 37,594,174,041 Rls. 1,104,728 $
99 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 11,777 37,590,218,524 Rls. 1,059,350 $
100 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 779 37,421,991,772 Rls. 1,011,105 $
مجموع کل
7,233,004,282,430 ريال
مجموع کل
211,025,334 دلار