آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 كرمانشاه آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 20,000 36,762,640,000 Rls. 1,124,068 $
2 3 1396 كرمانشاه آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 146,820 27,666,600,000 Rls. 852,881 $
3 2 1396 كرمانشاه آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 220 14,746,688,213 Rls. 454,654 $
4 10 1396 كرمانشاه آلمان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 212,520 13,894,141,061 Rls. 393,557 $
5 9 1396 كرمانشاه آلمان 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 40,000 9,308,100,000 Rls. 270,411 $
6 6 1396 كرمانشاه آلمان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 32 3,374,181,400 Rls. 102,507 $
7 12 1396 كرمانشاه آلمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 6,500 3,265,044,790 Rls. 87,537 $
8 6 1396 كرمانشاه آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 7,744 2,911,893,816 Rls. 87,790 $
9 1 1396 كرمانشاه آلمان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 234 2,761,573,164 Rls. 85,134 $
10 1 1396 كرمانشاه آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 17,600 2,661,951,708 Rls. 82,118 $
11 1 1396 كرمانشاه آلمان 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 111 1,357,236,015 Rls. 41,854 $
12 3 1396 كرمانشاه آلمان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 145 1,292,678,667 Rls. 39,843 $
13 10 1396 كرمانشاه آلمان 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 7 415,929,600 Rls. 11,462 $
14 10 1396 كرمانشاه آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 96 376,594,791 Rls. 10,378 $
15 3 1396 كرمانشاه آلمان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 38 360,610,000 Rls. 11,115 $
16 4 1396 كرمانشاه آلمان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,640 330,823,350 Rls. 10,195 $
17 8 1396 كرمانشاه آلمان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 48 325,283,668 Rls. 9,303 $
18 1 1396 كرمانشاه آلمان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 36 167,587,875 Rls. 5,166 $
19 1 1396 كرمانشاه آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 5 120,156,375 Rls. 3,705 $
20 1 1396 كرمانشاه آلمان 85044020 شارژر باطري 24 103,131,000 Rls. 3,179 $
21 8 1396 كرمانشاه آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 15 70,210,362 Rls. 2,008 $
22 6 1396 كرمانشاه آلمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2 64,605,264 Rls. 1,955 $
23 8 1396 كرمانشاه آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1 57,093,292 Rls. 1,633 $
مجموع کل
122,394,754,411 ريال
مجموع کل
3,692,453 دلار