آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 قزوين آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,420 2,132,025,686 Rls. 57,160 $
202 8 1396 قزوين آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 17,374 2,113,251,400 Rls. 62,261 $
203 2 1396 قزوين آلمان 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 1,657 2,091,075,000 Rls. 64,601 $
204 4 1396 قزوين آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 2,033,625,000 Rls. 62,487 $
205 4 1396 قزوين آلمان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 5,000 2,028,235,000 Rls. 62,426 $
206 11 1396 قزوين آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,960 2,024,454,600 Rls. 54,786 $
207 4 1396 قزوين آلمان 84379090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاه ها از نوع مورد مصرف در مزارع 14,300 1,992,952,500 Rls. 61,237 $
208 8 1396 قزوين آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 9,300 1,985,450,300 Rls. 56,487 $
209 3 1396 قزوين آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 3,000 1,959,174,000 Rls. 60,386 $
210 2 1396 قزوين آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,752 1,946,530,650 Rls. 60,010 $
211 11 1396 قزوين آلمان 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 43,882 1,897,885,391 Rls. 51,357 $
212 5 1396 قزوين آلمان 29337990 ک ک ک ساير 5,750 1,894,699,035 Rls. 57,570 $
213 1 1396 قزوين آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 18,859 1,893,529,735 Rls. 58,392 $
214 1 1396 قزوين آلمان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 4,294 1,878,484,468 Rls. 57,923 $
215 4 1396 قزوين آلمان 84803000 مدلکهاي قالب (moulding Patterns) 563 1,865,388,750 Rls. 57,317 $
216 10 1396 قزوين آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 10,905 1,858,257,717 Rls. 51,562 $
217 3 1396 قزوين آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 16,852 1,833,550,934 Rls. 56,504 $
218 2 1396 قزوين آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 1,773,321,000 Rls. 54,670 $
219 7 1396 قزوين آلمان 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 975 1,773,288,000 Rls. 51,980 $
220 8 1396 قزوين آلمان 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 485 1,719,147,572 Rls. 50,160 $
221 7 1396 قزوين آلمان 28353990 ساير پلي فسفاتها بغير از پيرو فسفات دي سديم 20,000 1,713,528,000 Rls. 51,471 $
222 2 1396 قزوين آلمان 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 5,514 1,709,902,657 Rls. 52,721 $
223 6 1396 قزوين آلمان 32041510 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 3,496 1,694,990,600 Rls. 50,718 $
224 11 1396 قزوين آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,604 1,685,549,763 Rls. 46,605 $
225 12 1396 قزوين آلمان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 17,500 1,659,767,200 Rls. 44,499 $
226 8 1396 قزوين آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 16,300 1,656,372,348 Rls. 48,120 $
227 7 1396 قزوين آلمان 34021310 الكل چرب اتوكسيله 20,760 1,633,550,789 Rls. 48,408 $
228 12 1396 قزوين آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,489 1,623,927,794 Rls. 43,943 $
229 2 1396 قزوين آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 342 1,607,535,428 Rls. 49,562 $
230 5 1396 قزوين آلمان 34021310 الكل چرب اتوكسيله 20,760 1,584,358,933 Rls. 48,156 $
231 7 1396 قزوين آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,086 1,576,809,081 Rls. 47,027 $
232 6 1396 قزوين آلمان 84411000 ماشينهاي برش 17,000 1,567,632,000 Rls. 48,000 $
233 9 1396 قزوين آلمان 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,000 1,565,529,600 Rls. 44,540 $
234 9 1396 قزوين آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 707 1,558,587,177 Rls. 44,228 $
235 8 1396 قزوين آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 198 1,546,115,880 Rls. 44,917 $
236 1 1396 قزوين آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,200 1,522,851,480 Rls. 46,961 $
237 10 1396 قزوين آلمان 32041510 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 3,366 1,516,900,228 Rls. 42,091 $
238 3 1396 قزوين آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 3,967 1,511,901,562 Rls. 46,608 $
239 8 1396 قزوين آلمان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,814 1,506,867,599 Rls. 44,170 $
240 1 1396 قزوين آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 1,491,686,800 Rls. 46,030 $
241 9 1396 قزوين آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,000 1,489,500,000 Rls. 42,270 $
242 7 1396 قزوين آلمان 19053200 ويفل ها و ويفرها 8,200 1,464,616,961 Rls. 43,676 $
243 11 1396 قزوين آلمان 27101950 روغن صنعتي 10,857 1,458,873,072 Rls. 40,202 $
244 11 1396 قزوين آلمان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 8,308 1,434,127,090 Rls. 38,808 $
245 7 1396 قزوين آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,633 1,428,119,708 Rls. 42,075 $
246 10 1396 قزوين آلمان 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 2,053 1,411,545,673 Rls. 39,149 $
247 9 1396 قزوين آلمان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 539 1,410,096,870 Rls. 40,014 $
248 9 1396 قزوين آلمان 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 14,400 1,408,976,640 Rls. 40,086 $
249 9 1396 قزوين آلمان 85044060 ا نوا ع UPS 2,807 1,406,885,130 Rls. 39,851 $
250 7 1396 قزوين آلمان 85044060 ا نوا ع UPS 3,380 1,398,035,520 Rls. 41,695 $
251 9 1396 قزوين آلمان 34021310 الكل چرب اتوكسيله 15,520 1,395,432,382 Rls. 39,547 $
252 2 1396 قزوين آلمان 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 5,040 1,389,144,691 Rls. 42,832 $
253 2 1396 قزوين آلمان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 18,147 1,358,574,915 Rls. 41,882 $
254 10 1396 قزوين آلمان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 15,055 1,305,344,075 Rls. 37,234 $
255 11 1396 قزوين آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 393 1,284,901,200 Rls. 34,991 $
256 1 1396 قزوين آلمان 96092000 مغزي مدا د,سياه يارنگي. 745 1,249,776,545 Rls. 38,530 $
257 12 1396 قزوين آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,040 1,238,697,029 Rls. 33,210 $
258 5 1396 قزوين آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,421 1,209,851,643 Rls. 36,810 $
259 3 1396 قزوين آلمان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 3,000 1,197,273,000 Rls. 36,903 $
260 12 1396 قزوين آلمان 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 2,681 1,174,417,279 Rls. 31,466 $
261 10 1396 قزوين آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,690 1,151,226,825 Rls. 32,193 $
262 12 1396 قزوين آلمان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 3,810 1,146,025,000 Rls. 30,828 $
263 1 1396 قزوين آلمان 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 566 1,141,538,284 Rls. 35,192 $
264 10 1396 قزوين آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,040 1,138,483,130 Rls. 32,248 $
265 7 1396 قزوين آلمان 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 1,968 1,138,037,958 Rls. 33,941 $
266 1 1396 قزوين آلمان 72024120 فروکروم منگنز دا را ي بيشتر ا ز 6 درصد وزني كربن 10,000 1,136,434,866 Rls. 35,034 $
267 11 1396 قزوين آلمان 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 3,581 1,132,014,445 Rls. 31,656 $
268 9 1396 قزوين آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,040 1,128,975,170 Rls. 32,037 $
269 7 1396 قزوين آلمان 32041510 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 2,607 1,116,290,035 Rls. 32,721 $
270 4 1396 قزوين آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,932 1,115,979,450 Rls. 34,290 $
271 9 1396 قزوين آلمان 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 18,085 1,112,076,000 Rls. 31,500 $
272 3 1396 قزوين آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 6,921 1,107,076,090 Rls. 34,117 $
273 10 1396 قزوين آلمان 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 21,265 1,099,708,000 Rls. 30,500 $
274 8 1396 قزوين آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,040 1,095,371,323 Rls. 31,960 $
275 6 1396 قزوين آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,040 1,087,873,618 Rls. 32,552 $
276 8 1396 قزوين آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 10,000 1,086,493,850 Rls. 30,911 $
277 6 1396 قزوين آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,400 1,052,417,400 Rls. 31,978 $
278 11 1396 قزوين آلمان 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 927 1,044,683,115 Rls. 28,974 $
279 8 1396 قزوين آلمان 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليد ويك صفحه نمايش غيرمذکوردرجاي ديگر 54 1,043,438,010 Rls. 30,313 $
280 5 1396 قزوين آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,040 1,034,900,698 Rls. 31,644 $
281 6 1396 قزوين آلمان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 375 1,033,766,244 Rls. 31,288 $
282 11 1396 قزوين آلمان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 871 1,030,761,595 Rls. 27,818 $
283 10 1396 قزوين آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,667 1,020,229,863 Rls. 28,667 $
284 8 1396 قزوين آلمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,378 1,016,575,000 Rls. 29,074 $
285 10 1396 قزوين آلمان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 10,000 1,005,163,200 Rls. 27,699 $
286 10 1396 قزوين آلمان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 8,000 1,003,968,000 Rls. 28,210 $
287 8 1396 قزوين آلمان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 515 995,996,455 Rls. 28,336 $
288 4 1396 قزوين آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,040 988,963,668 Rls. 30,469 $
289 6 1396 قزوين آلمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,930 984,237,394 Rls. 29,565 $
290 3 1396 قزوين آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,040 979,618,702 Rls. 30,194 $
291 12 1396 قزوين آلمان 30045013 ک ک ک مکمل­ها? دارو?? مخصوص دام و ط?ور و آبز?ان حاو? و?تام?ن 3,000 976,413,300 Rls. 26,265 $
292 2 1396 قزوين آلمان 75040000 پودروفلس نيکل. 2,000 976,134,400 Rls. 30,091 $
293 12 1396 قزوين آلمان 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,387 971,795,121 Rls. 25,989 $
294 2 1396 قزوين آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 22,500 970,787,520 Rls. 29,930 $
295 8 1396 قزوين آلمان 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 927 969,061,590 Rls. 28,406 $
296 9 1396 قزوين آلمان 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 2,400 957,536,832 Rls. 27,123 $
297 11 1396 قزوين آلمان 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 16,280 954,746,000 Rls. 26,000 $
298 7 1396 قزوين آلمان 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 445 943,066,800 Rls. 27,644 $
299 7 1396 قزوين آلمان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 8,000 942,442,400 Rls. 27,766 $
300 10 1396 قزوين آلمان 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 11,031 929,689,308 Rls. 25,619 $
مجموع کل
139,502,877,739 ريال
مجموع کل
4,080,024 دلار