آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 قزوين آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 48,312 5,212,199,217 Rls. 147,775 $
102 3 1396 قزوين آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 33,689 5,026,459,128 Rls. 154,927 $
103 12 1396 قزوين آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 29,179 5,018,152,984 Rls. 137,747 $
104 10 1396 قزوين آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 23,691 4,800,883,538 Rls. 133,708 $
105 8 1396 قزوين آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,717 4,783,600,470 Rls. 139,573 $
106 2 1396 قزوين آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 10,818 4,771,302,211 Rls. 147,178 $
107 2 1396 قزوين آلمان 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 2,231 4,699,601,408 Rls. 144,884 $
108 5 1396 قزوين آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 90,000 4,680,093,600 Rls. 143,100 $
109 4 1396 قزوين آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 108,550 4,640,339,900 Rls. 143,026 $
110 4 1396 قزوين آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 2,926 4,588,850,250 Rls. 141,378 $
111 10 1396 قزوين آلمان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 23,034 4,571,609,738 Rls. 129,493 $
112 8 1396 قزوين آلمان 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 885 4,517,193,794 Rls. 131,800 $
113 5 1396 قزوين آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 18,600 4,516,863,520 Rls. 138,322 $
114 2 1396 قزوين آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 7,000 4,470,732,000 Rls. 137,837 $
115 6 1396 قزوين آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 303 4,404,913,050 Rls. 133,843 $
116 10 1396 قزوين آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 22,700 4,287,109,040 Rls. 119,885 $
117 12 1396 قزوين آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 515 4,142,418,417 Rls. 110,715 $
118 1 1396 قزوين آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 90,000 4,079,289,060 Rls. 125,795 $
119 12 1396 قزوين آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 16,090 4,000,055,163 Rls. 107,952 $
120 6 1396 قزوين آلمان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 2,117 3,975,541,500 Rls. 120,797 $
121 8 1396 قزوين آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 37,705 3,958,790,918 Rls. 114,050 $
122 10 1396 قزوين آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 6,300 3,836,176,166 Rls. 107,085 $
123 10 1396 قزوين آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 5,000 3,811,140,000 Rls. 106,576 $
124 1 1396 قزوين آلمان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 17,700 3,775,320,000 Rls. 120,000 $
125 6 1396 قزوين آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 7,680 3,745,618,360 Rls. 113,169 $
126 9 1396 قزوين آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,761 3,738,012,233 Rls. 105,880 $
127 5 1396 قزوين آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 24,559 3,712,752,633 Rls. 113,301 $
128 9 1396 قزوين آلمان 29337990 ک ک ک ساير 10,350 3,695,870,892 Rls. 104,687 $
129 2 1396 قزوين آلمان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 10,066 3,690,074,179 Rls. 113,769 $
130 7 1396 قزوين آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 5,000 3,623,940,000 Rls. 108,081 $
131 2 1396 قزوين آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 22,300 3,616,184,000 Rls. 111,483 $
132 11 1396 قزوين آلمان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,000 3,576,589,500 Rls. 96,782 $
133 6 1396 قزوين آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 67,500 3,559,732,312 Rls. 108,162 $
134 10 1396 قزوين آلمان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 3,590 3,548,333,000 Rls. 98,458 $
135 3 1396 قزوين آلمان 87169010 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز ومتعلقات ديگر وتوپي براي تريلرها ونيمه تريلرها 10,777 3,489,435,125 Rls. 107,536 $
136 11 1396 قزوين آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 6,904 3,468,689,939 Rls. 97,465 $
137 3 1396 قزوين آلمان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 2,408 3,454,324,995 Rls. 106,493 $
138 5 1396 قزوين آلمان 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,900 3,413,020,640 Rls. 104,358 $
139 8 1396 قزوين آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 21,426 3,341,244,595 Rls. 95,060 $
140 4 1396 قزوين آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 5,000 3,318,930,000 Rls. 102,152 $
141 9 1396 قزوين آلمان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,400 3,304,724,688 Rls. 93,783 $
142 8 1396 قزوين آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,940 3,286,608,553 Rls. 94,308 $
143 10 1396 قزوين آلمان 84379090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاه ها از نوع مورد مصرف در مزارع 8,700 3,254,614,050 Rls. 91,450 $
144 10 1396 قزوين آلمان 29213090 ک ک ک ساير 14,400 3,181,861,440 Rls. 87,681 $
145 12 1396 قزوين آلمان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 1,250 3,137,149,620 Rls. 85,432 $
146 9 1396 قزوين آلمان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 25,930 3,108,139,076 Rls. 88,039 $
147 11 1396 قزوين آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 4,000 3,085,336,000 Rls. 84,405 $
148 9 1396 قزوين آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 21,333 3,046,618,569 Rls. 86,159 $
149 4 1396 قزوين آلمان 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 3,599 3,007,893,533 Rls. 92,690 $
150 12 1396 قزوين آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 5,000 2,979,665,000 Rls. 80,152 $
151 12 1396 قزوين آلمان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 6,582 2,955,754,231 Rls. 78,999 $
152 9 1396 قزوين آلمان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 1,405 2,919,312,800 Rls. 85,178 $
153 12 1396 قزوين آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 24,156 2,853,679,697 Rls. 76,508 $
154 11 1396 قزوين آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 24,156 2,831,487,912 Rls. 77,108 $
155 12 1396 قزوين آلمان 85044060 ا نوا ع UPS 4,207 2,814,004,390 Rls. 75,943 $
156 12 1396 قزوين آلمان 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 5,020 2,792,439,380 Rls. 75,361 $
157 2 1396 قزوين آلمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 3,877 2,777,078,615 Rls. 85,615 $
158 8 1396 قزوين آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 21,200 2,740,742,800 Rls. 80,640 $
159 11 1396 قزوين آلمان 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 645 2,711,204,615 Rls. 75,981 $
160 5 1396 قزوين آلمان 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 5,001 2,655,086,144 Rls. 81,557 $
161 9 1396 قزوين آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 19,472 2,614,493,955 Rls. 74,383 $
162 4 1396 قزوين آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 12,646 2,554,919,803 Rls. 78,533 $
163 6 1396 قزوين آلمان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 25,580 2,542,285,383 Rls. 77,247 $
164 3 1396 قزوين آلمان 39219091 ورق ورول چند لايه جهت توليد ظروف لوله اي (تيوپ ) 14,536 2,520,632,064 Rls. 77,677 $
165 7 1396 قزوين آلمان 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 710 2,510,292,420 Rls. 74,867 $
166 10 1396 قزوين آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,409 2,495,322,735 Rls. 70,115 $
167 7 1396 قزوين آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 21,170 2,494,585,961 Rls. 74,644 $
168 6 1396 قزوين آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 24,156 2,482,372,148 Rls. 74,566 $
169 6 1396 قزوين آلمان 34021310 الكل چرب اتوكسيله 32,000 2,479,526,400 Rls. 74,754 $
170 11 1396 قزوين آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 2,477,682,000 Rls. 66,867 $
171 12 1396 قزوين آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 2,477,682,000 Rls. 66,867 $
172 1 1396 قزوين آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,458 2,443,055,100 Rls. 75,356 $
173 8 1396 قزوين آلمان 34021310 الكل چرب اتوكسيله 30,760 2,442,804,156 Rls. 71,264 $
174 7 1396 قزوين آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,925 2,418,299,616 Rls. 71,248 $
175 9 1396 قزوين آلمان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 2,411,894,040 Rls. 68,619 $
176 6 1396 قزوين آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 41,000 2,404,233,200 Rls. 72,767 $
177 8 1396 قزوين آلمان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 11,877 2,398,436,320 Rls. 73,696 $
178 4 1396 قزوين آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,000 2,397,005,000 Rls. 73,777 $
179 5 1396 قزوين آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,000 2,397,005,000 Rls. 73,777 $
180 2 1396 قزوين آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 3,134 2,396,999,304 Rls. 73,945 $
181 10 1396 قزوين آلمان 27101910 روغن موتور 18,477 2,383,534,142 Rls. 67,515 $
182 2 1396 قزوين آلمان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 11,998 2,376,135,300 Rls. 73,249 $
183 6 1396 قزوين آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,787 2,369,794,641 Rls. 71,446 $
184 1 1396 قزوين آلمان 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 22,500 2,354,173,820 Rls. 72,619 $
185 4 1396 قزوين آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,799 2,331,092,526 Rls. 71,748 $
186 9 1396 قزوين آلمان 32041510 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 5,520 2,283,547,635 Rls. 64,928 $
187 3 1396 قزوين آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 24,156 2,278,370,520 Rls. 70,194 $
188 1 1396 قزوين آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 13,640 2,264,353,192 Rls. 69,872 $
189 2 1396 قزوين آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 13,200 2,256,636,870 Rls. 69,544 $
190 9 1396 قزوين آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 3,000 2,244,186,000 Rls. 63,683 $
191 9 1396 قزوين آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,700 2,236,318,750 Rls. 63,463 $
192 4 1396 قزوين آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 20,112 2,224,988,546 Rls. 68,482 $
193 2 1396 قزوين آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 24,156 2,220,585,618 Rls. 68,463 $
194 7 1396 قزوين آلمان 85024000 مبدل دواربرق (Electric Rotary Converters) 6,000 2,218,012,344 Rls. 66,150 $
195 3 1396 قزوين آلمان 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 7,948 2,207,106,293 Rls. 68,028 $
196 12 1396 قزوين آلمان 19053200 ويفل ها و ويفرها 10,434 2,189,421,169 Rls. 58,895 $
197 2 1396 قزوين آلمان 87169010 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز ومتعلقات ديگر وتوپي براي تريلرها ونيمه تريلرها 8,954 2,189,015,604 Rls. 67,529 $
198 10 1396 قزوين آلمان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 15,200 2,187,311,616 Rls. 61,460 $
199 2 1396 قزوين آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,580 2,164,119,554 Rls. 66,720 $
200 9 1396 قزوين آلمان 27101920 گريس 11,880 2,133,587,610 Rls. 61,021 $
مجموع کل
317,476,606,943 ريال
مجموع کل
9,311,249 دلار