آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 12 1396 غرب تهران آلمان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 22,479 651,950,702 Rls. 17,537 $
402 3 1396 غرب تهران آلمان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 3,854 650,842,830 Rls. 20,057 $
403 11 1396 غرب تهران آلمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,920 648,247,296 Rls. 17,691 $
404 8 1396 غرب تهران آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 756 647,414,312 Rls. 18,729 $
405 3 1396 غرب تهران آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 4,226 645,666,652 Rls. 19,918 $
406 2 1396 غرب تهران آلمان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 490 644,043,600 Rls. 19,861 $
407 11 1396 غرب تهران آلمان 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 8,580 640,509,892 Rls. 17,334 $
408 12 1396 غرب تهران آلمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,206 636,559,999 Rls. 17,100 $
409 3 1396 غرب تهران آلمان 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 197 630,220,925 Rls. 19,425 $
410 11 1396 غرب تهران آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 292 626,540,319 Rls. 17,265 $
411 12 1396 غرب تهران آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,366 623,329,732 Rls. 16,822 $
412 1 1396 غرب تهران آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 4,858 606,976,612 Rls. 18,712 $
413 7 1396 غرب تهران آلمان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 800 602,548,552 Rls. 17,752 $
414 5 1396 غرب تهران آلمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 974 601,498,806 Rls. 18,369 $
415 12 1396 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,329 600,471,259 Rls. 16,153 $
416 7 1396 غرب تهران آلمان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 2,193 591,998,785 Rls. 17,656 $
417 7 1396 غرب تهران آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 635 583,695,936 Rls. 17,409 $
418 11 1396 غرب تهران آلمان 22029100 -- آبجو? غ?رالکل? 21,600 576,047,376 Rls. 15,984 $
419 6 1396 غرب تهران آلمان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 605 574,427,590 Rls. 17,318 $
420 4 1396 غرب تهران آلمان 34029040 مواد تعاون نساجي 5,800 574,224,210 Rls. 17,671 $
421 7 1396 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,409 561,989,063 Rls. 16,622 $
422 8 1396 غرب تهران آلمان 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 30 557,223,072 Rls. 15,812 $
423 9 1396 غرب تهران آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 1,092 551,643,842 Rls. 15,655 $
424 3 1396 غرب تهران آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 884 549,294,340 Rls. 16,931 $
425 6 1396 غرب تهران آلمان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 21,640 539,455,560 Rls. 16,188 $
426 6 1396 غرب تهران آلمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 220 536,270,800 Rls. 16,109 $
427 4 1396 غرب تهران آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,208 533,564,010 Rls. 16,442 $
428 9 1396 غرب تهران آلمان 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 9,800 531,266,400 Rls. 14,928 $
429 5 1396 غرب تهران آلمان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,100 519,763,500 Rls. 15,836 $
430 7 1396 غرب تهران آلمان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 20,528 515,624,287 Rls. 15,429 $
431 12 1396 غرب تهران آلمان 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 4,455 511,331,537 Rls. 13,780 $
432 8 1396 غرب تهران آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,650 508,461,030 Rls. 14,542 $
433 12 1396 غرب تهران آلمان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 3,014 506,961,267 Rls. 13,682 $
434 5 1396 غرب تهران آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 533 504,867,830 Rls. 15,508 $
435 12 1396 غرب تهران آلمان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,180 503,170,069 Rls. 13,535 $
436 8 1396 غرب تهران آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 205 501,183,917 Rls. 14,259 $
437 4 1396 غرب تهران آلمان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,100 499,162,500 Rls. 15,338 $
438 6 1396 غرب تهران آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 5,569 498,934,929 Rls. 14,988 $
439 2 1396 غرب تهران آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 5,770 498,262,468 Rls. 15,361 $
440 8 1396 غرب تهران آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,885 491,202,941 Rls. 14,048 $
441 2 1396 غرب تهران آلمان 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 634 484,250,628 Rls. 14,928 $
442 6 1396 غرب تهران آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,407 484,107,105 Rls. 14,487 $
443 8 1396 غرب تهران آلمان 95061200 لوا زم بستن ا سکي(بندا سکي)روي برف 1,796 483,624,000 Rls. 14,176 $
444 5 1396 غرب تهران آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 220 482,676,320 Rls. 14,758 $
445 10 1396 غرب تهران آلمان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 200 482,522,382 Rls. 13,383 $
446 10 1396 غرب تهران آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 2,919 481,927,648 Rls. 13,541 $
447 7 1396 غرب تهران آلمان 34029040 مواد تعاون نساجي 6,525 481,802,823 Rls. 14,369 $
448 5 1396 غرب تهران آلمان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 2,682 480,697,104 Rls. 14,719 $
449 12 1396 غرب تهران آلمان 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 3,600 472,162,300 Rls. 12,701 $
450 7 1396 غرب تهران آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 1,572 470,540,500 Rls. 14,080 $
451 6 1396 غرب تهران آلمان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 216 461,096,544 Rls. 13,901 $
452 5 1396 غرب تهران آلمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 591 459,535,400 Rls. 14,120 $
453 1 1396 غرب تهران آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,799 456,511,327 Rls. 14,073 $
454 8 1396 غرب تهران آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 117 449,764,831 Rls. 12,796 $
455 12 1396 غرب تهران آلمان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 4,080 448,980,000 Rls. 12,000 $
456 12 1396 غرب تهران آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,015 448,791,000 Rls. 12,144 $
457 7 1396 غرب تهران آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 814 447,548,536 Rls. 13,347 $
458 9 1396 غرب تهران آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 396 446,832,422 Rls. 12,676 $
459 5 1396 غرب تهران آلمان 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 450 440,008,400 Rls. 13,520 $
460 6 1396 غرب تهران آلمان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 499 437,552,561 Rls. 13,243 $
461 3 1396 غرب تهران آلمان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 5,537 437,416,470 Rls. 13,479 $
462 2 1396 غرب تهران آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 895 435,212,820 Rls. 13,417 $
463 2 1396 غرب تهران آلمان 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 825 427,772,400 Rls. 13,200 $
464 11 1396 غرب تهران آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,726 426,027,500 Rls. 11,655 $
465 12 1396 غرب تهران آلمان 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,805 425,155,752 Rls. 11,399 $
466 8 1396 غرب تهران آلمان 38249990 ک ک ک ساير 425 407,482,078 Rls. 11,593 $
467 2 1396 غرب تهران آلمان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 1,290 406,131,500 Rls. 12,520 $
468 7 1396 غرب تهران آلمان 29291090 --- ساير 507 405,786,600 Rls. 12,021 $
469 7 1396 غرب تهران آلمان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 1,177 401,091,808 Rls. 11,882 $
470 9 1396 غرب تهران آلمان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,495 399,731,904 Rls. 11,340 $
471 9 1396 غرب تهران آلمان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 1,500 399,518,497 Rls. 11,317 $
472 9 1396 غرب تهران آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,679 397,374,852 Rls. 11,256 $
473 10 1396 غرب تهران آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,013 394,468,347 Rls. 10,940 $
474 9 1396 غرب تهران آلمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 801 393,674,094 Rls. 11,168 $
475 9 1396 غرب تهران آلمان 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 1,360 391,159,250 Rls. 11,100 $
476 12 1396 غرب تهران آلمان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 511 390,903,430 Rls. 10,550 $
477 1 1396 غرب تهران آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 920 389,634,180 Rls. 12,018 $
478 8 1396 غرب تهران آلمان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 3,727 384,889,937 Rls. 11,182 $
479 1 1396 غرب تهران آلمان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,387 383,814,063 Rls. 11,839 $
480 8 1396 غرب تهران آلمان 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 10,615 382,869,000 Rls. 11,223 $
481 4 1396 غرب تهران آلمان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,070 380,117,790 Rls. 11,680 $
482 8 1396 غرب تهران آلمان 22029990 --- ساير 21,600 378,785,196 Rls. 11,052 $
483 4 1396 غرب تهران آلمان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 354 377,422,312 Rls. 11,597 $
484 9 1396 غرب تهران آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,440 374,857,500 Rls. 10,638 $
485 1 1396 غرب تهران آلمان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 4,380 373,960,800 Rls. 11,532 $
486 7 1396 غرب تهران آلمان 22029100 -- آبجو? غ?رالکل? 21,924 372,082,545 Rls. 11,218 $
487 3 1396 غرب تهران آلمان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 396 370,133,683 Rls. 11,408 $
488 5 1396 غرب تهران آلمان 28274900 ا کسي کلرورهاوهيدروکسي کلرورهاغيرا زمس 2,700 367,720,472 Rls. 11,259 $
489 5 1396 غرب تهران آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,800 363,834,000 Rls. 11,179 $
490 10 1396 غرب تهران آلمان 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,400 360,051,800 Rls. 9,962 $
491 7 1396 غرب تهران آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 55 359,406,000 Rls. 10,589 $
492 12 1396 غرب تهران آلمان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 1,684 358,901,858 Rls. 9,622 $
493 5 1396 غرب تهران آلمان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,340 357,415,964 Rls. 10,910 $
494 2 1396 غرب تهران آلمان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 320 348,830,820 Rls. 10,778 $
495 12 1396 غرب تهران آلمان 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 832 347,228,770 Rls. 9,309 $
496 6 1396 غرب تهران آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 90 342,566,497 Rls. 10,368 $
497 11 1396 غرب تهران آلمان 31043000 سولفات پتاسيم 9,720 341,365,554 Rls. 9,407 $
498 6 1396 غرب تهران آلمان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 254 337,668,145 Rls. 10,143 $
499 8 1396 غرب تهران آلمان 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 1,624 330,018,066 Rls. 9,723 $
500 2 1396 غرب تهران آلمان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,770 325,067,648 Rls. 10,028 $
مجموع کل
47,325,330,480 ريال
مجموع کل
1,384,219 دلار